The Relationship between Enterprise Governance of IT and Business/IT Alignment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
T-86
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 110 s. + liitt. 7
Series
Abstract
There exists a great interest to improve alignment between business and IT in the business world. Achieving alignment between business and IT was recently ranked among the top three IT management concerns. Practitioners, academics, consultants and research organizations perceive achieving alignment as a pervasive problem. One of the more recent approaches to improving alignment has been IT governance. To enable increased alignment, IT should be governed on the enterprise level together with business. Academic research on IT governance and business/IT alignment has mostly had a theoretical focus, and the lack of practice-oriented literature has motivated researchers to develop IT governance practices which would help companies achieve increased alignment by implementing IT governance on the enterprise level. This study examines the relationship between IT governance and business/IT alignment in one case organization. The first objective was to observe the relationship between the maturity of use of IT governance practices and the degree of alignment between business and IT. The results show a positive correlation between the maturity of IT governance practices and the maturity of business/IT alignment in the case organization as well as in four other organizations previously investigated in a case study by De Haes and Van Grembergen (2008). Thus, this new case study provides further supporting evidence for the practical value of governance practices enabling alignment. In addition, this study examines a new industry and thus enhances the yet non-existing generalisability of governance practices. The second objective of this thesis was to identify factors influencing the relationship between governance and alignment, and the results revealed deficiencies in the strategic, structural, social, and cultural dimensions of alignment. Alignment could be improved by developing many of the governance practices further. However, the organization first has to redefine the role of IT as a strategic driver for business instead of a supporter and enabler of business. Alignment is not possible if the organization does not acknowledge the strategic role of IT, or if the organizational culture does not support collaboration between business and IT people. Furthermore, alignment is hindered if a high degree of business unit autonomy combines with a significant amount of shared information and processes, the top management is not involved in strategic IT issues, and there are no strategic IT decision-making rights and accountabilities. The practices cannot be successfully adopted if the organizational setting does not support their implementation.

Liiketoimintamaailmassa esiintyy vahva kiinnostus kehittää liiketoiminnan ja IT:n välistä yhteenliittoumaa. Ammatinharjoittajat, akateemikot, konsultit ja tutkimusorganisaatiot pitävät yhteenliittouman saavuttamisen vaikeutta haastavana ja laajalle levinneenä ongelmana. Yksi uusimmista lähestymistavoista yhteenliittouman saavuttamiseksi on kokonaisvaltainen tietohallinnon kehittäminen yhdessä liiketoiminnan kanssa. Akateeminen tutkimus hallinnon ja yhteenliittouman saralla on jo kauan liikkunut pitkälti teoreettisella tasolla. Käytännön oppien puuttuminen on luonut tarpeen kehittää tietohallinnon käytäntöjä, joiden avulla yritykset voivat jalkauttaa kokonaisvaltaista hallintoa saavuttaakseen paremman yhteenliittouman. Tämä tapaustutkimus tutki tietohallinnon sekä liiketoiminta/IT-yhteenliittouman välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli havainnoida tietohallinnon käytäntöjen kypsyyden suhdetta liiketoiminta/IT-yhteenliittouman kypsyyteen yhdessä kohdeyrityksessä. Tutkimuksessa käytettiin myös neljää aiempaa tapaustutkimusta vertailuun (De Haes & Van Grembergen, 2008). Tulokset osoittivat, että käytäntöjen kypsyyden ja yhteenliittouman välillä on positiivinen korrelaatio. Uusi tapaustutkimus toi näin lisää tukea sille, että käytännöt ovat yrityksille tärkeitä yhteenliittouman mahdollistajia. Tapaustutkimus oli eri toimialalta kuin aiemmat tapaukset, ja löydös toi näin myös lisää tukea käytäntöjen yleistettävyydelle. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttivat kohdeyrityksessä hallinnon sekä yhteenliittouman kypsyyksiin. Tekijöiksi tunnistettiin puutteita strategiselta, rakenteelliselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta yhteenliittouman tasoilta. Yhteenliittoumaa voisi parantaa kehittämällä useita hallinnon käytäntöjä kohdeyrityksessä. Yhteenliittouman saavuttaminen on kuitenkin mahdotonta, jos organisaation käsitys IT:n roolista ei ole strateginen, kulttuuri ei tue yhteistyötä IT-osaajien ja liiketoimintaosaajien välillä, liiketoimintayksiköt ovat itsenäisiä mutta jakavat paljon tietoa ja prosesseja keskenään, ylin johto ei ole mukana IT:n strategisessa suunnittelussa, ja päätöksenteko-oikeuksia sekä tilivelvollisuuksia IT:n strategiseen johtamiseen liittyen ei ole määritelty. Hallinnon käytäntöjen jalkauttaminen ei paranna yhteenliittoumaa, jos yrityksen puitteet eivät tue niiden jalkauttamista.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Matti
Thesis advisor
Hiekkanen, Kari
Keywords
enterprise governance of IT, tietohallinto, IT governance, IT-hallinto, practices, tietohallinnon käytännöt, business/IT, IT-yhteenliittouma, alignment, liiketoiminta, strategic management of IT, IT-johtaminen, strateginen, yhteenliittouma
Other note
Citation