Network adjacency in shaping intra-organizational perceptions about strategic IT-business alignment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2013-03-22
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Tietojärjestelmätiede
Information Systems Science
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
246 s.
Series
Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 36/2013
Abstract
Informaatioteknologian (IT) ja liiketoiminnan välinen strateginen yhteensovittaminen on ollut IT-johtajien huolena jo vuosikymmenten ajan. Yksi mahdollinen syy tähän voi olla se, että yritysten sisällä on usein suuria näkemyseroja yhteensovittamisen tasosta ja tilasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa näkemyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista koskevia näkemyksiä tarkasteltiin sekä muodollisten organisaatiorakenteiden että todellisten vuorovaikutussuhteiden avulla. Lisäksi tavoitteena oli etsiä vaihtoehtoisia selityksiä näkemyseroille mm. yhteisen tietämyksen asteesta, samankaltaisista taustoista liittyen ikään, sukupuoleen, koulutukseen ja yrityksen palveluksessa vietettyyn aikaan, sekä tuoreeseen IT-päätökseen liittyvistä kokemuksista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sosiaalisen verkostoanalyysin kvantitatiivisia menetelmiä yhden empiirisen tutkimusasetelman puitteissa. Tiedot kerättiin kyselylomakkeen avulla energiatoimialalla toimivan yrityksen johdolta, IT-henkilöstöltä sekä heidän kanssaan tiiviissä vuorovaikutussuhteissa olevilta henkilöiltä. Todellisten vuorovaikutussuhteisten selvittämisessä käytettiin sosiometrisia kysymyksiä. Tulokset osoittavat, että organisaation osastorakenteella on merkittävä vaikutus näkemysten samankaltaisuuteen. Tärkeä tekijä näkemysten samankaltaisuuden muodostumiselle on myös henkilöiden välinen työasioihin liittyvä keskustelu- tai neuvonantosuhde, jonka ei tarvitse noudattaa muodollista organisaatiorakennetta. Sen sijaan ystävyyssuhteet tai osastorajoja rikkovat muodolliset organisaatiorakenteet eivät osoittautuneet merkittäviksi tekijöiksi. Myöskään vastaajien ikä, sukupuoli, koulutus tai yrityksen palveluksessa vietetty aika eivät näyttäneet vaikuttavan näkemyksiin tai niiden samankaltaisuuteen. Sitä vaston kokemukset juuri toteutetusta IT-päätöksestä osoittautuvat tärkeiksi tekijöiksi sille, millaiseksi IT:n ja liiketoiminnan yhteen sovittaminen koettiin. Tutkimus korostaa IT:n ja liiketoiminnan strategisen yhteensovittamisen sosiaalista ulottuvuutta ja tarjoaa tiedeyhteisölle uuden tutkimussuunnan lisäämällä IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista koskevaan tutkimukseen yksilöiden väliset suhteet. Erityisesti työasioihin liittyvä vuorovaikutussuhde on yhteensovittamista koskevan tutkimuksen kannalta uusi merkittävä käsite. Liikkeenjohdon näkökulmasta tutkimustulokset korostavat verkostodynamiikan tunnistamisen tärkeyttä yhteensovittamista koskevien näkemysten muodostumisessa
Description
Supervising professor
Tuunainen, Virpi, professor
Keywords
Other note
Citation