Kuntien paikkatiedon polku kantakartasta 3D-kaupunkimalliin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-04-27
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Tämä diplomityö on osa Kuntaliiton ja BuildingSmartin 3D-kaupunkimallihanketta (KM3D). Diplomityön tavoitteena on laatia ohjeistus kuinka Suomen kuntien tulisi siirtyä kantakarttaan pohjautuvasta kaksiulotteisesta paikkatietoinfrastruktuurista CityGML- standardiin perustuvaan 3D-kaupunkimalliin. CityGML on avoin tietomallistandardi 3D- kaupunkimallien tiedonsiirtoon ja tallennukseen. Diplomityön tutkimus toteutettiin suunnittelutieteellisenä tutkimuksena, joka pohjautui sekä 3D- kaupunkimallikuntakyselyn että kirjallisuus- ja haastattelututkimuksien avulla hankittuun tietopohjaan. Haastattelut jakautuivat kunta- ja asiantuntijahaastatteluihin. 3D-kaupunkimallikyselyn tuloksia käytettiin diplomityössä kuvaamaan 3D- kaupunkimallinnuksen nykytilaa Suomen kunnissa. Kuntahaastatteluiden tarkoituksena oli syventää diplomityön tekijän ymmärrystä ja tietoja sekä 3D-kaupunkimallinnuksen tilasta että diplomityön toimintaympäristöstä. Kuntakyselyn ja –haastatteluiden tär-keimmät tulokset olivat, että 3D-kaupunkimalleja on tuotettu useissa eri kunnissa eri puolella Suomea, mutta 3D-kaupunkimallinnukseen liittyy vielä suuri määrä haasteita ja avoimia kysymyksiä. Yksi suuri ongelma on yhteisen 3D-kaupunkimallistandardin ja pelisääntöjen puute. Diplomityön teoreettinen pohja kerättiin kirjallisuustutkimuksen avulla. Kirjallisuustutkimuksessa kerättiin tietoa rakennuksen tietomalleista, 3D-kaupunkimalleista sekä Ci- tyGML-standardista ja standardin mukaisen 3D-kaupunkimallin tuottamisesta, validoinnista ja hallinnoinnista. Kirjallisuustutkimuksen tietopohjaa syvennettiin vielä asiantuntijahaastatteluilla. Diplomityön tuloksena syntynyt ohjeistus koostuu neljästä askeleesta: 3D- kaupunkimallitietotaito, tarpeiden ja käyttötapauksien määrittely, 3D-kaupunkimallin rakenne ja tiedonsiirto, sekä 3D-kaupunkimalliprosessit - tuotanto, ylläpito, validointi ja hallinnointi. Jotta 3D-kaupunkimallinnus olisi kannattavaa ja kestävää pitkällä tähtäimellä, tulisi kunnissa ottaa huomioon ainakin seuraavat neljä ohjeistuksen johtopäätöstä. Kuntien tulisi hankkia tarvittava 3D-kaupunkimallinnustietotaito. 3D- kaupunkimallinnuksen tulee perustua tarpeista johdettuihin käyttötapauksiin. 3D- kaupunkimallin tuotannon tulee olla mahdollisimman automatisoitua. 3D- kaupunkimallin tiedonsiirto, ylläpito ja hallinnointi tulee olla suunniteltu ennen mallin tuotantoa ja kaupunkimalli tulee pystyä liittämään jo olemassa oleviin työ- ja palvelupro- sesseihin.

This Master’s thesis is a part of 3D city model project (KM3D) organized by the Associa- tion of Finnish Local and Regional Authorities and BuildingSmart. The aim of the Master’s thesis is to produce instructions for Finnish municipalities on how to shift from the base map based 2D spatial infrastructure to the 3D city model infrastructure based on CityGML standard. The CityGML is an open data model standard for exchange and storage of 3D city models. The research of the master’s thesis was done as a design science research. The results of the research are based on a knowledge base acquired through the 3D city model municipality inquiry, literature review and interviews. The interviews are divided into municipality and expert interviews. The results of 3D city model inquiry were used in Master’s thesis to describe the present state of 3D city modeling in Finland. The purpose of the municipality interviews was to deepen the thesis worker’s knowledge on both the present state of 3D city modeling and Master’s thesis environment. The most important results of the municipality inquiry and interviews were that 3D city models have been produced in several different municipalities around Finland, but there is still large number challenges and open questions related to 3D city modeling in Finland. One of the biggest problems is shortage of a common standard and 3D city modeling rules. The theoretical background of the Masters’ thesis was gathered through literature review. The literature review was used to gather information about building information models (BIM), 3D city models, and the CityGML standard as well as the production, validation and management of 3D city model compatible to standard. The knowledge base acquired through the literature review was deepened with expert interviews. The thesis’ result, the instruction for Finnish municipalities, consist of four steps: 3D city model knowhow, the definition of 3D city model demand and use cases, the definition of 3D city model structure and exchange, and 3D city model processes – production, validation, and management. In order for 3D city modeling to be cost-effective and sustainable in the long run, municipalities should reckon with at least the next four conclusions of the instruction. Municipalities should acquire the necessary 3D city modeling knowhow. 3D city modeling should be based on use cases, which are deduced from 3D city modeling demand. The production of the 3D model should be based on automatized production processes. In addition, the exchange, maintenance and management processes should be designed before the production of 3D city models, and the model should be integrated into already existing work and service processes.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Holopainen, Matti
Keywords
3D-kaupunkimalli, CityGML, kantakartta, rakennuksen tietomalli, KM3D
Citation