Changing behavior towards sustainable consumption habits with eco-feedback technologies through user experience

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
99
Series
Abstract
As individuals’ current consumption habits have unsustainable environmental impacts, there is a need for shift towards more sustainable lifestyles. One potential solution could be eco-feedback technologies (EFTs), which are designed to help its user recognize the environmental impact of their habits. The tool collects and analyses the user’s data and provides feedback to the user based on their habits. The goal of the feedback is to educate the user on their actions and shift their behavior towards more sustainable habits. However, EFTs struggle to reach this goal as changes in behavior are difficult to achieve. To better understand the reasons behind the problem, this thesis analyses a certain EFT tool from the perspective of user experience (UX) and evaluates what type of an effect it could have on the user’s behavior. The tool, SUSLA carbon footprint calculator (CFC), was analyzed based on its data collection, data analysis and feedback functionalities, which also the tool’s UX mainly comprises of. The research was implemented as a case study and the data collection method used to discover the different aspects of using SUSLA was done through interviews on test users located across Finland. The interview results were analyzed with the help of an analytical framework. Based on the results, further design implications were provided for SUSLA. The study results show that the UX of SUSLA could be developed further to motivate its users to change their behavior and make the calculator more enjoyable to use in the long term. In order to get more consistent users, the calculator should produce more thorough and versatile content to its user, e.g. educational videos on different sustainability themes. It should also provide them accurate and timely feedback on their habits, such as notifications regarding their daily consumption. Moreover, the data should be based on their actual consumption habits, meaning that the calculator should be integrated to different data sources, e.g. HSL, that provides relevant consumption data on the user, for example their transportation data. However, as it seems that the CFC should become very advanced and accurate in order to better affect its user’s behavior, it is relevant to question its role in affecting consumer behavior altogether. Even though the calculator would become very intelligent, there are no guarantees that its user will change their consumption habits. However, it is noteworthy that the research conducted takes into account only one CFC. All in all, more research is needed especially when it comes to analyzing UXs in different types of EFTs.

Koska yksilöiden nykyisellä kulutuskäyttäytymisellä on kestämättömiä ympäristöllisiä vaikutuksia, on muutokselle kohti kestävämpiä elämäntapoja tarvetta. Yksi ratkaisu voisi olla ympäristökuormitusta mittaavat laskurit ja mittarit, jotka on suunniteltu helpottamaan käyttäjäänsä tunnistamaan käyttäytymisensä vaikutukset ympäristöön. Laite tai sovellus kerää ja analysoi käyttäjänsä dataa ja tuottaa palautetta tämän käyttäytymisestä. Palautteen tavoitteena on valistaa käyttäjää tämän tavoista ja muuttaa käyttäytymistä kestävämpään suuntaan. Teknologialla on kuitenkin vaikeuksia onnistua tavoitteessaan, sillä käyttäytymisen muutoksia on hankala saavuttaa. Ongelman syiden avaamiseksi tämä tutkielma perehtyy yksittäiseen laskuriin käyttäjäkokemuksen näkökulmasta ja analysoi minkälainen vaikutus tällä voisi olla käyttäytymiseen. Tutkittava laskuri on SUSLA hiilijalanjälkilaskuri ja sitä arvioitiin sen tiedonkeruun, tiedon analysoinnin sekä palautetoimintojen perusteella, jotka ovat myös merkittävä osa laskurin käyttäjäkokemusta. Tutkielma toteutettiin tapaustutkimuksena ja SUSLA:n käytön eri näkökulmien tiedonkeruumenetelmänä käytettiin haastatteluita, mitkä toteutettiin Suomessa. Haastatteluiden materiaali analysoitiin analyyttisen kehyksen avulla ja tulosten perusteella SUSLA:lle kehiteltiin parannusehdotuksia design suositusten muodossa. Tutkielman tulokset osoittavat, että SUSLA:n käyttäjäkokemusta tulisi vielä kehittää, jotta käyttäjiä voitaisiin paremmin motivoida tekemään muutoksia kohti kestävämpiä elämäntapoja ja laskurin käyttäminen olisi mielekkäämpää pidemmällä aikavälillä. Saadakseen pysyvämpiä käyttäjiä SUSLA:n tulisi tuottaa monipuolisempaa ja perusteellisempaa sisältöä, kuten esimerkiksi opettavaisia videoita liittyen kestävän kehityksen eri osa-alueisiin. Lisäksi sen tulisi tuottaa tarkkaa ja ajankohtaista palautetta käyttäjänsä käyttäytymisestä, kuten ilmoituksia heidän päivittäisistä kulutustottumuksista. Tiedonkeruun tulisi myös perustua käyttäjän oikeisiin kulutustietoihin tarkoittaen, että laskuri tulisi integroida erilaisiin tietolähteisiin. Esimerkiksi HSL:n avulla voitaisiin saada laajemmin tietoa käyttäjän liikkumisesta. Hiilijalanjälkilaskurin tulisi kuitenkin olla erittäin pitkälle kehittynyt ja tarkka, jotta se voisi paremmin vaikuttaa käyttäjänsä tapojen muutokseen, minkä takia onkin oleellista kyseenalaistaa sen rooli kuluttajakäyttäytymisen muutoksessa. Vaikka laskurista tulisikin erittäin älykäs, käyttäytymisen muutokselle ei ole mitään takuita. On kuitenkin huomioitava, että tutkielma keskittyy vain yhteen hiilijalanjälkilaskuriin. Kaiken kaikkiaan tutkimusta tarvitaan enemmän, etenkin erilaisten ympäristökuormitusta mittaavien laitteiden ja sovellusten käyttäjäkokemusten parissa.
Description
Thesis advisor
Tiilikainen, Sanna
Keywords
sustainability, carbon footprint calculator, user experience, consumer behavior, green IS, material footprint calculator
Other note
Citation