Moottoriteiden liikennevirran ominaisuudet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-7
Degree programme
Language
fi
Pages
56 + [46] s.
Series
Abstract
This research examined the macroscopic characteristics of traffic flow on basic freeway segments. The characteristics traffic flow obeys the basic equation of traffic flow, in which traffic volume, average speed and traffic density are interdependent quantities. HCM, or Highway Capacity Manual, is an American publication that deals with the characteristics of traffic flow in specific parts of a transportation system. HCM's method on basic freeway segments is grounded on adjusted demand volume and adjusted free-flow speed, which determine the average speed traffic volume relationship models. This research intended to calibrate HCM 2010's basic freeway segment model with Finnish traffic flow. Measured data has been gathered between 2010 - 2012 from 42 automatic traffic measurement spots (LAM-spots) maintained by the Finnish Transport Agency. The data used in this research excludes such disturbances as accidents, roadwork, and bad weather. The data has been considered both from the perspective of measurement spots and lanes. The measured data was used to estimate harmonic average speed, traffic volume, portion of heavy vehicles and traffic density. The examination was then completed in two parts. The first part consisted of dividing the data into classes based on free-flow speed. The second examination consisted of dividing the data based on route and speed limit. The first calibration utilized the estimated average of the measured data as free-flow speed and the passenger-car equivalent (PCE) as it is presented in the HCM. The estimated parameters of the examination were the average speed traffic volume relationship -model's scale coefficient and the chart's break point. The estimation of the second examination was of the value of free-flow speed, chart's break-point and the model's scale coefficient. The HCM model's parameters were estimated by the measured data. In the 120 km/h speed limit area the traffic flow's behaviour showed notable lane-based differences. HCM describes both the right and the left lane with the same model. In this study, a separate model was estimated for both lanes. The right lane's capacity in the 120 km/h speed limit area was, in this research, weaker than expected. Based on the results, when the free-flow speed value was high, the traffic volume seemed to have a lesser effect to the traffic flow's average speed than in the HCM model. According to the results, however, the HCM models are roughly adequate in describing Finnish traffic flow on basic freeway segments. It is recommended to perform more studies using HeM's methods regarding the transportation system's other segments. To use data based on LAM-spots to estimate traffic flow's average speed is not necessarily recommended, due to the data's quality,

Tutkimuksessa on tarkasteltu liikennevirran makroskooppisia ominaisuuksia moottoritien linjaosuuksilla. Liikennevirran ominaisuudet noudattavat liikennevirran perusyhtälöä, jossa liikennemäärä, keskinopeus ja liikennetiheys ovat toisistaan riippuvia suureita. HCM Highway Capacity Manual on yhdysvaltalainen julkaisu, joka käsittelee liikennevirran ominaisuuksia. HCM:n menetelmä moottoriteiden linjaosuudella perustuu laskennallisen henkilöautomäärän sekä laskennallisen vapaan nopeuden määrittelemiin liikennevirran liikennemääräkeskinopeusmalleihin. Tässä tutkimuksessa on pyritty kalibroimaan HCM 2010:n moottoritien linjaosuuksien malli mittausaineiston liikenteellä. Mittausaineisto on kerätty vuosien 2010 - 2012 ajalta 42:sta Liikenneviraston ylläpitämästä liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) pisteestä. Tutkimuksessa on käytetty aineistoa, josta on poistettu onnettomuuksista, tietoista ja huonosta ajokelistä johtuvat häiriölliset vuorokaudet. Aineistoa käsiteltiin mittauspiste- sekä kaistakohtaisesti. Mittausaineistosta laskettiin harmoniset keskinopeudet, liikennemäärät, raskaan liikenteen osuudet ja liikennetiheydet. HCM:n moottoritien linjaosuuden liikennemääränopeusriippuvuuden yhtälöä sovitettiin aineistoon regressioanalyysilla. Tarkastelu suoritettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä tarkastelussa aineisto jaoteltiin vapaan nopeuden mukaan. Toisessa tarkastelussa aineisto jaoteltiin väylän nopeusrajoituksen mukaan. Ensimmäisessä kalibroinnissa käytettiin vapaana nopeutena mittausaineistosta laskettua keskiarvoa. Henkilöautoekvivalenttina käytettiin molemmissa tarkasteluissa HCM:ssa esitettyä arvoa. Ensimmäisessä tarkastelussa estimoitavina parametreina olivat liikennemäärä-keskinopeusmällin skaalauskerroin ja kuvaajan taitepiste. Toisessa tarkastelussa estimoitiin vapaan nopeus, taitepiste sekä skaalauskerroin. HCM:n mallin parametrit estimoitiin mittausaineiston avulla. Nopeusrajoitusalueella 120 km/h liikennevirran käyttäytymisessä oli merkittäviä kaistakohtaisia eroja. HCM:ssa kuvataan oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen kaista samalla mallilla. Tässä työssä molemmille kaistoille estimoitiin oma mallinsa. 120 km/h nopeusrajoitusalueen oikean kaistan välityskyky jäi tutkimuksessa odotettua heikommaksi. Tutkimustulosten perusteella liikennemäärällä näytti olevan pienempi vaikutus liikennevirran keskinopeuteen kuin HCM:n mallissa, kun vapaa nopeus oli suuri. Tutkimustulosten mukaan HCM:n mallit riittävät kuitenkin karkeasti kuvaamaan suomalaista liikennevirtaa moottoriteiden linjaosuuksilla. Tutkimuksia HCM:n menetelmien soveltuvuudesta Suomeen on suositeltavaa toteuttaa myös muiden väylän osien osalta. LAM-pisteiden datan hyödyntäminen ei ole välttämättä suositeltavaa liikennevirran hetkellisten keskinopeuksien määrittelyssä datan laadun takia.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Ojala, Virpi
Keywords
vapaa nopeus, liikennevirta, regressioanalyysi, perusyhtälö, kalibrointi, free-flow speed, traffic flow, regression analysis, function, calibration
Citation