Semantic Search Interface for an Intelligent Network Management System--A Case Study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-10-19
Department
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS3002
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
89+12
Series
Abstract
The thesis is part of a project which aims to enhance the automation in mobile network management with a statistical reasoner. The statistical reasoner analyses given network data and creates configuration proposals to the network. This thesis is a case study for building a semantic search interface which demonstrates how the statistical reasoner behaves in the mobile network. The demonstrator is implemented as a faceted search interface which uses Semantic Web technologies for data management and HTML 5 for the graphical user interface. The objective of the case study is to discover the information need of the user and to find methods to provide the needed information. The final implementation presents three separate faceted search views in order to answer the information need: one for describing the relation between the input and output of the reasoner, one for the relation between the output and its impact on the network, and one for the rule base of the reasoner. The evaluation of the implementation shows that the chosen techniques and methods support user in exploring the relevant network- and reasoner-related information. The evaluation also discovered some deficiencies which is valuable information for the case study. Finally, this case study produced new thoughts with respect to the initial objectives and to future directions for the project.

Tämä diplomityö on osa projektia, jossa tutkitaan, miten tilastollisella päättelijällä voidaan parantaa mobiiliverkon automaattista hallintaa. Tilastollinen päättelijä analysoi mobiiliverkosta saatavaa dataa ja tuottaa muutosehdotuksia mobiiliverkon parametreihin. Diplomityö toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa suunnitellaan ja toteutetaan semanttinen hakukäyttöliittymä havainnollistamaan tilastollisen päättelijän toimintaa. Käyttöliittymä toteutetaan moninäkymähaulla, joka hyödyntää Semanttisen Webin tekniikoita tiedonhallinnassa ja HTML 5 -tekniikoita graafisessa käyttöliittymässä. Tapaustutkimuksen tavoitteena on löytää käyttäjän tiedontarve sekä menetelmät olennaisen tiedon tarjoamiselle. Toteutettu hakukäyttöliittymä esittelee kolme erillistä moninäkymähakua, joilla vastataan käyttäjän tiedontarpeeseen: ensimmäinen näkymä kuvaa päättelijän syötteen ja vasteen välistä suhdetta, toinen kuvaa vasteen ja sen vaikutusten suhdetta ja kolmas kuvaa päättelijän sääntökantaa. Sovelluksen arviointi osoittaa, että valitut tekniikat ja menetelmät tukevat hyvin käyttäjän tiedontarvetta ja tiedonhakuprosessia. Arvioinnissa käytiin läpi myös joitakin toteutuksen puutteita, jotka antoivat uutta arvokasta tietoa tapaustutkimukselle. Lopussa esitellään uusia ajatuksia liittyen tutkimuksen tavoitteisiin sekä mahdollisiin jatkotutkimusaiheisiin.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Thesis advisor
Räisänen, Vilho
Keywords
user interface, faceted search, search interface, semantic, lte, self-organizing networks
Other note
Citation