Tuoteinnovaatioiden mittaaminen suomalaisissa elintarvikealan yrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset elintarvikealan yritykset määrittelevät tuoteinnovaation ja mitä tuoteinnovaatiomittareita suomalaiset elintarvikealan yritykset hyödyntävät johdon raportoinnissa. Tarkoituksena on myös selvittää, miksi yritys on valinnut tietyt tuoteinnovaatiomittarit ja onko yrityksen strategialla vaikutusta tuoteinnovaatiomittareiden valintaan. Tutkielma hyödyttää erityisesti elintarvikeyrityksiä niiden suunnitellessa käytettäviä tuoteinnovaatiomittareita ja harkitessa, miten saada mittareista paras mahdollinen tieto käyttöön. Tutkielma tuo myös tietoa suomalaisten elintarvikealan yritysten käyttämistä tuoteinnovaatiomittareista ja niihin liittyvistä tavoitteista tieteelliselle yhteisölle. Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen tutkimusote on kvalitatiivinen ja tutkimusstrategiaksi on valittu casetutkimus eli tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty käyttäen hyväksi puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Tutkimuksen kohteiksi valittiin kymmenen suurinta suomalaista elintarvikeyritystä vuoden 2010 liikevaihdon perusteella, joilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Suomessa. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena kuudessa eri haastattelupyynnön hyväksyneessä yrityksessä kevään 2012 aikana. Tutkimuksen tulokset Tuoteinnovaatioiden määrittelyssä merkittävimpinä asioina havaittiin olevan tuotteen ikä ja tuotteen innovatiivisuuden aste yritykselle. Näiden lisäksi tutkimusyritysten laskentajärjestelmillä ja tuotenumero-käytännöllä havaittiin olevan merkittävä vaikutus yritysten tuoteinnovaatioiden määrittelyssä ja mittaamisessa. Yritykset jaottelevat tuoteinnovaationsa käytännössä kolmeen kategoriaan: vähäisiin tuoteinnovaatioihin, merkittäviin tuoteinnovaatioihin ja täysin uusiin tuoteinnovaatioihin. Yritykset mittasivat täysin uusia tuoteinnovaatioita ja merkittäviä tuoteinnovaatioita selkeästi aktiivisemmin kuin vähäisiä tuoteinnovaatioita. Uusissa tuotteissa yritykset käyttivät mittauksessa usein laajempaa mittaristoa, kun taas vähäisempien uudistusten seuranta oli heikompi. Yleisimmät tuoteinnovaatiomittarit tutkimusyrityksissä olivat asiakasnäkökulmasta asiakashyväksyntä ja liikevaihtotavoitteen saavuttaminen, taloudellisesta näkökulmasta tulos ja katetavoitteiden saavuttaminen sekä teknisestä näkökulmasta laatuvaatimusten saavuttaminen, jota pidettiin elintarvikeyrityksissä liiketoiminnan perusedellytyksenä. Koko yritystasolla yleisimpänä tuoteinnovaatiomittarina oli uusien tuotteiden prosenttiosuus myynnistä. Yrityksen strategisilla valinnoilla ei havaittu olevan selkeää vaikutusta mittareiden valinnassa. Selkein kehityskohta tutkimusyritysten tuoteinnovaatiomittareissa havaittiin kehityskustannusten ja siihen liittyvien investointien tuottoprosentti- ja investoinnin
Description
Keywords
tuotekehitys, mittarit, elintarviketeollisuus
Citation