Evolution of digital platforms - Introduction and reinforcement of platform elements: A case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-03-14
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
142 + 17
Series
Abstract
The emergence of digital industry platforms onto the center stage of the digital economy is a prominent phenomenon. They are multi-sided markets where various participant groups interact and transact. They employ modular technological architectures and facilitate both internal and external innovation through application programming interfaces. However great our understanding is, current platform literature is deficient in that it is cross-sectional and treats platforms as static and granted. It fails to describe the origins of innovation and the mechanisms by which platforms actively reinforce their core elements to ensure user adoption and business success. To understand the evolution of platforms, this document adopts a holistic longitudinal organizational view enabling the study of central activities, policies, structural elements, and internal resources and capabilities enabling the unearthing of developmental lineages and causal patterns. These are developed into an integrative framework. It suggests a preferable sequence for the introduction of common platform core elements related to both users on the subsidy side and businesses on the money side alike. In addition, the framework details two meta-elements – data & analytics and governance – which if employed well – reinforce these core elements enabling platform growth and competitive advantage. This study details the power of data & analytics and sophisticated governance in enabling both the quantitative incremental refinement and optimization of platform elements and the emergence of qualitative conceptual micro-insights that are developed into new features, products and services, and new logics in driving user and business momentum.

Viimeaikainen digitaalisten alustojen esiinmarssi digitaalisen talouden keskiöön on ollut merkittävä. Erityisesti teolliset digitaaliset alustat palvelevat monia asiakasryhmiä tarjoten niille mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja kaupankäyntiin alustallaan. Teolliset digitaaliset alustat, joiden tietotekninen arkkitehtuuri on usein modulaarinen innovoivat paitsi sisäisin resurssein myös hyödyntämällä kolmansia osapuolia, joiden kehitys on mahdollistettu avoimien rajapintojen avulla. Vaikka nyky-ymmärryksemme alustataloudesta on kohtalainen, on tämä ymmärrys poikkileikkauksenomaista. Nykytutkimus pitää ilmiötä itsestään selvänä, eikä se kuvaa alustojen innovaatioiden syntyperää tai sitä, kuinka alustat vahvistavat niiden strategisesti tärkeitä elementtejä. Tämä tutkimus hyödyntää holistista organisaatioteoreettista pitkittäistutkimusmetodologiaa, joka mahdollistaa alustojen kehityspolkujen ja kausaliteettien selvittämisen analysoimalla niiden keskeisiä aktiviteetteja, käytäntöjä, rakenteita, resursseja ja kyvykkyyksiä. Tuloksista muodostetaan viitekehys, jossa tuodaan esille suositeltu järjestys yleisten alustaelementtien rakentamiseen. Esitelty viitekehys tuo lisäksi ilmi kaksi keskeistä metatason elementtiä, datan ja analyytiikan sekä hallinnoinnin, joita hyödynnetään vahvistamaan ja kehittämään keskeisiä alustaelementtejä. Data ja analytiikka mahdollistavat elementtien kvantitatiivisen inkrementaalisen parantamisen ja optimoinnin. Harjaantunut hallinnointikyvykkyys mahdollistaa puolestaan kvalitatiivisempien konseptuaalisten mikro-oivallusten syntymisen sekä sisäisesti että ulkoisesti kehittäjäekosysteemissä. Näitä oivalluksia jalostetaan eteen päin uusiksi toiminnallisuuksiksi, tuotteiksi tai palveluiksi. Ne voivat myös muuttaa alustan lähestymistä elementtiensä operointiin.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Ojanperä, Tero
Keywords
digital platform, longitudinal development, platform ecosystem, social network, facebook
Other note
Citation