Sarlin Oy Ab: Evaluating climate impact and green practices

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLilius, Gregor
dc.contributor.authorMisenko, Mitro
dc.contributor.schoolKemian tekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorOinas, Pekka
dc.date.accessioned2023-06-18T17:00:47Z
dc.date.available2023-06-18T17:00:47Z
dc.date.issued2023-06-12
dc.description.abstractThe global climate crisis has become an urgent issue of concern, with widespread scientific consensus that greenhouse gas emissions are contributing to the rise in global temperatures and related environmental issues. Thus, many of the countries and organisations around the globe have begun to commit reducing their carbon footprints and promoting more sustainable business practices. The objective of this master’s thesis was to analyze the carbon footprint of Sarlin ltd and evaluate the impact of key technologies provided by the company on its carbon handprint. By comparing the carbon footprint to the carbon handprint, this thesis aims to evaluate whether Sarlin Ltd is environmentally friendly. The thesis utilized internationally recognized Greenhouse Gas (GHG) Protocol methodology, to evaluate its overall climate status as medium sized company. The GHG protocol framework provides a standardized approach for quantifying and managing greenhouse gas emissions. The thesis applies this methodology to identify the most significant sources of emissions and explore opportunities to reduce these carbon emissions. The results based on the emission data gathered from various sources, Sarlin Ltd, has operated on positive basis in regard to the size of carbon footprint vs carbon handprint. The key technologies Sarlin Ltd provides amount substantially in reduction of greenhouse gases as, for example. these technologies either improve energy efficiency in large industrial pneumatic systems, deal with capturing of methane in different settings and either flare it, thus preventing it getting released into atmosphere or reuse the captured methane as fuel in other processes.en
dc.description.abstractMaailmanlaajuisesta ilmastokriisistä on tullut ajankohtainen huolenaihe, sillä tieteen piirissä vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat maapallon lämpötilan nousuun ja siihen liittyviin ympäristöhaittoihin. Monet maat ja organisaatiot ympäri maailmaa ovatkin alkaneet sitoutua vähentämään hiilijalanjälkeään ja edistämään kestävämpiä liiketoimintakäytäntöjä. Tämän diplomityön tavoitteena oli analysoida Sarlin Oy:n hiilijalanjälkeä ja arvioida yrityksen tarjoamien avainteknologioiden vaikutusta sen hiilikädenjälkeen. Vertaamalla hiilijalanjälkeä hiilikädenjälkeen tämän opinnäytetyön tavoitteena on arvioida, onko Sarlin Oy ympäristöystävällinen. Opinnäytetyössä hyödynnettiin kansainvälisesti tunnustettua kasvihuonekaasuprotokollaa (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) menetelmää, jotta voidaan arvioida Sarlin Oy:n yleistä ilmastotilaa pk-yrityksenä. Kasvihuonekaasuprotokolla tarjoaa standardoidun lähestymistavan kasvihuonekaasupäästöjen kvantifiointiin ja hallintaan. Diplomityössä sovelletaan tätä menetelmää merkittävimpien päästölähteiden tunnistamiseen ja mahdollisuuksien selvittämiseen näiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Eri lähteistä kerättyjen päästötietojen perusteella saadut tulokset osoittavat, että Sarlin Oy on toiminut myönteisesti hiilijalanjäljen koon ja hiilikädenjäljen suhteen. Sarlin Oy:n tarjoamat avainteknologiat vähentävät merkittävästi kasvihuonekaasuja, sillä esimerkiksi nämä teknologiat joko parantavat energiatehokkuutta suurissa teollisuuden paineilmalaitteissa, ottavat metaanin talteen eri ympäristöissä ja joko soihduttavat sen, jolloin se ei pääse ilmakehään, tai käyttävät talteen otettua metaania uudelleen polttoaineena muissa prosesseissa.fi
dc.format.extent58+8
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/121612
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202306183984
dc.language.isoenen
dc.locationPKfi
dc.programmeMaster’s Programme in Advanced Energy Solutionsfi
dc.programme.majorIndustrial Energy Solutions and Sustainabilityfi
dc.programme.mcodeCHEM3044fi
dc.subject.keywordgreen practicesen
dc.subject.keywordgreenhouse gasesen
dc.subject.keywordclimate impacten
dc.subject.keywordcompany evaluationen
dc.titleSarlin Oy Ab: Evaluating climate impact and green practicesen
dc.titleIlmastovaikutusten ja vihreiden toimintatapojen arviointifi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files