Comparison of energy audit and Energy Service Company consepts in energy efficiency investments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 59 + [28]
Series
Abstract
Buildings account for over 40 per cent of global energy use and produce one third of the global greenhouse gas emissions. Operational phase of the buildings is responsible for the largest proportion of energy use. Therefore, enhancing the energy efficiency of existing buildings is crucial. Both energy audit and ESCO concept has been suggested to offer a solution for improving energy efficiency. This study aims to compare these two concepts. Firstly, concepts are introduced through literature and findings are used to obtain similarities and differences of energy audits and ESCOs. Secondly, quantitative study is performed in order to calculate economic profitability of the concepts through actual project data. Finally, preferable concept is studied with a comparison of the economic indicators. Crucial differences found out through literature study were related to the financing of the project and implementation of the actions. In ESCO concept, ESCO implements all the energy efficiency actions and often acquires the financing for the project. Whereas, in energy audits the client (building owner) is responsible of implementation and financing. Therefore, also the risk distribution differs between the concepts. ESCO bears the performance risk and often also the credit risk, whereas in the energy audit customer bears both risks. Economic indicators, which were used in this study, were Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Cost of Conserved Energy (CCE). Furthermore, Equivalent Annual Annuity (EEA) method was used in order to enable the comparison between energy audit and ESCO projects. With certain assumptions it seems that the ESCO concept would be preferable for the real estate owners, since the average ESCO project's NPV and EEA is higher than the average energy audit project's NPV and EEA. However, when assumptions are altered and the difference of the concepts is taken into account the answer is not unambiguous.

Rakennukset ovat vastuussa 40 prosentista globaalista energian käytöstä ja kolmanneksesta maapallon kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa energiankulutuksesta tapahtuu rakennuksen käyttövaiheessa, joka tekee olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta tärkeää. Energiakatselmus- ja ESCO -konseptia on ehdotettu ratkaisuksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Tutkimuksen tarkoituksena on verrata naita kahta konseptia. Ensin konseptit ovat esitelty olemassa olevan kirjallisuuden perusteella. Havaintojen avulla on esitetty energiakatselmuksen ja ESCOn tärkeimmät samankaltaisuudet ja eroavaisuudet. Tämän jälkeen on tehty kvantitatiivinen tutkimus, jossa lasketaan taloudelliset mittarit konsepteille käyttämällä todellisten projektien aineistoa. Vertaamalla näitä mittareita on esitetty taloudellisesti suositeltavampi konsepti. Tärkeimmät kirjallisuuskatsauksessa löydetyt eroavaisuudet liittyivät projektin rahoitukseen ja toimenpiteiden toteutukseen. ESCO konseptissa ESCO toteuttaa kaikki energiatehokkuus toimenpiteet ja hankkii rahoituksen projektille. Kun taas energiakatselmuksissa asiakas (rakennuksen omistaja) on vastuussa toteutuksesta ja rahoituksesta. Siitä syystä, myös riskinjako eroaa konseptien välillä. ESCO vastaa työnsuorituksesta syntyvästä riskistä ja usein myös luottoriskistä, kun taas energiakatselmuksissa asiakas vastaa molemmista riskeistä. Taloudelliset mittarit, joita tutkimuksessa käytettiin olivat Net Present Value (nettonykyarvo, NPV), Internal Rate of Return (sisäinen korkokanta, IRR), Cost of Conserved Energy (CCE). Lisäksi, Equivalent Annual Annuity (EEA) -menetelmää käytettiin, jotta energiakatselmus- ja ESCO -konseptien vertailu on mahdollista. Käyttämällä tiettyjä oletuksia, ESCO konsepti on suositeltava vaihtoehto kiinteistön omistajille, sillä keskimääräisen ESCO projektin NPV ja EEA on suurempi, kuin keskimääräisen energiakatselmusprojektin NPV ja EEA. Jos oletuksia muutetaan ja konseptien eroavaisuudet otetaan huomioon, suositeltavan konseptin löytäminen ei ole yksiselitteistä.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Rantanen, Hannu
Säynäjoki, Antti
Keywords
energy efficiency, energiatehokkuus, investment, investoinnit, energy audit, energiakatselmus, private sector, ESCO, NPV, EPC, IRR, yksityinen sektori, CCE
Other note
Citation