Love and death: Study of co-creation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
144
Series
Abstract
This thesis examines the creative potential of collaborating within the fields of art and design. As designers are recently gaining new tasks of listening and understanding the ever-changing social environment around us, a new demand to demystify creative process also emerges. Participating in a co-creative practice can be viewed as a step towards the demystification, as participants are required to understand each other accurately in order to generate creative outcomes. Co-creation provides an artistic philosophy to guide the motivation of participants, and it adjusts the goals of the practice. This thesis is made in a collaboration with Samu Salovaara, a Visual Communication Design MA student. The aim is not only to demonstrate a “mutual knowledge” or how to achieve a certain sociocracy in the design process, but instead showcase co-creating as an artistic philosophy and participate in an active self-analysis. In this thesis we use the term ’co-creation’ to describe all the stages in which we have participated in a collaborative practice. We use practice-led research approach and conduct in an action research through written dialogue discussions, artist diaries and careful documentation of our creative practice. The physical end result of our co-creative journey is an art installation of a ‘Woven room’, which is later named ‘Love and Death’. During our shared process of creating the installation, we learn that co-creating is not a simple practice and the process can not be demonstrated linearly. Co-creation consists of nuances which move and affect simultaneously on different aspects of the practice formulating multiple narratives that eventually guide the process. A necessary note for the reader: This thesis is made in collaboration and it is divided into three books. All books are intended to be recognized altogether. The first two books consist of Lehto’s and Salovaara’s separate background and theory to the subject. The third book is partially written together and it is indicated within the text whether the author is L (Lehto) or S (Salovaara). The third book consists of a shared process of creating the art installation. It includes, dialogues and diaries, and the end conclusions of our thesis work.

Opinnäytetyö tutkii ja kuvaa, millaista luova yhteistyö voi olla sekä miten yhdessä suunnittelu ja tekeminen näkyy taiteellisessa prosessissa. Käytämme tässä opinnäytetyössä käsitettä yhdessäluominen kuvaamaan niitä kaikkia vaiheita, joita olemme yhdessä prosessoineet ja rakentaneet installaatiotaideteoksen luomiseksi. Nykypäivänä suunnittelutyön vaatimukset ovat lähentyneet sosiaalisen kulttuurin sekä ympäristön tarkempaa ymmärrystä. Taiteellista suunnittelutyötä on perinteisesti pidetty mystisenä ja individualistisena prosessina. Tässä opinnäytetyössä on pyritty myös vastaamaan tähän haasteeseen tekemällä taiteellinen suunnitteluyhteistyö ja sen prosessit näkyvämmäksi.Suunnittelijan osallistuminen yhdessä tekemisen prosessiin haastaa luovan tekijän ymmärtämään sekä kuuntelemaan muita tekijöitä konkretian tasolla yhteisesti asetettujen luovien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän opinnäytetyön ja suunnitteluprosessin keskiössä on kommunikaatio, vuoropuhelu, dialogi sekä avoin keskustelukulttuuri tekijöiden välillä, joka voidaan kokea askeleeksi kohti suunnittelukäytännön selkeyttämistä ja sen mystifioinnin hälventämistä. Opinnäytetyön yhtenä keskeisenä oivalluksena on, että yhdessäluominen ja yhdessä suunnitteluprosessissa oleminen antavat suunnittelutyölle eräänlaisen taiteellisen filosofian, joka ohjaa tekijöiden motivaatiota sekä muokkaa luovien yksilöiden yhteisiä tavoitteita tuoden esiin uusia näkökulmia. Lopputulos on näin myös moniäänisempi. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Visual Communication Design maisteriopiskelija Samu Salovaaran kanssa. Työ on samalla molempien opiskelijoiden maisterin opinnäytetyö. Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä yhdessäluominen taiteellisena filosofiana sekä osallistua aktiiviseen itseanalyysiin yhteisen prosessin aikana. Opinnäytetyö on laadullinen, jossa kuvataan sekä taiteellista yhteistyöprosessiamme että toteutetaan kudottu installaatiotaideteos. Lopullista taiteellista produktiota kuvataan omana prosessina, jossa hyödynnetään tekijöiden dialogeista, päiväkirjoista ja dokumentoinnista kerättyä materiaalia. Kudottu installaatiotaideteos sai nimekseen ‘Love and Death’. Yhteisen prosessin aikana oivalsimme, että taiteellisessa yhteistyössä ja yhdessäluomisessa ei ole yksiselitteistä tapaa toimia, eikä prosessia voi kuvata systemaattisesti etenevin tai ennalta suunniteltujen keinojen avulla. Yhteistyössä luominen ja suunnittelu koostuvat useista pienistä osatekijöistä, kommunikaation moninaisista vivahteista sekä muuttujista, jotka vaikuttavat yhtäaikaisesti koko prosessissa. Yhteistyön luomat useat päällekkäiset narratiivit ohjaavat ja säätelevät prosessin kulkua tehden jokaisesta yhteistyössä toteutetuista prosesseista lopulta yksilöllisen uniikin tapahtuman. Ohje lukijalle: Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä ja se on jaettu kolmeen kirjaan. Kaikki kolme kirjaa on tarkoitettu huomioitavaksi yhteisenä kokonaisuutena. Kirjoista kaksi ensimmäistä sisältää Lehdon ja Salovaaran omat kirjallisen tutkimuksen osuudet, ja niissä käsitellään tämänhetkistä tietoa yhdessäluomisesta suunnittelun, taiteen ja tieteen aloilla. Kolmas kirja sisältää osittain yhdessä kirjoitettuja osia, joissa vastaava kirjoittaja on osan alkuun merkitty L (Lehto) tai S (Salovaara). Kolmas kirja käsittelee myös yhdessä luotua prosessia, jonka lopputuloksena valmistuu kudottu installaatiotaideteos. Kirja sisältää dialogisen vuoropuhelun, taiteilijapäiväkirjat, prosessin kuvauksen, sekä lopulta molempien tekijöiden loppupäätelmät opinnäytetyöstä yhdessä ja erikseen.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Keywords
co-creation, collaboration, practice-led, jacquard weaving, textile design, visual communication design, art installation, applied research
Citation