Budjetoinnin ja palkitsemismallin kehittäminen kasvuyrityksessä: Case Yritys X

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Budjetointi on käytössä lähes jokaisessa yrityksessä ja sitä on tutkittu valtavasti. Perinteinen budjetointimenetelmä on kohdannut paljon kritiikkiä. Sen on väitetty lisäävän tehottomuutta yrityksessä johtaen yrityksen arvon alenemiseen. Aiempi tutkimus on keskittynyt suurten yritysten budjetointiin jättäen kasvuyritykset huomioimatta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää kasvuyrityksille toimiva budjetointi- ja palkitsemismalli. Uuden mallin määrittäminen tapahtuu tutkittavan kohdeyrityksen avulla. Kehittämisen jälkeen kohdeyrityksen budjetointiprosessin on tarkoitus toimia paremmin kontrolloinnin ja palkitsemisen välineenä. Tutkimusongelmaa lähestytään käyttäen aiempaa kirjallisuutta pohjana uuden budjetointiprosessin kehityksessä. Tämän lisäksi tutkimusta varten tehtiin kymmenen strukturoitua haastattelua kohdeyrityksen työntekijöille ja yrityksen omistajille. Haastateltavat toimivat yrityksessä talouden ohjaamisen ja palkitsemisen parissa. Näiden lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty tutkijan työkokemusta kohdeyrityksessä. Työn perusteella havaittiin yrityksen suurimmat kehityskohteet, joiden korjaamiseksi esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joista yrityksen ylin johto valitsi sopivimman käyttöönotettavaksi yritykseen. Valituksi vaihtoehdoksi päätyi lopulta malli, jossa on paljon samoja periaatteita kuin Beyond Budgeting - mallissa. Tutkimuksessa kehitetty malli on implementoitu kohdeyritykseen onnistuneesti. Se on vähentänyt huomattavasti budjetointiin käytettyä aikaa ja ohjannut keskittymistä yrityksen arvon kasvattamiseen.
Description
Keywords
budjetointi, rullaava ennustaminen, palkitsemismallit, Beyond Budgeting
Other note
Citation