Meta-analysis on game usage intentions and use: Use acceptance of hedonic and utilitarian games

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Mediatekniikka
Mcode
IL3011
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
During the last decade games have become one of the largest forms of leisure information systems and are also increasingly being employed for variety of utilitarian purposes. Understanding why people play games is both essential for practitioners as well as fascinating for academic interests. Although the topic has gathered substantial amount of research attention during the last decade, research literature examining the use and adoption of game-related information systems is scattered and we still lack clear understanding on the topic. To address this gap, this work conducted comprehensive meta-analysis that pooled altogether 43 studies from quantitative research literature investigating motivations for playing games. This meta-analysis synthesizes correlations between different variables for establishing more accurate estimates and tests several models for explaining use intention of games using structural equation modelling approach. Additionally, analysis for use acceptance of different nature of games is conducted. The results reveal that investigating use of games in general can be highly misleading. This analysis specifically reveals high distinction between use acceptance of hedonic and utilitarian games in which usefulness of playing motivates usage of utilitarian games in a similar way that enjoyment drives use behavior in hedonic games. In general however, use of games is strongly explained with attitude towards playing games. Moreover, game playing intention is moderately affected by social pressure on whether playing games is accepted or not as well as interestingness of games. Finally, ease of use of games does make us enjoy games more, enhances attitude towards using games and ease players to achieve optimal experience in playing.

Viimeisen vuosikymmenen aikana peleistä on tullut yksi laajimmista vapaa-ajan muodoista tietoteknisissä järjestelmissä ja niitä käytetään myös kasvavasti vaihteleviin hyötytarkoituksiin. Ymmärrys pelien käytön syistä on sekä elintärkeää ammatinharjoittajille että kiehtovaa akateemiselle mielenkiinnolle. Aihe on onkin kerännyt huomattavan määrän tutkimusta viimeisen vuosikymmenyksen aikana, mutta kuitenkin tutkimuskirjallisuus peliaiheisien informaatiojärjestelmien käytölle ja omaksumiselle on hajanaista ja meiltä puuttuu vieläkin selkeä ymmärrys aiheesta. Tämän aukon paikkaamiseksi tässä työssä tehtiin kattava meta-analyysi, joka keräsi yhteensä 43 tutkimusta kvantitatiivisesta tutkimuskirjallisuudesta pelaamisen motivaatioista. Tämä meta-analyysi yhdistää eri muuttujien väliset korrelaatiot tarkempien estimaattien muodostamiseksi sekä kokeilee useita malleja pelien käyttöaikomuksen selittämiseksi rakenneyhtälömallintamista käyttäen. Lisäksi tässä työssä analysoidaan eri pelityyppien käytön hyväksymistä. Tulokset paljastavat että yleisesti pelien käytön tutkiminen voi olla hyvinkin harhaanjohtavaa. Tämä analyysi paljastaa suuren eroavaisuuden hedonisten ja utilitaaristen pelien hyväksymiselle ja pelaamisen hyödyllisyys motivoikin utilitaaristen pelien käyttöä samalla tavalla kuin nautinnollisuus selittää käyttöä hedonisissa peleissä. Yleiseesti ottaen kuitenkin pelien käyttö on vahvasti selitettävissä asenteella pelaamista kohtaan. Pelaamisaikomukseen myös kohtuullisesti vaikuttaa sosiaalinen paine siitä että onko pelaaminen hyväksyttävää sekä pelien mielenkiintoisuus. Pelien helppokäyttöisyys saa meidät nauttimaan peleistä enemmän, parantaa asennetta pelaamista kohtaan sekä helpottaa optimaalisen kokemuksen saavuttamista pelatessa.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Hamari, Juho
Keywords
meta-analysis, structural equation modeling, review, games, playing intention, use of games
Other note
Citation