Engaging small and medium size enterprises in European Union funded research and development projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
73 + [16] s.
Series
Abstract
The European Union has stated ensuring competitiveness and sustainable growth and development as strategic goals for the next decades. Both small and medium enterprises (SMEs) and new ICT-innovations are seen to have a significant role in reaching these goals. This is reflected also in the premises of the Future Internet Public Private Partnership (FI PPP), a collaborative R&D programme funded under 7th Framework Programme. This study has been conducted as a part of CONCORD project, which is responsible for the coordination of the FI PPP programme, and aims to find and present means to improve the quantity and quality of SME engagement within the Framework Programmes, FI PPP and individual projects. The study combines extensive literature review and empiric part consisting of interview research. The literature used consists of both academic sources and previous reports and investigations on the topic. The interview study consisted of 16 semi-structured thematic interviews. The interviewed experts represented different key stakeholders reaching from entrepreneurs to officials and from interest groups to researchers As a conclusion it can be stated that active SME engagement is justified, but needs a lot more effort. The key challenge is that while large corporations and research institutions typically have extra resources to be devoted to collaborative R&D projects. SMEs typically lack them. Also the administrative burden is considered heavy and unawareness of opportunities decrease the interest towards EU funded R&D projects. Altogether, it is difficult for an SME to assess whether participation is beneficial or not. As a response to these challenges, this study presents three new approaches and recommended measures for European Union, FI PPP and individual project level. The three approaches stem from the need to acknowledge the special needs and restrictions of SME, to design interaction via communicative interface and to attract the relevant SMEs by using value network concepts to build effective and attractive projects. Although any changes on the EU scale take time, the flexibility and coordination within FI PPP give the programme good chances to succeed in SME engagement.

Euroopan Unioni on strategiassaan ottanut tavoitteekseen turvata kilpailukykynsä ja alueen kestävän talouskasvun ja kehityksen tulevina vuosikymmeninä. Sekä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä että uusilla ICT-teknologioilla nähdään suuri merkitys näiden tavoitteiden toteutumisessa. Tämä heijastuu myös osana 7. puiteohjelmaa rahoitettavaan tulevaisuuden Internet-teknologioiden hyödyntämiseen tähtäävään yksityisten ja julkisten tahojen Future Internet Public Private Partnership -kumppanuusohjelmaan (FI PPP). Tämä työ on toteutettu osana FI PPP:ta koordinoivaa CONCORD-projektia ja pyrkii etsimään ja esittämään keinoja, joilla pienet ja keskisuuret yritykset saataisiin paremmin mukaan sekä Euroopan laajuisten puiteohjelmien, FI PPP:n että yksittäisten projektien tasolla. Tutkimus on tehty yhdistämällä kattava kirjallisuuskatsaus sekä haastattelututkimuksena toteutettu kokeellinen osuus. Kirjallisuutena on käytetty aihepiirin akateemista kirjallisuutta sekä aiempia aihepiiristä tehtyjä selvityksiä ja raportteja. Haastatteluja tehtiin yhteensä 16 kappaletta puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavat asiantuntijat edustivat eri tahoja pienyrittäjistä ja virkamiehistä etujärjestöihin ja tutkijoihin. Lopputulemana voidaan todeta, että pk-yritysten aktiivinen osallistaminen on perusteltua, mutta ei tällä hetkellä toimi hyvin. Perustavanlaatuinen ongelma piilee siinä, että toisin kuin suurilla yrityksillä, pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei tyypillisesti ole "ylimääräisiä" resursseja käytettäväksi yhteisiin T&K-hankkeisiin osallistumiseen, niiden valmisteluun tai mahdollisuuksien etsimiseen. Lisaksi raskaaksi arvioidut hallinnolliset vaatimukset sekä tietämättömyys osallistumismahdollisuuksista vähentävät osallistumisintoa. Ylipäänsä pk-yritysten on vaikea arvioida osallistumisen hyödyllisyyttä. Haasteeseen vastaamiseksi on tässä työssä esitetty kolme uutta lähestymistapaa sekä suositeltavia toimenpiteitä EU:n, FI PPP:n ja yksittäisten projektien tasolla. Kolme lähestymistapaa kuvaa tarvetta huomioida pk-yritysten erityistarpeet ja rajoitukset, suunnitella toimiva viestintärajapinta pk-yritysten suuntaan sekä hyödyntää arvoverkkojen käsitettä projekteja suunnitellessa ja niistä viestiessä. Vaikka muutokset EU-mittakaavassa vievät aikaa, nähdään FI PPP -ohjelmalla hyvät mahdollisuudet toteuttaa pk-yritysten osallistamista menestyksekkäästi.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Riepula, Mikko
Keywords
pienet ja keskisuuret yritykset, tutkimus- ja kehitystoiminta, EU, innovaatiopolitiikka, SME, EU, R&D, future internet, public-private partnerships
Other note
Citation