Customer Orientation in Industrial Service Innovation - Deepening the Understanding on Customers, Needs, Involvement, and Value

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2016-09-02
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
186 + app. 110
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 124/2016, VTT Science, 131
Abstract
Customer orientation is a business approach that emphasizes customer value and satisfaction of customer needs. As a general approach it is widely seen as beneficial for business and innovation. Yet there is a need to better understand it in the context of industrial service innovation. This dissertation is aimed at filling that research gap. The traditional view of innovation in the industrial context has emphasized technology and physical goods. Recently manufacturers' focus has shifted from goods to services, product-service systems and customer solutions. Simultaneously the discussion on user driven and open innovation has questioned the role of technology. The importance of customer orientation for manufacturers has grown as they have turned to service providers and as open innovation has gained ground in industry. At the same time industry has had challenges in becoming customer oriented and in innovating industrial services. This article dissertation based on four published studies employs abductive case research strategy. The empirical data has been collected from 31 manufacturing and technology companies in the B2B context: 16 in the supplier role and 15 in the customer role. Two of the published studies are multiple case studies, one is a single case study, and one is a theoretical study. The theoretical contributions are a novel framework of customer needs in the B2B context, an illustration of different innovation types through a single conception of innovation, and novel perspectives on utilizing open and closed innovation. The four studies together deepen the understanding on nested customers, business customers' needs, customer involvement and customer value. The dissertation examines customer orientation as an evolving concept that can be applied in various ways in different contexts. The managerial implications highlight transformation of industry that has manifested itself as servitization and that is foreseen to accelerate in the near future. It is suggested that a wider view than the customer-supplier interaction should be taken and that industrial service innovation should be seen as nested systems change. Then innovation not only encompasses products and services but wider ecosystems where humans and the society are essential actors and beneficiaries. Customers and other stakeholders are inherently involved in innovation. The new approach on customer orientation requires a focus on value co-creation at multiple systems levels and in multiple directions. It also requires management of co-development utilizing both open and closed innovation, and creation of favorable dynamics for interactive learning.

Asiakaslähtöisyys on asiakasarvoa ja asiakkaan tarpeiden täyttämistä korostava liiketoiminnan menettelytapa. Se nähdään laajalti hyödyllisenä ohjeena liiketoiminnalle ja innovaatioille. Sitä on kuitenkin tarpeen ymmärtää paremmin teollisuuden palveluinnovaatioiden kontekstissa. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on täyttää tuo tutkimusaukko. Perinteinen näkemys teollisuuden innovaatioista on korostanut teknologiaa ja fyysisiä tavaroita. Viime aikoina huomio on siirtynyt palveluihin, tuote-palvelu-järjestelmiin ja asiakasratkaisuihin. Samalla keskustelu käyttäjälähtöisestä ja avoimesta innovaatiosta on kyseenalaistanut käsitystä teknologian roolista. Asiakaslähtöisyyden merkitys teollisille yrityksille on kasvanut kun ne ovat siirtyneet palveluntarjoajiksi ja kun avoin innovaatio on saanut jalansijaa teollisuudessa. Toisaalta teollisuudella on ollut haasteita asiakaslähtöisyyden ja palveluinnovaatioiden toteuttamisessa. Tässä neljään julkaistuun tutkimukseen perustuvassa artikkeliväitöskirjassa käytetään abduktiivista tapaustutkimusstrategiaa. Empiirinen tutkimusaineisto on kerätty 31 valmistus- ja teknologiayrityksestä: 16 yrityksestä toimittajan roolissa ja 15 yrityksestä asiakkaan roolissa. Kaksi tutkimusjulkaisua perustuu monia yrityksiä sisältävään tapaustutkimukseen, yksi yhden tapauksen tutkimukseen ja yksi teoreettis-käsitteelliseen tutkimukseen. Väitöskirjan teoreettiset kontribuutiot ovat uusi malli asiakastarpeista yritysmarkkinakontekstissa, erityyppisten innovaatioiden havainnollinen esittäminen yhden innovaatiokäsitteen avulla ja uudet näkökulmat avoimen ja suljetun innovaation hyödyntämiseen. Kaikki neljä osatutkimusta yhdessä kasvattavat ymmärrystä asiakkuuksien sisäisistä kytkennöistä, yritysasiakkaiden tarpeista sekä asiakkaiden osallistamisesta ja asiakasarvosta. Väitöskirja tarkastelee asiakaslähtöisyyttä kehittyvänä käsitteenä, jota voi soveltaa eri tavoin eri tilanteissa. Käytännön suositukset korostavat teollisuuden transformaatiota, joka on ilmennyt palvelujen lisääntymisenä ja jonka ennakoidaan kiihtyvän lähitulevaisuudessa. Suosituksissa kehotetaan ottamaan asiakas-toimittaja vuorovaikutusta laajempi näkökulma ja tarkastelemaan teollisuuden palveluinnovaatioita monikerroksisena järjestelmämuutoksena. Siten innovaatiot eivät koske ainoastaan tuotteita ja palveluita vaan laajempia ekosysteemejä, joissa oleellisia toimijoita ja hyötyjiä ovat ihmiset ja yhteiskunta. Asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat luontaisesti osallisia innovaatioissa. Uusi lähestymistapa asiakaslähtöisyyteen edellyttää huomion kohdistamista arvon yhteistuottamiseen monilla eri systeemitasoilla ja monilla eri suunnilla. Se edellyttää myös yhteiskehittämisen johtamista avointa ja suljettua innovaatiotoimintaa yhdistelemällä ja suotuisan dynamiikan luomista vuorovaikutteiselle oppimiselle.
Description
Supervising professor
Järvenpää, Eila, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Toivonen, Marja, Research prof., VTT Technical Research Centre of Finland, Finland
Keywords
customer orientation, industrial service business, service innovation, business customers' needs, customer involvement, value creation, open innovation, user driven innovation, system innovation, business ecosystem, abductive case research, asiakaslähtöisyys, teollisuuden palveluliiketoiminta, palveluinnovaatiot, yritysasiakkaiden tarpeet, asiakkaiden osallistaminen, arvon yhteistuottaminen, avoin innovaatio, käyttäjälähtöinen innovaatio, systeemi-innovaatio, liiketoimintaekosysteemi, abduktiivinen tapaustutkimus
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Korhonen, H.M.E. and Kaarela, I., 2011. Corporate customers’ resistance to industrial service innovations. International Journal of Innovation Management, 15(3), pp.479–503.
    DOI: 10.1142/S136391961100343X View at publisher
  • [Publication 2]: Korhonen, H., 2013. Organizational needs: A co-creation and human systems perspective. Journal of Business Market Management, 6(4), pp.214–227.
  • [Publication 3]: Korhonen, H.M.E. and Kaarela, I., 2015. Practices for involving organizational customers in service innovation. In R. Agarwal, W. Selen, G. Roos, R. Green, eds. Handbook of service innovation. London, UK: Springer-Verlag, pp. 591–615.
    DOI: 10.1007/978-1-4471-6590-3_27 View at publisher
  • [Publication 4]: Korhonen, H.M.E., 2014. Widening the perspective on industrial innovation: A service-dominant-logic approach. Technology Innovation Management Review, 4(5), pp.31–39.
Citation