Co-Creating Health - Examining the Effects of Co-Creation in a Lifestyle Intervention Service Targeting Physical Activity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2013-05-10
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
184
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 68/2013
Abstract
Health behavior is an important determinant of an individual's health. The increase in chronic diseases in developed countries has been, to a large extent, caused by unhealthy, e.g., sedentary lifestyles. The results are unnecessary suffering and substantial cost to society. Lifestyle interventions as a service seek to co-create improved health behavior with individuals. The objective of using them is to prevent or manage chronic illness. Employers are gradually becoming more interested in investing in the health of their employees and are hoping to capture value from these investments. In this context, value refers to improved health and increased capability. As employers seek these goals, lifestyle interventions are being increasingly implemented in an occupational setting. However, there is limited evidence concerning their effectiveness.    This research examines the effects of co-creation in lifestyle interventions targeting physical activity in an occupational setting. Co-creation of value in a service relationship has been widely discussed by service research, particularly in the domain of Service-dominant logic. Co-creation in the context of health, on the other hand, has received limited attention. This dissertation contributes to the discourse on Service-dominant logic and co-creation of health. It extends conceptual models on co-creation to account for the particular characteristics of a lifestyle intervention service context, as well as the role of an employer as a third party in co-creation.  The empirical research was conducted as a randomized controlled trial examining the effects of co-creation in a physical activity intervention. The lifestyle intervention that was examined was found to be ineffective in changing health behavior: no effects of co-creation on physical activity were observed, nor were work-related outcomes of increased productivity or reduced sickness absence seen. This suggests that these types of interventions may not be as effective as popularly believed. This study demonstrates that although interaction takes place in a service relationship, value is not always co-created, and improved health and increased capability may not occur. Thus, co-creation is interaction, but not all interaction is co-creation. The results of this study highlight the idea that employer investments in lifestyle interventions should be based on evidence of their effectiveness in the specific context. 

Terveyskäyttäytyminen on tärkeä yksilön terveyttä määrittävä tekijä. Kroonisten sairauksien yleistyminen aiheutuu suurilta osin epäterveellisistä elämäntavoista kuten vähäisestä liikunnasta. Nämä valinnat synnyttävät paitsi sairauksia myös merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Elämäntapainterventiot pyrkivät tukemaan yksilöä paremman terveyden saavuttamisessa. Nämä palvelut tähtäävät kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hallintaan. Elämäntapainterventiot ovat yleistymässä työpaikoilla, monia niistä käytetään kuitenkin ilman riittävää näyttöä vaikuttavuudesta. Työnantajat ovat kiinnostuneita investoimaan työntekijöiden terveyteen ja toivovat täten saavuttavansa myös liike-toiminnallista arvoa. Arvo, tässä kontekstissa, viittaa työntekijän parantuneeseen terveyteen ja työkykyyn, joihin panostamalla työnantajat tavoittelevat tuottavuuden kasvua. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin arvon yhteisluonnin vaikutuksia työpaikan elämäntapa-interventiossa, joka tähtäsi liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen.   Arvon yhteisluonnista palveluissa on keskusteltu laajasti palvelututkimuksessa, erityisesti Service-dominant logic kirjallisuudessa. Arvon yhteisluonti terveyskontekstissa on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämä väitöskirja edistää Service-dominant logic tutkimusta arvon yhteisluonnista terveyskontekstissa. Tutkimuksessa laajennetaan aikaisempia konseptuaalisia malleja arvon yhteisluonnista. Laajennetuissa malleissa huomioidaan elämäntapainterventioiden erityispiirteet sekä työnantaja kolmantena osapuolena arvon yhteisluonnissa.  Empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin arvon yhteisluonnin vaikutuksia liikunta-aktiivisuusinterventiossa. Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna vertailevana tutkimuksena. Tutkitulla palvelulla ei ollut vaikutusta terveyskäyttäytymiseen. Muutosta liikunta-aktiivisuudessa, työn tuottavuudessa tai sairauspoissaoloissa ei havaittu. Tämä viittaa siihen, etteivät tämän kaltaiset palvelut välttämättä ole niin vaikuttavia kuin yleisesti uskotaan. Tutkimuksessa osoitetaan, että vaikka palvelusuhteen aikana tapahtuu vuoro-vaikutusta, arvoa ei aina pystytä luomaan eikä parempaa terveyttä ja kyvykkyyttä välttämättä saavuteta. Arvon yhteisluonti tapahtuu vuorovaikutuksessa, mutta kaikki vuorovaikutus ei ole arvon yhteisluontia. Tutkimuksen tuloksissa korostuu, että investointien elämäntapa-interventioihin tulisi perustua näyttöön niiden vaikuttavuudesta kyseisessä kontekstissa. 
Description
Supervising professor
Lillrank, Paul, Prof., Aalto University, Finland
Thesis advisor
Taimela, Simo, Adjunct Prof., University of Helsinki, Finland
Helkkula, Anu, Assistant Prof., Hanken, Finland
Keywords
co-creation, lifestyle, physical activity intervention, service, health outcome, capability, interaction, RCT, effectiveness, arvon yhteisluonti, elämäntapa, liikunta-aktiivisuusinterventio, palvelu, terveys, kyvykkyys, vuorovaikutus, RCT, vaikuttavuus
Other note
Citation