Modeling passenger ship evacaution from a passenger's perspective

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Meritekniikka
Mcode
K3005
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
Current passenger ship evacuation modelling is mostly based on mechanical simulation, which tends to ignore passengers as active agents. However, maritime safety doesn’t concern only the technical side of ship safety and more attention should be paid to the appropriate interaction between environment and people under emergency. This is important because, human survival depends on their perception and interpretation of the environmental and societal cues. Comparing and contrasting the subjective perception of passenger with the physical environment helps us understand the safety environment more comprehensively during an accident. Therefore, this study uses passenger ship accident investigation reports to map environmental factors, which have an impact on human behaviour under emergency. Current research revealed that in emergency people trust more in their own perceptions and intuition than given instructions. Human behaviour is guided by instinctual urge to get away from the danger, while rational thinking needed in way finding is secondary. Fur- thermore, if there’s a lack in safety instructions people tend to follow each other’s, which often results crowding in places that should be untrammelled in order to ensure efficient evacuation. Current evacuation modelling doesn’t consider human-environment interaction in acceptable level and given insight to affect of the human cognition on the evacuation process can be used to develop evacuation analysis onwards.

Nykyinen evakuiontimallinnus perustuu matemaattiseen mallintamiseen, missä ihminen on ympäristössään passiivinen toimija. Tarkastellessamme turvallisuutta, huomiota tulisi kiinnittää ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sujuvuuteen. Se, miten hyvin ja tehokkaasti kykenemme tulkitsemaan ympäristön tarjoamia vihjeitä sekä hyödyntämään niitä omassa toiminnassamme,vaikuttavat selviytymiseemme hätätilanteessa. Tutkielmassa kartoitetaan onnettomuusraporteista ihmisen toimintaan vaikuttaneita ympäristöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Tarkastelemalla yhteyttä ihmisen subjektiivisen käsityksen ja todellisen ympäristön välillä, voimme muodostaa kuvan siitä, millä tavalla ihminen kokee ympäristönsä onnettomuustilanteessa. Tutkimus paljasti, että ihminen luottaa onnettomuustilanteessa omiin vaistoihinsa ja havaintoihinsa ympäristöstä. Ihmisen toimintaa ohjaa vaistonvarainen halu päästä turvaan ja tässä tilanteessa ihmisen rationaalinen käyttäytyminen on toissijaista. Miehistön opastuksen ja informaation puuttuessa, ihmiset seuraavat toistensa käyttäytymistä ja toimintaa, joka usein johtaa ruuhkien muodostumiseen paikoissa, jotka turvallisuussyistä tulisi pitää vapaina. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että nykymallinnus ei huomioi riittävällä tasolla ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Ihminen on ympäristössään aktiivinen toimija, jonka kognitiiviset ominaisuudet, kuten havainnointi ja päätöksenteon prosessit vaikuttavat evakuointiprosesssiin merkittävästi. Kehittääksemme mallinnusta vastaamaan kohti todellista onnettomuustilannetta, ihmisen kognitiiviset ominaisuudet tulisi huomioida ja liittää osaksi laivan evakuointimallinnusta.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Ahola, Markus
Keywords
passenger ship, evacuation, human behaviour, safety
Other note
Citation