Kytkentöjä todellisuuteen – Ajattelua laajennetun skenografian, mediataiteen ja osallistavan taiteen maisemassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Maisterin opinnäytteessä Kytkentöjä todellisuuteen – Ajattelua laajennetun skenografian, mediataiteen ja osallistavan taiteen maisemassa tarkastellaan todellisuuden ja taiteen rajankäyntiä. Opinnäyte edustaa taiteellisen tutkimuksen tieteenhaaraa. Opinnäytteessä kartoitetaan taiteellisen osion, Minä, Faransis W. -teatteriesityksen, avulla mediateknologioiden mahdollistamia, entistä laaja-alaisempia osallistamisen ja todellisuuden esityksellistämisen keinoja. Tarkastelun kohteena on todellisuuden ja fiktion tasoilla leikittely sekä mediataiteen kytkennät skenografiaan ja etenkin laajennettuun skenografiaan. Opinnäytteessä tuotetaan uutta tietoa tarkastelemalla taiteellisen prosessin aikana esiin nousseita asioita aikaisempia alan tutkimuksia ja teorioita vasten. Keskeisimmät teoreettiset viitekehykset ovat taidehistorioitsija Claire Bishopin jäsentämä osallistava taide sekä teoreetikko Hans-Thies Lehmannin tunnetuksi tekemä draaman jälkeinen teatteri. Oleellisimmat menetelmät ovat taiteellinen tutkimus, dekonstruktio ja itsereflektoiva puolistrukturoitu ääneen ajattelu. Minä, Faransis W. -teos ja teosprosessi toimivat uuden tiedon tuottamisen alustana ja tilana tarkastella todellisuuden ja taiteen rajankäynnistä nousevia kysymyksiä: ensinnäkin, miten mediateknologioiden mahdollistamia osallistamisen ja todellisuuden esityksellistämisen keinoja voidaan hyödyntää esittävissä taiteissa uusin tavoin? Toiseksi, voiko näyttämötoiminnan kanssa ristiriitainen materiaali ja näyttämöä ympäröivän todellisuuden läsnäolo avata uusia väyliä katsojan omalle ajattelulle ja monipuolistaa tulkintahorisonttia? Kolmanneksi, miten näyttämön ulkopuoliseen maailmaan kurottaminen tekee yhteiskunnallista keskustelua näkyväksi? Ja neljänneksi, millaisia autenttisuuteen ja eettisyyteen liittyviä kysymyksiä todellisuuden ja taiteen välinen rajankäynti sekä yleisön osallistaminen nostavat esiin? Opinnäytteen viimeisessä luvussa käsitellään tutkimuksessa esiin nousseita kysymyksiä aiempaa laajemmalla tulkinnanvapaudella. Syntynyttä tietoa sovelletaan nyky-yhteiskunnan kontekstissa pohdittaessa taiteilijoiden ja yleisön oman ajattelun tärkeyttä, teknologian ja emansipaation suhdetta sekä taiteilija-tutkijan henkilökohtaista suhdetta skenografiaan.

This masters thesis focuses on the relationship between reality and art. The thesis connects with the tradition of artistic research. The artistic production of the thesis, theatre play I am Faransis W., offers a space to examine new ways for media technologies to be used as in participation and as a medium for the world to become important content of art. The research explores the borderline between the reality and fiction, as well as the connections between media art and scenography, especially expanded scenography. The main theoretical frameworks are art historian Claire Bishop’s views on participatory art and theorist Hans-Thies Lehmann’s postdramatic theatre. Essential methods are artistic research, deconstruction and self-reflective thinking spoken out loud. I am Faransis W. artwork and production functions as a space for new knowledge to be generated. It raises questions about the relationship between real life and art: firstly, what can new practices in media technologies offer to participatory art and performance art? Secondly, can conflicts on stage and reality as art open new starting points for the independent thinking of the audience? Thirdly, is it possible to bring wider social conversations to the stage with media technologies? And fourthly, what kind of questions about authenticity and ethics does real life as art bring forth? The final chapter of the thesis addresses the questions brought up earlier in the thesis with greater interpretation. The new information is put in the context of society of today focusing on questions about the importance of thinking, the relationship between technology and emancipation and finally the personal relation between the researcher and scenography.
Description
Supervisor
Ikonen, Liisa
Thesis advisor
Loukola, Maiju
Keywords
taiteellinen tutkimus, laajennettu skenografia, mediataide, osallistava taide
Citation