Jälleenhankintatakuun toteutuminen metsämaan lunastuksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Language
fi
Pages
47 + app. 20
Series
Abstract
The dissatisfaction with compensations for expropriation of strip-like forest areas and the wider discussion on the level of the compensation and renewal of the whole expropriation legislation have arised the need for this study. The aim of the study is to find out if the compensations for expropriation of strip-like forest areas have covered purchase price of the new similar real estate, i.e. if the replacement guarantee is fulfilled in compensations. Purchase price consists of selling price and transaction costs. The study also reviews causes of possible differences between compensations and purchase prices and surveys if the paid comparisons of wood expectation value and forest ground are similar to the values in valid tables. This study is a quantitative sample survey carried out by comparing compensations with selling prices through statistical analysis method. The research data consists of 100 compensations and 100 selling prices. The expropriation data include 68 road proceedings, 30 power line proceedings and 2 natural gas line proceedings. The results show that the compensations for expropriation cover clearly the selling price of a new similar real estate. By major regions the compensations are 1,56 – 3,5 times higher than selling prices and on the average of the whole country 2 times higher than selling prices. The highest ratio is in Lapland and the lowest in Southern Finland. Only in 3 % of the compensations are lower than selling price. The most essential factors of the ratio level are the rate of logging value in compensation and the corrections made to the wood expectation value. The ratio between the compensation and selling price, about 2, is high enough also to cover the transaction costs and other risks. Hence, the replacement value guarantee of strip-like forest areas is fulfilled invariably throughout Finland. The most obvious reasons to the deviation between components of compensations (wood expectation value and forest ground compensation) and the valid table values are corrections made because of quality differences and the reason that the tables used in compensation are newer or older than assumed in the study. The most common argument for the higher compensation than table value of forest ground is that forest includes also multi-purpose value, recreational value and construction value.

Tyytymättömyys nauhamaisista metsäkohteista maksettuja lunastuskorvauksia kohtaan sekä laajempi keskustelu lunastuskorvausten tasosta ja koko nykyisen lunastuslainsäädännön päivittämisestä ovat luoneet tarpeen tälle tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kattavatko nauhamaisista metsäkohteista maksetut lunastuskorvaukset uuden vastaavanlaisen kiinteistön hankintahinnan, eli toteutuuko korvauksissa ns. jälleenhankintatakuu. Hankintahinta koostuu kiinteistön kauppahinnasta sekä transaktiokustannuksista, kuten veroista. Työssä selvitettiin myös, mistä mahdollinen epäsuhta korvausten ja kauppahintojen välillä johtuu. Lisäksi tarkasteltiin ovatko maksetut puuston odotusarvolisä ja maapohjakorvaukset olleet voimassa olleiden summa-arvon aputaulukkoarvojen mukaisia. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena otantatutkimuksena vertaamalla lunastuskorvauksia vastaaviin kauppahintoihin tilastollisen analyysin menetelmin. Tutkimusaineisto koostuu yhteensä sadasta lunastuskorvauksesta ympäri Suomen ja sadasta vastaavasta kauppahinnasta. Aineiston toimitukset koostuvat maantielunastuksista (68 kpl), voimalinjalunastuksista (30 kpl) ja maakaasulinjalunastuksista (2 kpl). Tutkimustulosten mukaan lunastuskorvaukset kattavat reilusti uuden metsäkiinteistön kauppahinnan. Suuralueittain korvaukset ovat 1,56 - 3,5 -kertaisia ja koko maassa keskimäärin 2-kertaisia kauppahintoihin nähden. Suurin korvausten ja kauppahintojen suhde on Lapissa ja pienin Etelä-Suomessa. Kauppahintaa pienempää korvausta on maksettu vain 3 %:ssa aineiston toimituksista. Eniten yksittäisen korvauksen suhdeluvun suuruuteen vaikuttaa puuston hakkuuarvon suuruus sekä puuston odotusarvoon tehty, laadusta johtuva korjaus. Noin kaksinkertaiset korvaukset suhteessa kauppahintaan ovat tarpeeksi suuria kattamaan myös transaktiokustannukset, sekä markkinoista ja arvioinnista johtuvat riskit. Jälleenhankintatakuu toteutuu siis tämän tutkimuksen perusteella nauhamaisten metsäkohteiden korvauksissa poikkeuksetta kaikkialla Suomessa. Selvimmät syyt eroihin maksettujen korvausten (puuston odotusarvolisä ja maapohjakorvaus) ja taulukko-arvojen välillä ovat laadun vuoksi tehdyt korjaukset sekä se, että korvauksissa on käytetty tuoreempaa tai vanhempaa taulukkoa, kuin tutkimuksessa oletetaan. Maapohjakorvauksen osalta yleisin syy taulukkoarvosta poikkeamiseen on metsän sisältämä moninaiskäyttö-, virkistys- ja odotusarvo rakennusmaana.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Juhana, Hiironen
Keywords
nauhamainen metsäkohde, lunastuskorvaus, täysi korvaus, jälleenhankintatakuu, summa-arvo, paljas metsämaa, puuston odotusarvo, hakkuuarvo, strip-like forest area, compensation for expropriation, full compensation, replacement guarantee, sum value, bare forest ground, wood expectation value, logging value
Other note
Citation