Estimating ship dynamic running position using full-scale measurements and CFD-calculations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
81 s. + liitt. 6
Series
Abstract
This work examines the dynamic running position of a ship and its effect on total resistance. The purpose is to determine how a ship's dynamic running position changes in the terms of different static floating positions. Two different approaches have been used: CFD calculations and full-scale measurements. Measurements and calculations are made at different speeds, which can be used to examine the effect of dynamic running positions in relation to the ship's power. Measurements and computations were performed on the Ro-ro vessel in examined speed range of 18 - 27 knots. CFD calculation is based on the use of RANS flow solver, which takes into account the friction caused the interaction between the ship's hull and the water. Calculations were performed with the ship model and a calculation mesh created in NAPA software. Also, the actual calculations were performed in NAPA's computing environment. In full-scale measurements, the ship's dynamic running position was measured at two different speeds and five different running positions per speed. External phenomena were taken into account by normalizing the results of measurements equivalent to smooth water conditions. The towing tank results were also available which made the results comparison much more facile. The results vary a lot, but with both methods the minimum power in different speeds were calculated. The method used in this research is mainly justified. In the future research more profound CFD-calculations and full-scale measurements are needed to increase the method's reliability and quality.

Tässä työssä tarkastellaan laivan dynaamista kulkuasentoa ja sen vaikutusta kokonaisvastukseen. Tarkoituksena on määrittää yhdessä CFD-laskennan ja täysmittakaavamittausten avulla laivan dynaamisen kulkuasennon muutosta eri staattisiin alkuasentoihin nähden. Mittauksia ja laskentoja tehdään eri nopeuksilla, jonka avulla voidaan tarkastella dynaamisen kulkuasennon vaikutusta suhteessa laivan tehoon. Mittauksissa ja laskennoissa käytetään nopeusalueella 18 - 27 solmua operoivaa Ro-ro-alusta. CFD-laskenta perustuu RANS-virtausratkaisijan käyttöön, joka ottaa huomioon laivarungon ja ohivirtaavan veden aiheuttaman kitkan. Laskennassa käytetään NAPA-ohjelmistolla luotua laivamallia ja sen ympärille luotua laskentahilaa. Myös itse virtauslaskenta tehdään NAPA-ohjelmiston sisäänrakennetussa laskentaympäristössä. Täysmittakaavamittauksissa mitataan laivan dynaamista kulkuasentoa kahdella eri nopeudella ja viidellä eri kulkuasennolla per nopeus. Mittauksiin vaikuttavat ulkoiset ilmiöt, kuten tuulen ja aallokon aiheuttamat vaikutukset pyritään normalisoimaan tyynen veden olosuhteita vastaaviksi. Tutkittavasta laivamallista on saatavilla myös mallikoetulokset, joiden avulla saatuja tuloksia on helpompi verrata keskenään. Tutkimuksen tulokset olivat laadultaan vaihtelevia, mutta molempien menetelmien avulla saatiin määritettyä kulkuasento, jolla saavutetaan tehon minimi eri nopeuksilla. Käytetty tutkimusmenetelmä on perusteltu, mutta sen toiminta saatujen tuloksien osalta oli epävarmaa. Erityisesti CFD-laskenta sekä mittausten suorittaminen laivalla vaatii tulevaisuudessa luotettavuuden ja laadun lisäämiseksi jatkotutkimusta.
Description
Supervisor
Matusiak, Jerzy
Thesis advisor
Kariranta, Risto
Keywords
full-scale measurement, CFD, running position, RANS, total resistance, ro-ro, trim, täysmittakaavamittaus, kulkuasento, kokonaisvastus, trimmi
Citation