Huomioita elokuvan digitalisoitumisen vaikutuksista tuotantoyhtiöiden käytäntöihin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuva- ja televisiotuotanto
Language
fi
Pages
17
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö on osa laajempaa tutkimusta nimeltä Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin Suomessa, joka tehtiin Aalto-yliopiston yritysprojektina Suomen elokuvasäätiölle keväällä 2013. Alkuperäinen tutkimus keskittyi elokuvateattereiden digitalisoitumiseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin tuotanto-, levitys- ja teatteriyhtiöissä. Tähän kandidaatintyöhön on irrotettu tuotantoyhtiöitä koskeva osio, ja siinä keskitytään taloudellisten seikkojen sijaan tuotantoyhtiöiden toimintatapojen muutoksiin elokuvan koko tuotantoketjussa. Tutkimusryhmä koostui kolmesta kauppatieteen opiskelijasta itseni lisäksi. Tutkimus suoritettiin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä tutustui tausta-aineistoon ja haastatteli elokuva-alan asiantuntijoita, muun muassa elokuvasäätiön henkilökuntaa. Toisessa vaiheessa keskityttiin analysoimaan tutkittavien 15 yrityksen (5 tuotantoyhtiötä, 5 levitysyhtiötä, 5 teatteri-yhtiötä) liiketaloudellisia lukuja, kuten julkisia tilinpäätöstietoja. Kolmannessa vaiheessa suoritettiin varsinaiset tutkimushaastattelut yrityksille, jotka oli valittu Suomen elokuvasäätiön suosituksesta. Digitalisoituminen on muuttanut elokuvan tekemisen käytäntöjä kuvausvaiheesta levitykseen. Tuotantoyhtiöiden haastattelujen mukaan sillä on ollut vähemmän vaikutuksia yritysten talouteen ja elokuvien budjettiin kuin varsinaisiin tekemisen tapoihin. Se mitä on jossain tekemisen vaiheessa rahassa säästetty, on siirretty budjeteissa jonnekin muualle, monesti elokuvan jälkityöhön minkä merkitys on korostunut digitaalisessa ajassa. Digitalisoituminen oli monien haastateltavien mielestä edistänyt pienten budjettien elokuvien, erityisesti dokumenttien, levitystä elokuvateattereihin. Kun aiemmin filmikopioiden kustannukset liikkuivat useissa tuhansissa, jopa kymmenissä tuhansissa euroissa, on nykyisten DCP-kopioden hinta enää murto-osa siitä. Kuitenkin yksittäisissä levityskopioissa säästetty raha on nyt käytetty kopioiden määrän moninkertaistumiseen. Myös virtual print fee eli VPF syö mahdollisia säästöjä. Kotimaisten teatterielokuvien määrä on myös digitalisoitumisen myötä kasvanut. Toisaalta elo-kuvien lisääntynyt määrä tarkoittaa katsojalle laajempaa tarjontaa, mutta tuottajille kiristynyttä kilpailutilannetta. Nykyisin yksittäisten elokuvien on vaikeampi saada samoja katsojamääriä kuin ennen, vaikka kotimaisen elokuvan kokonaiskatsojaluvut ovatkin nousseet, joskaan eivät teatterielokuvien määrän kanssa samaa tahtia. Kuitenkin kasvaneet katsojaluvut koettiin koko elokuva-alaa hyödyttävänä tekijänä, ja se että katsojien on helpompi tavoittaa elokuvat nähtiin hyvänä asiana. Tuotantoyhtiöt kokivat palvelevansa nimenomaan katsojia samaan tapaan kuin ennenkin. Suomen elokuvasäätiölle tehdyn yritysprojektin myötä pääsin laajentamaan omaa osaamistani ja hyödyntämään sitä yhdessä kaupallisen alan opiskelijoiden kanssa. Ilman elokuvaopiskelijan osallistumista projektiin siitä olisi saattanut tulla tynkä, mutta sama olisi ollut mahdollista jos projektissa olisi ollut pelkkiä elokuvaopiskelijoita. Nyt projektissa oli tasapainoisesti eri pääaineita opiskelevia henkilöitä joiden osaaminen täydensi toisiaan.
Description
Supervisor
Heiskanen, Anna
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
elokuva, digitalisoituminen, tuotantoyhtiö, elokuvatuotanto
Other note
Citation