Mittauksiin perustuva huoneakustisen mallin automaattinen parametrisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 68 s.
Series
Abstract
Modernien auralisaatiotekniikoiden ansiosta kuulokkeilla voidaan tuottaa kuuntelukokemus, joka muistuttaa useimpien äänitteiden tuotannossa oletettua kaiutinkuuntelua. Huoneakustinen mallinnus on tärkeä osa toimivaa auralisaatiojärjestelmää. Huonemallinnuksen parametrien määrittäminen vaatii kuitenkin ammattitaitoa ja aikaa. Tässä työssä kehitetään järjestelmä parametrien automaattiseksi määrittämiseksi huoneakustisten mittausten perusteella. Parametrisaatio perustuu mikrofoniryhmällä mitattuihin huoneen impulssivasteisiin ja voidaan jakaa kahteen osaan: suoran äänen ja aikaisten heijastusten analyysiin sekä jälkikaiunnan analyysiin. Suorat äänet erotellaan impulssivasteista erilaisia signaalinkäsittelytekniikoita käyttäen ja niitä hyödynnetään heijastuksia etsivässä algoritmissa. Äänilähteet ja heijastuksia vastaavat kuvalähteet paikannetaan saapumisaikaeroon perustuvalla paikannusmenetelmällä ja taajuusriippuvat etenemistien vaikutukset arvioidaan kuvalähdemallissa käyttöä varten. Auralisaation jälkikaiunta on toteutettu takaisinkytkevällä viiveverkostomallilla. Sen parametrisointi vaatii taajuusriippuvan jälkikaiunta-ajan ja jälkikaiunnan taajuusvasteen määrittämistä. Normalisoitua kaikutiheyttä käytetään jälkikaiunnan alkamisajan löytämiseen mittauksista ja simuloidun jälkikaiunnan alkamisajan asettamiseen. Jälkikaiunta-aikojen määrittämisessä hyödynnetään energy decay relief -metodia. Kuuntelukokeiden perusteella automaattinen parametrisaatiojärjestelmä tuottaa parempia tuloksia kuin parametrien asettaminen manuaalisesti huoneen summittaisten geometriatietojen pohjalta. Järjestelmässä on ongelmia erityisesti jälkikaiunnan ekvalisoinnissa, mutta käytettyihin suhteellisen yksinkertaisiin tekniikoihin nähden järjestelmä toimii hyvin.

Modern auralization techniques enable making the headphone listening experience similar to the experience of listening with loudspeakers, which is the reproduction method most content is made to be listened with. Room acoustic modeling is an essential part of a plausible auralization system. Specifying the parameters for room modeling requires expertise and time. In this thesis, a system is developed for automatic analysis of the parameters from room acoustic measurements. The parameterization is based on room impulse responses measured with a microphone array and can be divided into two parts: the analysis of the direct sound and early reflections, and the analysis of the late reverberation. The direct sounds are separated from the impulse responses using various signal processing techniques and used in the matching pursuit algorithm to find the reflections in the impulse responses. The sound sources and their reflection images are localized using time difference of arrival -based localization and frequency-dependent propagation path effects are estimated for use in an image source model. The late reverberation of the auralization is implemented using a feedback delay network. Its parameterization requires the analysis of the frequency-dependent reverberation time and frequency response of the late reverberation. Normalized echo density is used to determine the beginning of the late reverberation in the measurements and to set the starting point of the modeled late field. The reverberation times are analyzed using the energy decay relief. A formal listening test shows that the automatic parameterization system outperforms parameters set manually based on approximate geometrical data. Problems remain especially in the precision of the late reverberation equalization but the system works well considering the relative simplicity of the processing methods used.
Description
Supervisor
Pulkki, Ville
Thesis advisor
Merimaa, Juha
Keywords
room acoustics, auralization, virtual acoustics, room impulse response, acoustic source localization, reverberation, huoneakustiikka, auralisaatio, virtuaaliakustiikka, huoneen impulssivaste, akustinen paikannus, jälkikaiunta
Citation