Patent strategy and patent valuation for startups

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
120+9
Series
Abstract
Startups have often little experience of patents. Understanding the reasons for patenting and how to use the patent are also on a very rudimentary level. However, because the markets are full of competitors who are more experienced and know how to use their patents means that startups cannot overlook patents and their business potential. Simultaneously, most patent professionals and patent agencies still offer very little business-oriented and patent utilization services. This master’s thesis studies the business-oriented patenting activities of patent strategy and patent valuation in the context of startups. The aim is to study the current state of these two activities in startups and provide frameworks which can be utilized by patent professionals in service concepts. The research was conducted as a constructive descriptive research which included qualitative methods for collecting and analyzing data. The data was collected through literature review and in-depth interviews. Literature review helped to lay the groundwork and identify the most important aspects for both patent strategy and patent valuation. The interviews on the other hand gave insights on the current state of these practices in startups and their potential feasibility and applications. Our results show that patent strategy and patent valuation are very little used practices in startups. As IP monetization has become increasingly important for efficiently utilizing companies’ assets and innovation potential, reconfiguration and strategic tools are needed for reaching the potential and being able to tackle the markets with patent thickets. Therefore, we conclude that startups should emphasize in being efficient and smart in using their limited resources to right IPR activities and with a determined goal that is in line with their business. By learning how to extract additional value from patents in an efficient way startups are able to gain competitive advantage towards their more established counterparts.

Startupeilla on tyypillisesti rajattu kokemus patenteista. Syyt patentoimisella ja patenttien käyttämisellä ovat vastaavasti hyvin alkeellisella tasolla. Kuitenkin, se että markkinat ovat täynnä kilpailijoita, jotka ovat kokeneempia patentoinnin ja niiden käyttämisen osalta, tarkoittaa, että myöskään startupien ei pitäisi ylenkatsoa patentteja ja niiden liiketoiminnallista potentiaalia. Edelleen, useimmat patenttikonsultit ja -toimistot tarjoavat yhä hyvin vähän liiketoimintalähtöisiä ja patenttien hyödyntämiseen keskittyviä palveluita. Tämä diplomityö tutkii liiketoimintalähtöisiä patentointiaktiviteetteja ja erityisesti patenttistrategiaa ja patenttiarvonmääritystä startupien kontekstissa. Työ tehtiin konstruktiivisena tutkimuksena, jossa hyödynnettiin kvalitatiivisia menetelmiä datan keräämiseksi ja analysoimiseksi. Itse data kerättiin kirjallisuuskatsauksena alan julkaisuja sekä case-tapauksina syvähaastatteluita käyttäen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistettiin patenttistrategian ja patenttiarvonmäärityksen perusteet ja keskeisimmät piirteet. Haastatteluja puolestaan käytettiin keräämään tietoa kyseisten aihealueiden tämänhetkisestä tilasta ja käytännöistä sekä niiden mahdollisesta potentiaalista ja erityisnäkökulmista startupeille. Tutkimuksemme tulokset näyttävät, että patenttistrategia ja patenttiarvonmääritys ovat hyvin vähän käytettyjä toimintoja startupeissa. Immateriaalipääoman liiketoiminnallisen hyödyntämisen muuttuessa yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi, yrityksen pääoman ja innovaatiopotentiaalin tehokas käyttö vaatii uudelleenjärjestelyä ja strategisia työkaluja arvon realisoimiseksi. Tämän vuoksi argumentoimme, että startupien kannattaisi pyrkiä olemaan tehokkaita resurssiensa allokoimisessa oikeisiin ja liiketoiminnan kanssa linjassa oleviin patentointiaktiviteetteihin. Ymmärtämällä miten patenttien potentiaalista arvoa voidaan tehokkaasti realisoida, startupien on mahdollista saada kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Kupiainen, Juhani
Keywords
IPR, patent valuation, startups, patent, patent strategy
Citation