Feasibility of mobile laser scanning for mapping and monitoring a riverine environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-10-24
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
75 + app. 115
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 146/2014
Abstract
The detailed geometry of ground topography is needed for various environmental studies, including river dynamic studies (erosion/deposition), hydraulic modeling, interpreting fluvial geomorphology and habitat modeling. In recent years, mobile laser scanning (MLS) has provided an efficient and versatile method for collecting three-dimensional data for built and natural environments. MLS is a surveying technique that uses a laser beam for distance observations, global navigation satellite systems (GNSS) for determining the position and an accurate inertial measurement unit (IMU) for measuring the 3D orientation. The MLS system can be flexibility mounted on different vehicles for different purposes. Advances in technology in recent years have introduced lighter sensors, which have also made it possible to develop personal laser scanning (PLS) systems by mounting the sensors on a backpack. While ground topography mapping using MLS has mainly been discussed in the context of road modeling, the performance and usability of MLS have been lacking in geomorphological surveys and fluvial studies. In particular, a multitemporal MLS data collection yields a remarkable and highly detailed data source for analysing different natural processes. The multitemporal MLS surveys provide possible new applications for e.g. flood risk management, monitoring the health and the quality of city trees, conducting environmental impact assessments, updating the city maps and updating interior models.     In this PhD thesis, the feasibility of MLS for mapping and monitoring a riverine environment was analysed. The MLS data were measured by mounting the sensors on a boat (BoMMS), cart and backpack. The assessment of digital terrain model (DTM) accuracy and the geometric quality of MLS point clouds and performance of BoMMS data for monitoring multitemporal topography and vegetation changes were likewise investigated. Automatic data processing methods were tested and presented for generating terrain and vegetation points from the BoMMS data. Moreover, the study demonstrated the integrated use of MLS and panoramic images for interpreting an MLS-based change detection model.     The results indicate that MLS is an efficient method for improving the spatial and temporal coverage of high-resolution 3D environmental models. In particular, MLS provide a unique measuring perspective for complex environments. While the number of applications can be unlimited, it should be noted that high-performance MLS measurements require good satellite visibility, proper system calibration and reference control measurements.

Maastonmuotojen yksityiskohtainen geometria on tärkeä lähtötieto monissa ympäristö-tutkimuksissa, kuten jokivarsien muutosseurannassa, hydraulisessa mallinnuksessa, geomorfologian tulkinnassa ja elinympäristöjen mallinnuksessa. Viime vuosina liikkuva laserkeilaus on osoittautunut tehokkaaksi ja monikäyttöiseksi menetelmäksi kerätä 3D-tietoa sekä rakennetuista että luonnon ympäristöistä. Liikkuva laserkeilaus on mittaustekniikka, joka hyödyntää kohteiden kolmiulotteiseen kartoittamiseen lasersäteen avulla tapahtuvia etäisyys-havaintoja, satelliittipaikannusjärjestelmiä ja tarkkoja asennon mittausjärjestelmiä. Mittaus-järjestelmä voidaan joustavasti asentaa erilaisiin mittausalustoihin eri tarkoituksia varten. Teknologian kehitys viime vuosina on tuonut markkinoille entistä kevyempiä laitteistoja, mikä on mahdollistanut myös henkilökohtaisen (liikkuvan) selkäreppulaserkeilauksen. Liikkuvan laserkeilauksen soveltuvuutta maastonmuotojen kartoitukseen on tutkittu varsinkin tieympäristöjen mallinnuksen yhteydessä mutta geomorfologiaan ja virtavesiin liittyvissä tutkimuksissa menetelmää ei ole aiemmin hyödynnetty. Erityisesti liikkuvalla laserkeilauksella kerätyt aikasarjat tuottavat merkittävän ja yksityiskohtaisen aineiston erilaisten luonnonprosessien analysointiin. Menetelmän uusia mahdollisia sovelluksia ovat esimerkiksi jokiympäristöjen tulvariskiarviointi, katupuiden terveyden ja laadun seuranta, ympäristövaikutusten arviointi, karttojen päivitys, kaupunki- ja sisätilamallien päivittäminen. Tässä tutkimuksessa liikkuvan laserkeilauksen soveltuvuutta arvioitiin jokiympäristön topografian kartoitukseen ja kevättulvien aiheuttamien muutoksien seurantaan. Aineistoa mitattiin asentamalla mittauslaitteisto veneeseen, kärryyn ja selkäreppuun. Aineiston laatu-arviointi sisälsi digitaalisten maastomallien tarkkuuden, pistepilven geometrisen laadun ja BoMMS-laitteiston suorituskyvyn jokiympäristön topografian muutoksien seurannassa. Automaattisia aineiston käsittelymenetelmiä testattiin ja esiteltiin maaston ja kasvillisuuden pisteiden luokittelemiseksi BoMMS-aineistosta. Lisäksi tutkimuksessa testattiin panoraama-kuvien hyödyntämistä maanpinnan muutosmallien tulkinnassa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikkuvan laserkeilauksella voidaan parantaa korkea-resoluutioisten ympäristön 3D-mallien alueellista ja ajallista ulottuvuutta. Erityisesti liikkuva laserkeilaus tarjoaa ainutlaatuisen aineistonkeräysmenetelmän haastaviin kartoitustehtäviin. Liikkuvan laserkeilauksen sovellusten määrä on suuri, mutta on tärkeä ottaa huomioon, että korkean tarkkuuden mittaukset edellyttävät hyvää paikannustarkkuutta, asianmukaista järjestelmäkalibrointia ja referenssimittauksia.
Description
Supervising professor
Haggrén, Henrik, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Thesis advisor
Hyyppä, Hannu, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Hyyppä, Juha, Prof., Finnish Geodetic Institute, Department of Remote Sensing and Photogrammetry, Finland.
Alho, Petteri, Prof., University of Turku, Department of Geography and Geology, Finland
Keywords
laser scanning, mobile mapping, topography, vegetation, change detection, erosion, river survey, fluvial geomorphology, multitemporal data, performance, point cloud, 3D, DTM, TLS, MLS, laserkeilaus, liikkuva kartoitus, topografia, kasvillisuus, muutostulkinta, eroosio, jokitutkimus, virtavesien geomorfologia, aikasarjat, suorituskyky, pistepilvi
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Alho, P., Vaaja, M., Kukko, A., Kaartinen, H., Kasvi, E., Hyyppä, J., Hyyppä, H. and Kurkela, M., 2011. Mobile laser scanning in fluvial geomorphology: mapping and change detection of point bars, Special volume on "Laser Scanning Applications in Geomorphology", Annals of Geomorphology, 55, 2, 31-50.
  DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0372-8854/2011/0055S2-0044 View at publisher
 • [Publication 2]: Vaaja, M., Hyyppä, J., Kukko, A., Kaartinen, H., Hyyppä, H. and Alho, P., 2011. Mapping Topography Changes and Elevation Accuracies Using a Mobile Laser Scanner. Remote Sensing, 3, 3, 587-600.
  DOI: 10.3390/rs3030587 View at publisher
 • [Publication 3]: Vaaja, M., Kukko, A., Kaartinen, H., Kurkela, M., Kasvi, E., Flener, C., Hyyppä, J., Hyyppä, H., Järvelä, J. and Alho, P., 2013. Data Processing and Quality Evaluation of Boat-based Mobile Laser Scanning System. Sensors, 13, 9, 12497-12515.
  DOI: 10.3390/s130912497 View at publisher
 • [Publication 4]: Lotsari, E., Vaaja, M., Flener, C., Kaartinen, H., Kukko, A., Kasvi, E., Hyyppä, H., Hyyppä, J. and Alho, P., 2014. Annual bank and point bar morphodynamics of a meandering river determined by high-accuracy multitemporal laser scanning and flow data. Water Resour. Res., 2014, 50.
  DOI: 10.1002/2013WR014106 View at publisher
 • [Publication 5]: Vaaja, M., Kurkela, M., Hyyppä, H., Alho, P., Hyyppä, J., Kukko, A., Kaartinen, H., Kasvi, E., Kaasalainen, S. and Rönnholm, P., 2011. Fusion of mobile laser scanning and panoramic images for studying river environment topography and changes. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-5/W12, 319-324.
  DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXVIII-5-W12-319-2011 View at publisher
 • [Publication 6]: Saarinen, N., Vastaranta, M., Vaaja, M., Lotsari, E., Jaakkola, A., Kukko, A., Kaartinen, H., Holopainen, M., Hyyppä, H. and Alho, P., 2013. Area-Based Approach for Mapping and Monitoring Riverine Vegetation Using Mobile Laser Scanning. Remote Sensing, 5, 10, 5285-5303.
  DOI: 10.3390/rs5105285 View at publisher
Citation