Puutavaran sahauksen optimointi

No Thumbnail Available
Files
Vironmäki_Valtteri_2024.pdf (1.35 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-03-25
Department
Major/Subject
Matematiikka ja systeemitieteet
Mcode
SCI3029
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin puutavaran valmistuksen optimointia lineaarisena kokonaislukuoptimointitehtävänä. Optimointitehtävä muotoiltiin selkärepputehtävänä, joka ratkaistiin dynaamiseen optimointiin perustuvalla algoritmilla. Tutkimuskysymyksenä työssä oli selvittää, miten erilaiset yksikköhinnat eri puutavaratuotteille vaikuttavat materiaalikulutukseen, kun tarkastellaan eri kysyntätapauksia. Kysymys ratkaistiin simulaatiolla, jossa annetut satunnaisen kokoiset tukkipuut sahattiin edellä mainitun optimointimallin antamalla tavalla tuotteiksi. Tukkien sahaamista toistettiin, kunnes jokaisen tuotteen kysyntä täyttyi. Vertailtuja yksikköhintoja olivat tuotteiden markkinahinnat, tuotteiden tilavuus, sekä päivittyvä yksikköhinta, joka ottaa huomioon tuotannon ja kysynnän. Päivittyvien yksikköhintojen havaittiin täyttävän kysynnät keskimäärin pienimmillä raaka-ainekustannuksilla. Ero muihin yksikköhintoihin oli kysynnästä riippuen rahallisesti mitattuna muutaman prosentin luokkaa. Päivittyvät hinnat takasivat myös sen, että eri tuotteiden kysynnät täyttyivät lähes tulkoon yhtäaikaisesti, mistä voi olla etua varastoinnissa. Hyötyasteella, eli valmistetun puutavaran tilavuuden ja raaka-aineen tilavuuden suhteella, ei havaittu olevan suuria eroja eri yksikköhinnoilla. Tukin säteen ja hyötyasteen välillä havaittiin olevan yhteys.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Leppinen, Jussi
Keywords
optimaalinen puutavaran valmistus, sahaus-simulaatio, selkäreppuongelma, dynaaminen optimointi
Other note
Citation