Julkiset ja yksityiset palvelut samoissa tiloissa –toimitilajärjestely yksityisomistuspohjaisella yhteistyömallilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
65 + 5
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoitus oli kerätä tietoa ja lisätä tietoisuutta tulevaisuuden toimitilahankkeiden, palveluiden ja yhteistyömuotojen suunnittelua ja kehittämistä varten. Tutkimuksessa selvitettiin julkis-yksityis -yhteistyömuotoisia toimitilajärjestelyitä Suomessa. Tarkastelussa olivat toimitilajärjestelyt, missä kuntien palveluita sijoitetaan yksityisten palveluiden yhteyteen, toimitiloihin jotka ovat yksityisesti omistettuja. Tutkimuksen tuloksena oli määrä luoda kuvaus tutkittavasta toimitilajärjestelyistä; niiden käyttöön johtaneista syistä, käytön kautta muodostuvista vaikutuksista sekä toimitilajärjestelyiden käyttömahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Tutkimuksessa selvitettiin tutkimusongelmaa julkis- yksityis -yhteistyön kannalta oleellisten osapuolten näkökulmasta: julkisen palvelun tuottajan tai tilanhankkijan näkökulmasta sekä toimitilojen yksityisen rakennuttajan tai omistajan näkökulmasta. Haastatelluilla 12 henkilöillä on kokemusta tutkittavasta toimitilajärjestelystä. Tutkimukseen laadittiin myös kirjallisuuskatsaus, joka taustoittaa tutkimusaihetta. Tutkimuksen pohjalta vastaavia julkis-yksityis –toimitilajärjestelyitä voidaan suositella käytettäviksi seuraavanlaisissa tilanteissa: Yksityinen sijoittaja tavoittelee 1. palvelutarjonnan monipuolistamista 2. vuokralais- ja investointiriskin tasoittamista ja vakautta kassavirtaan pitkällä aikavälillä. Julkinen palveluntuottaja haluaa 1. lisätä palveluiden vaikuttavuutta ja helpottaa palveluiden saavutettavuutta 2. vapauttaa pääomia ja lisätä ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä toimitilakustannuksiin 3. mahdollistaa palveluihin tai toimitiloihin liittyvää yhteistyötä yli kunta- rajojen tai niiden sisällä 4. mahdollistaa joustavuutta palvelutarpeiden muuttuessa ajan kuluessa. Julkista ja yksityistä osapuolta yhdistää voimakkaimmin halu tarjota palveluita ihmisten lähellä ja keskuudessa, vaivattomasti ja helposti saavutettavasti. Kunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että kuntalaiset voivat saavuttaa monipuolisemmin ja helpommin erilaisia palveluita. Omistajalle tämä voi merkitä välillisesti kannattavuuden lisäämistä. Tutkimukseen osallistuneet osapuolet ovat tyytyväisiä toimitilajärjestelyillä saavutettuihin vaikutuksiin Toimitiloihin liittyvän julkis-yksityisen -yhteistyön sekä julkisten ja yksityisten palveluiden rinnan tuottamisen nähtiin olevan vaihtoehto myös tulevaisuudessa. Järjestelyiden uskottiin jopa yleistyvän ja kehittyvän edelleen erilaisten palvelu- ja tilainnovaatioiden osalta.

The purpose of this study was to gather and share information for the planning of facility arrangements, services and cooperation models. In the study the focus was on public-private facility arrangements in Finland. The scope was restricted to facility arrangements where public services are located in connection with private services in privately owned premises. The aim of the study was to offer a description of these facility arrangements, the drivers justifying the use of the arrangements, the implications due to the use of the arrangements and the opportunities and future of using the arrangements. The study was carried over as an interview study. The research topic was approached from two perspectives: perspective of private property owner or developer and perspective of public facility user or acquirer. The interviewee group, constituting of 12 persons, have experience of the studied facility arrangements. There is also a literature review. It was found that such public-private facility arrangements are beneficial in the following situations: private investor is aiming a diversification of services and/or tenant risk reduction and long-term cash flow stabilization. Public tenant is willing to increase the impressiveness and reachability of its services and/or release capital and increase the predictability and transparency of facility expenses and/or enable co-operation relating to facility and services with other municipality parties or other parties and/or enable flexibility to service needs in future. The most common target to public and private partners is the need to offer easy-to-access services close to the people in an effortless way. From municipality’s point of view this means that an inhabitant of a municipality can access more services more easily. For property investors this can improve the profitability through the increase of visitors. The interviewees were satisfied with the implications due to the arrangements. Public-private partnership in facility arrangements and offering of private and public services in the same premises was seen as an alternative also in future. Furthermore, the arrangements were supposed to become more common and develop further through different service and premise innovations.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Ristimäki, Miro
Keywords
yhteistyömalli, julkis-yksityis -yhteistyö, kauppakeskus, vuokraus, yksityisomisteiset tilat, kunta
Other note
Citation