Yhtä kuin - Omakuvieni kertomaa. Henkilöhistoriallinen tutkielma kaksosuuden ja minäkäsityksen vuoropuhelusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Tutkielmassani selvitän kuinka tekemäni omakuvat sekä identiteettini ja kaksossuhteeni kehitys peilaavat toisiaan. Tutkin myös millä tavoin elämäntilanteideni käänteet heijastuvat teosteni sisältöihin. Aineistonani toimii neljä vuosina 2010–2012 maalaamaani ja piirtämääni työtä, jotka olen valinnut omakuvallisen tuotantoni sarjasta harkinnanvaraisella otannalla. Metodologisesti tutkielmani rakentuu omakuvieni luennan, intuitiivisista tulkinnoista kumpuavien teemojen sekä assosiatiivisen ja systemaattisen muistelun ympärille. Tulokulmani on intentionaalinen eli pohdin motiivejani ja vaikuttimiani omakuvallisen taiteen tekijänä. Analysoin töitäni mahdollisimman syvällisesti autoetnografisella asenteella, omaelämäkerrallisesta näkökulmasta. Töiden luennassa käytän semioottisen teosanalyysin sekä symbolitulkinnan käsitteistöä. Aineistolähtöisen tutkielmani teorianmuodostus on eklektistä, useita kirjallisuuslähteitä yhdistelevää. Tutkielmani on katsaus nuoren itsekriittisen naisen aikuistumiseen visuaalisen kulttuurin kuvastojen ympäröimänä. Tarkastelen erityisesti median välittämien naisihanteiden vaikutusta minäkäsitykseeni, sekä kerron kaksosena kasvamisen kivusta ja kauneudesta suhteessa yksilöllisen minuuteni etsintään. Omakuvani ovat merkintöjä, juonenpätkiä päiväkirjasta, joka koostaa henkilökohtaisen kertomukseni.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Haveri, Minna
Haapalainen, Riikka
Keywords
Minäkuva, yksilöys, kaksosuus, omakuva, naiskuva, intentio, muistelu, omaelämäkerrallisuus
Other note
Citation