The future of commercial real estate valuation business in Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-25
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
Over the years, commercial property valuation business has become increasingly professional also Finland. This thesis aims to describe the future of real estate valuation by examining future change factors and the effects of these factors on the real estate valuation business in Finland in 2030. The research was carried out using future research methods. The factors of change were investigated using environmental scanning by reviewing the existing literature together with workshops in the empirical part of the study. In Finland for the year 2030, the most influential forces of change for real estate valuation were identified as (1) Complexity, (2) Sustainability, (3) Increasing regulation, and (4) Digitalization and data. Forces of change include subcategories that are in themselves smaller forces of change. In addition to the forces of change, the study investigated their possible effects on the real estate valuation business using the futures wheel re-search method. As a result, different areas were identified, and their effects should be considered by the actors involved in the valuation business. The complexity of the market and the growing importance of sustainability are expected to introduce new technologies and valuation pro-cesses and increase the demand for skilled labor. Increasing digitization and the availability of information are also expected to affect the future of real estate valuation, which enables the introduction of new data sources and the possible development of new valuation methods.

Kiinteistöarviointi on kehittynyt vuosien aikana yhä ammattimaisemmaksi toiminnaksi Suomessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata kiinteistöarvioinnin tulevaisuutta tutkimalla tulevaisuuden muutostekijöitä ja näiden tekijöiden vaikutuksia Suomen kiinteistöarvioinnin liiketoimintaan vuonna 2030. Tutkimus on toteutettu hyödyntämällä tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä. Toimintaympäristön muutostekijöitä tutkittiin olemassa olevasta kirjallisuudesta ja tutkimuksen empiirisessä osiossa toteutetuissa työpajoissa. Suomessa vuodelle 2030 eniten vaikuttavia muutosvoimia kiinteistöarvioinnille tunnistettiin olevan (1) Toimintakentän kompleksisuus (2) Vastuullisuus (3) Sääntelyn lisääntyminen ja (4) Digitalisaatio ja data. Muutostekijät pitävät sisällään alaluokkia, jotka ovat itsessään pienempiä muutosvoimia. Tutkimuksessa tutkittiin muutosvoimien lisäksi niiden mahdollisia vaikutuksia kiinteistöarvioinnin liiketoimintaan ja muihin toimijoihin tulevaisuuspyörätutkimusmenetelmällä. Lopputuloksena tunnistettiin eri osa-alueita, ja niiden vaikutuksia joihin arviointityöhön liittyvien toimijoiden pitäisi huomioida omassa toiminnassaan. Markkinoiden monimutkaisuuden ja kestävän kehityksen kasvava merkitys voi johtaa esimerkiksi uusien teknologioiden ja prosessien käyttöönottoon ja ammattitaitoisen työvoiman kysynnän kasvuun. Lisääntyvän digitalisaation ja tiedon saatavuuden odotetaan vaikuttavan myös kiinteistöjen arvonmäärityksen tulevaisuuteen, mahdollistaen uusien tietolähteiden käyttöönoton ja arvostusmenetelmien kehittämisen.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Kuusela, Mikko
Keywords
property valuation, valuation future, futures study, futures wheel
Other note
Citation