Tietokonesalien hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksien teknis-taloudellinen optimointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
K3008
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan tietokonesalien hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia. Työn tavoitteena on löytää järjestelmävaihtoehdoista teknis-taloudellisesti paras tapa hyödyntää tietokonesalin hukkalämpöä. Tässä työssä tutkitaan myös hukkalämmön hyödyntämisen vaikutusta tietokonesalin energiatehokkuuteen ja energiatehokkuuden mittareihin. Tässä työssä saadut tulokset perustuvat tietokonesalista tehtyyn simulointimalliin ja malliin yhdistettyyn optimointiin. Optimoinnin avulla ratkaistaan myös kylmäkäytävän lämpötilan, kuumakäytävän lämpötilan, jäähdytyksen menoveden lämpötilan sekä jäähdytyksen meno- ja paluulämpötilan eron optimaaliset asetusarvot sekä tutkitaan muuttujien vaikutusta järjestelmän elinkaarikustannuksiin. Saatujen tulosten perusteella elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on järjestelmä, jossa hukkalämpö hyödynnetään kaukolämpöverkon lämpötilan mukaan kesäisin kaukolämpöverkon menopuolelle ja talvisin paluupuolelle. Elinkaarikustannuksiltaan edullisimmalla vaihtoehdolla saavutetaan yli 4,2 miljoonan euron säästöt elinkaarikustannuksissa verrattuna referenssitapaukseen, jossa jäähdytys tuotetaan vapaajäähdytystä hyödyntävillä vedenjäähdytyskoneilla. Elinkaarikustannuksiltaan edullisimmassa tapauksessa pelkän jäähdytysjärjestelmän elinkaarikustannukset ovat 63 % referenssitapausta pienemmät. Energiatehokkuutta mittaavat ERE ja ERF -arvot ovat kaikissa lämpöpumppuratkaisuissa merkittävästi paremmat kuin referenssitapauksessa, sillä ERE ja ERF huomioivat hukkalämmön hyödyntämisen energiatehokkuutta parantavana tekijänä. Sen sijaan lämpöpumpuilla toteutetun järjestelmän PUE -arvo on referenssitapausta huonompi, sillä PUE ei huomioi hukkalämmön hyödyntämistä. Malleissa, joissa hukkalämpö hyödynnetään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkkoon, kylmäkäytävän lämpötila kannattaa asettaa 19-20 ˚C, kuumakäytävän lämpötila 34-35 ˚C, jäähdytyksen menoveden lämpötila 15-17 ˚C ja jäähdytyksen meno- ja paluuveden lämpötilaero 9-10 ˚C asetusarvoon.

This master’s thesis studies data center waste heat recovery possibilities. The aim is to discover the technically and economically best way to utilize the waste heat from a data center. This paper also investigates the effect of the waste heat utilization on data center energy efficiency and energy efficiency indicators. The results of this work are based on a simulation model and on optimization combined to the model. Optimization solves the optimal temperature set points of cold aisle, hot aisle, cooling water supply temperature and the temperature difference between cooling water supply and return temperature. Optimization is also used to study the effect of variables on the life-cycle-costs of the system. Based on the results, the least expensive option is a system where the waste heat is utilized in district heating network to supply or return side according to the outside temperature. The most economical option provides savings of more than 4,2 million euros compared to the reference case in which the cooling is produced by chillers that use free cooling. The life-cycle-costs of the most economical cooling system are 63 % lower than in the reference case. ERE and ERF values, that are used to measure the energy efficiency of a data center, are significantly better in cooling solutions based on heat pumps than in the reference case, because ERE and ERF also note the waste heat utilization as a factor improving the energy efficiency. The PUE value of the optimized system is worse than in the reference case, because PUE does not account the utilization of waste heat. In models that use heat pump to utilize waste heat to district heating, the cold aisle temperature should be set to 19-20 ˚C, the hot aisle temperature to 34-35 ˚C, the cooling water supply temperature to 15-17 ° C and the temperature difference between cooling water supply and return to 9-10 ˚C.
Description
Supervisor
Sirén, Kai
Thesis advisor
Hajanti, Petteri
Keywords
tietokonesali, hukkalämpö, lämpöpumppu, talteenotto, PUE, ERE
Citation