Ajattelua villissä tilassa - tilakokemus ääriviivana ja ajattelun muotona

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee tilaa ja tilakokemusta taiteellisen työn kohteena ja ajattelun muotona. Tarkastelun alaisena on tilakokemus aistihavainnon ja ajattelun yhteydessä syntyvänä käsityksenä, joka määrittää suhdettamme ympäristöön sekä tilassa tapahtuvaa toimintaamme. Pohdin työssä, minkälaisia keinoja taide ja sen tekeminen tarjoavat tilan havainnoimiseen ja tilakokemuksen tulkintaan ja sitä kautta laajemmin tilan käsittämiseen. Kiinnostuksen kohteena on, miten tila taiteen kautta tavoitetaan. Tila näyttäytyy tutkimuskohteena sekä abstraktina että konkreettisena. Se saa ilmenemismuotoja, jotka ulottuvat aistein havaitusta maailmasta käsitteelliseen ajatteluun. Lähestyn kohdetta sekä käsitteellisen, filosofisen pohdinnan että omakohtaisen, taiteellisen työn kautta. Tutkimuskohteen laajuudesta, sen kaikkialle-ulottuvuudesta johtuen myös opinnäytteeni on laajaa alaa luotaava. Se tavallaan myös kuvaa avoimuutta prosessille, jossa tila tulee vähitellen tutuksi, muuntuen paikaksi. Opinnäyte on siten tuttuuden perustamista tuntemattomaan, paikan pystyttämistä tutkimusaiheen tilaan. Pohjaan työssäni erilaisille teksteille ja teorioille. Tilan teoretisoinnin kannalta keskeisimpiä ovat Martin Heideggerin, Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin, Henri Lefebvren ja Michel de Certeaun kirjoitukset, tilan ja taiteen välisten käytännöllisten yhteyksien pohdinnan kannalta puolestaan muun muassa situationistien sekä taideteoreetikkojen kuten Brian O'Dohertyn ja Claire Bishopin kirjoitukset. Fenomenologian kautta työtä luonnehtii näkemys tilasta kokonaisvaltaisena, moniaistisena ja ruumiillisena kokemuksena. Työn otsikko viittaa Claude Lévi-Straussin konkreettisen tieteen käsitteeseen, jota hän myös villiksi ajatteluksi kutsuu, viitaten muun muassa alkuperäiskansojen käytännönläheiseen tapaan tutkia ja käsittää asioita. Tämä ajattelun ja käytännöllisen tekemisen yhdistävän, ”käsillä ajattelun” muoto kuvaa myös taiteen tekemisen ja taiteellisen tutkimuksen tapaa. Taiteen tekeminen näyttäytyy yhdenlaisena ymmärryksen välineenä ja keinona lähestyä myös tilaa. Käsittelen sitä esimerkiksi tiedonhankkimisen keinona, muun muassa taiteen semiotiikkaa sivuten. Taiteen tekemisessä myös havainnollistuu kaksi erilaista lähestymistapaa: siinä lähestytään kohteita sekä aistimellisuuden ja materiaalisten objektien että käsitteiden kautta. Nämä kaksi lähestymistapaa kuvaavat kahta käsittämisen tapaa, joiden välillä ajattelu liikkuu ja jotka liittyvät toisiinsa esimerkiksi metaforan ja abstraktion kautta. Tarkastelen tilaa ja tilakokemusta materiaalina ja kontekstina, joihin taide tilallisena käytäntönä ja havainnon välineenä kytkeytyy ja joita se tulkitsee. Käsittelen työssä myös taiteen keskeistä tilallista kontekstia, galleriatilaa. Kirjallisen osan lisäksi opinnäytetyö käsittää taiteellisen produktion. Siihen liittyi kesällä 2013 Galleria 3H+K:ssa, Porissa, pitämäni näyttely, jossa pyrin havainnoimaan tilaa ja hyödyntämään syntyvää tilakokemusta galleriatilassa tapahtuvan taiteellisen työn kautta. Dokumentaatio näyttelystä on kirjan liitteenä valokuvien muodossa. Liitteenä on myös näyttelystä kirjoitettu arvio. Myös kirjallisen osan ulkomuoto tukee opinnäytteen aihetta, näyttäytyen kirjoittamisen ja lukemisen tilana ja ilmaisten siten osaltaan tilan moninaisia ulottuvuuksia.

This thesis examines space and spatial experience as an object for artistic work and as a form of thought. Under review is spatial experience as a conception arising in connection with the sensory perception and thinking, defining our relationship with the environment and our activity taking place in space. I discuss in this work what kind of ways art and the making of art provide for the observation of the space and the interpretation of spatial experience, and consequently, for the broader comprehension of the space. The object of interest is in how the space will be reached through art. As a research subject, space appears to be both abstract and concrete. Its manifestations range from the world perceived through the senses to conceptual thinking. I approach the subject through conceptual, philosophical reflection and personal, artistic work. Because of the vastness of the research subject, its ”all-inclusiveness”, also my thesis explores a broad area. It also in a way describes the openness towards the process in which a space gradually becomes familiar, turning into a place. The thesis is thus an establishment of the familiar into the unknown, erection of place in the space of the research topic. The work is based onto various texts and theories. The central writings for the theorizing of space are of Martin Heidegger, Gilles Deleuze and Felix Guattari, Henri Lefebvre, and Michel de Certeau, for discussing the practical connections between space and art, in turn, among others, the Situationists, as well as art theoreticians like Brian O'Doherty and Claire Bishop. Through phenomenology the work is characterized by a view of the space as a holistic, multi-sensory and bodily experience. The title refers to Claude Lévi-Strauss's notion of the science of the concrete, which he also calls mythical, or savage, 'untamed' thought, referring to, inter alia, the indigenous peoples' pragmatic way to explore and understand things. Combining thinking and practical work, this ”hands-on-thinking” also portraits the practice of the making of art and artistic research. The making of art is one kind of tool for understanding and a way to approach the space. I discuss it as a means of acquiring knowledge, for example in the light of semiotics of art. The making of art represents two different approaches towards things: things are approached both perceptually, through material objects, and through concepts. These two approaches illustrate the two ways between which thinking travels and which are related to each other for example through the use of metaphor and abstraction. I look at the space and the spatial experience as a material and as a context to which art as a spatial practice and as a tool for observation is attached and which it interprets. I also discuss the key spatial context of art, which is the gallery space. In addition to the written part, the thesis comprises of artistic production. The work was accompanied by an exhibition I held in the Gallery 3H+K, in Pori, in the summer of 2013. In the exhibition I tried to observe the space and make use of the resulting spatial experience through artistic work. Documentation of the exhibition is in the book in the form of photographs, as an appendix. Attached is also a review of the exhibition. Also the design of the book supports the thesis topic, appearing as the space for writing and reading, thus contributing to the illustration of the multiple dimensions of space.
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Thesis advisor
Euro, Pia
Saarinen, Veli-Matti
Keywords
tila, tilakokemus, havainto, taiteen tekeminen, bricolage, konkreettisen tiede / villi ajattelu, dérive, fenomenologia, metaforinen tila, taiteen semiotiikka, galleriatila, valkoinen kuutio, ajattelu, space, spatial experience, perception, making of art, bricolage, science of the concrete / savage thought, dérive, phenomenology of space, metaphorical space, semiotics of art, gallery space, white cube, thinking
Other note
Citation