Polyuretaanieristeen kustannustehokkuus tuulettuvassa ulkoseinärakenteessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
72+17
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko polyuretaanista mineraalivillan kustannustehokkaaksi korvaajaksi tuulettuvassa ulkoseinärakenteessa. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuustutkimus, toteutuneisiin kohteisiin pohjautuva kustannusvertailu sekä asiantuntijahaastattelut. Aihetta pohjustetaan kirjallisuustutkimusosuudessa. Kirjallisuustutkimusosuudessa käydään läpi polyuretaanin ja mineraalivillan teknisiä ominaisuuksia ja niiden eroavaisuuksia. Kirjallisuustutkimusosuudessa perehdytään myös seinäelementtien esivalmistuksen hyötyihin ja haittoihin, käydään läpi kustannushyötyanalyysiä työkaluna sekä etujen kautta valitsemisen periaatteita. Seinärakenteen tuotantoprosessit käydään läpi ja polyuretaanilla sekä mineraalivillalla eristettyjen seinien prosesseja verrataan keskenään. Polyuretaani mahdollistaa seinäelementin eristämisen valmiiksi jo tehdasolosuhteissa. Valmiiksi eristetystä seinäelementistä saadaan useita hyötyjä työmaalle. Keskeisimpänä esille nousi nopeampi lämmityksen aloituksen ajankohta, mistä on etua varsinkin talvirakentamisessa. Tutkimuksen vertailuosuus painottuu kustannusvertailuun, jossa otetaan huomioon seinän valmistusprosessissa aiheutuvat kustannukset rungon pystytyksen ja muurauksen välisistä työvaiheista. Vertailussa pyritään etsimään myös vaikutukseltaan suuria muuttujia. Kustannusvertailuun on valittu kuusi kohdetta, joista kolme on eristetty mineraalivillalla ja kolme polyuretaanilla. Kohteet sijaitsevat Keski- ja Etelä-Suomessa. Tutkimus osoittaa, että polyuretaanista on kustannustehokkaaksi kilpailijaksi mineraalivillalle. Tutkimuksessa nousi esille myös se, että merkittävän osan kustannuksista muodostaa kohteeseen valittu rakennusaikainen sääsuojaus. Sääsuojauksen vaikutus eristetyn seinäneliön kustannuksiin vaihteli 30 ja 40 % välillä. Polyuretaania voi suositella tuulettuvan ulkoseinärakenteen eristeeksi teknisten ominaisuuksien, tuotantoprosessin ja kustannustehokkuuden puolesta. Rakennusprojektin alkaessa on hyvä kartoittaa polyuretaanin käytön mahdollisuus kyseisessä projektissa.

The aim of the study is to find out whether polyurethane is a cost effective replacement of mineral wool in a ventilated outer wall structure. The research methods used are a literature study, cost comparison based on actual projects and expert interviews. The subject is prefaced in the literature research section. The literature research section examines the technical properties of polyurethane and mineral wool and their differences. The literature research section also examines the benefits and disadvantages of prefabrication of wall elements, analyzes cost-benefit analysis as a tool and the principles of choosing by Advantages. The production processes of the wall structure are examined and the processes of polyurethane and mineral wool insulated walls are compared with each other. Polyurethane allows the insulation of the wall element to be finished already under factory conditions. The pre-fabricated wall element provides many benefits to the site. The most prominent point was the faster starting point for heating, which is particularly beneficial in winter construction. The comparative part of the study focuses on cost comparison taking into account the costs of manufacturing the wall from raising up the frame and facade masonry. The comparison also seeks to find variables of great influence. Six work sites have been selected for cost comparison, three of which are insulated with mineral wool and three with polyurethane. The sites are located in central and southern Finland. Research shows that polyurethane is a cost-effective competitor against mineral wool. The research also highlighted the fact that a significant part of the costs constitutes the selected weather protection for the frame. The effect of weather protection on the costs of the insulated wall varied between 30 and 40% of total expenses per square meter. Polyurethane may be recommended to insulate the ventilated outer wall structure for technical characteristics, production process and cost efficiency. At the beginning of the construction project, it is good to find out the possibility of using polyurethane in the project.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Jakobsson, Jaakko
Keywords
polyuretaani, kustannustehokkuus, esivalmistus, tuulettuva, ulkoseinä, tuotantoprosessi
Other note
Citation