The Impact of Knowledge-Intensive Service Provision on SME Performance: A Study in Software Industry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2011-05-13
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
299
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 33/2011
Abstract
Manufacturing firms increasingly include services in their offerings. Despite growing scholarly research on this phenomenon, there are still significant gaps in the curren tknowledge, particularly regarding the impact of service provision on product firm performance. This dissertation studies the impact of knowledge-intensive service provision and service capability on the performance of small and medium sized product firms in the context of software industry. Given the lack of prior theorizing about service provision, we used aninductive research design that consisted of three phases: an exploratory in-depth case study of one Finnish enterprise software firm; a comparative multiple case study of nine software firms; and a cross-sectional statistical study of 116 firms based on data from the Finnish software industry. In the in-depth case study, we identified the knowledge-based view of the firm as a potential theoretical grounding for understanding the impact of service provision. Based on this grounding, and cross-case analysis of the nine case firms, we identified 20 propositionsregarding the impact of professional and development service provision on revenue growthand firm profitability, with various organizational and organizational contingencies. The statistical analysis provided weak to moderately significant support for most of these propositions, with contradictory evidence against two propositions. This contradictory evidence lead us to review and revise these propositions, leading to a more coherent theoretical explanation of service provision impact. The results of the study indicate that knowledge-intensive service provision does have an impact on product firm performance. However, the two types of service had opposite effects on performance. This impact was also moderated by state of competitive environment,offering characteristics, as well as internationalization. We also found that service capabilityhas a significant positive impact on product firm performance if the firm has internationalized or uses service partners. This dissertation contributes to research on the role of services in product firms by providing additional evidence on service provision in the ICT sector, as well as the impact on firm performance, by developing a theoretical framework for understanding the strategic impact of services, and by studying service provision in the context of small, entrepreneurial firms.

Teollisuusyritykset yhä enenevässä määrin sisällyttävät erilaisia palveluita tarjoomaansa.Vaikka ilmiötä koskeva tutkimus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, on nykytiedossa vielä huomattavia puutteita, erityisesti koskien palveluiden tarjoamisen vaikutusta tuoteyritysten menestykseen. Tässä väitöskirjassa tutkitaan tietointensiivisten palveluiden tarjoamisen ja palveluosaamisen vaikutusta pienten ja keskisuurten tuoteyritysten menestykseen ohjelmistoalankontekstissa. Koska aiempi kirjallisuus tarjoaa vain rajallisesti valmiita teoreettisia selityksiäilmiölle, käytettiin tutkimuksessa induktiivista tutkimusmetodologiaa. Empiirinen tutkimuskoostui kolmesta vaiheesta: eksploratiivisesta, syvällisestä yhden suomalaisen ohjelmistoyrityksen case-tutkimuksesta; yhdeksän ohjelmistoyrityksen vertailevasta case-tutkimuksesta;ja suomalaisesta ohjelmistoalasta kerätyn poikittaisdatan tilastoanalyysistä. Syvällisessä case-tutkimuksessa tunnistettiin tietämyspohjainen teoria mahdolliseksi teoreettiseksi taustaksi palveluiden tarjoamisen vaikutusten ymmärtämiselle. Tähän teoriataustaan ja vertailevaan case-tutkimukseen perustuen löydettiin 20 väittämää koskien konsultatiivisten ja tuotekehityspalveluiden vaikutusta yritysten liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen, riippuen lisäksi erilaisista yrityksen sisäisistä ja kilpailuympäristöntekijöistä. Tilastollisessa analyysissä löydettiin heikosta melko vahvaa tukea useimmille näille väittämille. Kahden väittämän kohdalla tilastoanalyysin löydökset olivat ristiriidassa case-tutkimuksen kanssa. Tämän perusteella nämä väittämät revisioitiin, mikä paransi palveluiden tarjoamisen vaikutusta selittävän teoreettisen mallin johdonmukaisuutta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tietointensiivisten palveluiden tarjoamisella on vaikutusta tuoteyritysten menestykseen. Tarkastelluilla kahdella eri palvelutyypillä oli kuitenkin päinvastainen vaikutus suorituskykyyn. Vaikutus riippui lisäksi kilpailuympäristöntilanteesta, yrityksen tarjooman piirteistä, sekä yritysten kansainvälistymisestä.Tutkimuksessa havaittiin myös, että palvelukyvykkyydellä on selvä positiivinen vaikutus tuoteyrityksen suorituskykyyn, mikäli yritys toimii kansainvälisesti tai käyttääpalvelupartnereita. Väitöskirja edistää tutkimusta palveluiden vaikutuksista tuoteyrityksissä antamalla tietoapalveluiden tarjoamisesta ICT-sektorilla, sekä vaikutuksesta yritysten suorituskykyyn, kehittämällä teoreettisen mallin palveluiden strategisten vaikutusten ymmärtämiseksi, sekä tutkimalla palveluiden tarjoamista pienten, yrittäjävetoisten tuoteyritysten kontekstissa.
Description
Supervising professor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Autere, Jussi
Keywords
Integrated solutions, knowledge-intensive services, strategy, SMEs, software industry, Ratkaisumuotoinen liiketoiminta, tietointensiiviset palvelut, yritysstrategia, PKyritykset, ohjelmistoala
Other note
Citation