Kesäinen niittymaisema - autoetnografinen kuvaus psykiatrisen osaston arkeen tutustumisesta seinämaalausprojektin kautta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Opinnäytteeni taiteellisena osana olen toteuttanut suurikokoisen seinämaalauksen Helsingissä sijaitsevan Auroran sairaalan psykiatriselle osastolle vuosina 2009-2010. Opinnäytteeni kirjallisen osan tehdessäni palasin keväällä 2015 takaisin Auroran sairaalaan toteuttamaan puolistukturoidun teemahaastattelun, jonka avulla hain vastausta tutkimuskysymykseeni mitä merkitystä seinämaalauksella on ollut osaston väelle. Esittelen tässä opinnäytteen kirjallisessa osassa seinämaalausprojektini kokonaisuudessaan ja kysymykset, joihin hain vastausta sen eri vaiheissa. Kuvailen tekstissäni myös keväällä 2015 toteuttamani haastattelukeskustelutilaisuuden. Tämän jälkeen nostan esille haastattelukeskustelun teemoja ja sidon ne osaksi laajempaa kontekstia käsitellessäni taidetta hyvinvoinnin lähteenä. Tutkimukseni on toiminut minulle mielenkiintoisena oppimisprosessina ja antanut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua psykiatrisen sairaalaosaston elämään. Kuten autoetnografisessa tutkimuksessa monesti tapahtuu, myös minun käsitykseni ovat muokkaantuneet prosessin myötä. Suhtautumiseni mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä kohtaan on muuttunut. Olen oppinut ymmärtämään skitsofreniaa ja huomannut terveen ja sairaan määrittelemisen joskus monimutkaiseksi. Toteuttamani haastattelukeskustelu toi esille, että toteuttamani seinämaalaus koetaan merkitykselliseksi ja yksi sen tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa iloa osaston asukkaille ja henkilökunnalle. Itse maalauksen lisäksi myös koko maalausprosessi ja läsnäoloni osaston elämässä on ollut merkityksellistä.

As the artistic part of this thesis I painted a large mural to a psychiatric department of Helsinki Aurora Hospital during 2009-2010. For the written part of the thesis I returned to Aurora hospital in spring 2015 to conduct a half-structured theme interview. With this interview I was trying to find answers to my research question: "What has been the meaning of the mural to the persons in psychiatric departmemt". In this thesis I represent the whole mural project and questions I was looking for answers in it´s different phases. I also describe the interview and discussion event from spring 2015. After this I raise themes from event and attach them to larger context of art as a source of wellbeing. This thesis has worked for me as an interesting learning process and provided a unique opportunity to get to know the lives of the psychiatric department of hospital. Such in autoetnographic research often happens this project has played particularly important role to my personal opinions. Sympathy for the people affected by mental health problems have increased: I´ve come to understand schizophrenia and found the definition of helthy and non-healty persons, sometimes complex. These interview and discussion event brought out that the mural is being perceived as significant and one of its main tasks is to provide pleasure to the patients and staff of the department. Besides the mural, the whole painting process and my presence in the life of department has been meaningful, both me personally and people of the department.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Saali, Tuomo
Koivisto, Mikko
Keywords
autoetnografia, hyvinvointi, seinämaalaus, skitsofrenia
Citation