Puhemuotoisten konekäännösten automatisoitu testaus tietoliikenneverkoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
Globalisoituvassa maailmassa kyky kommunikoida kielimuurien yli käy yhä tärkeämmäksi. Kielten opiskelu on työlästä ja siksi halutaan kehittää automaattisia konekäännösjärjestelmiä. Ericsson on kehittänyt prototyypin nimeltä Real-Time Interpretation System (RTIS), joka toimii mobiiliverkossa ja kääntää matkailuun liittyviä fraaseja puhemuodossa kahden kielen välillä. Nykyisten konekäännösjärjestelmien suorituskyky on suhteellisen huono ja siksi testauksella on suuri merkitys järjestelmien suunnittelussa. Testauksen tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä säilyttää käännösekvivalenssin sekä puhekäännösjärjestelmän tapauksessa myös riittävän puheenlaadun. Luotettavimmin testaus voidaan suorittaa ihmisten antamiin arviointeihin perustuen, mutta tällaisen testauksen kustannukset ovat suuria ja tulokset subjektiivisia. Tässä työssä suunniteltiin ja analysoitiin automatisoitu testiympäristö Real-Time Interpretation System -käännösprototyypille. Tavoitteina oli tutkia, voidaanko testaus suorittaa automatisoidusti ja pystytäänkö todellinen, käyttäjän havaitsema käännösten laatu mittaamaan automatisoidun testauksen keinoin. Tulokset osoittavat että mobiiliverkoissa puheenlaadun testaukseen käytetyt menetelmät eivät ole optimaalisesti sovellettavissa konekäännösten testaukseen. Nykytuntemuksen mukaan ihmisten suorittama arviointi on ainoa luotettava tapa mitata käännösekvivalenssia ja puheen ymmärrettävyyttä. Konekäännösten testauksen automatisointi vaatii lisää tutkimusta, jota ennen subjektiivinen arviointi tulisi säilyttää ensisijaisena testausmenetelmänä RTIS-testauksessa.

In the globalizing world, the ability to communicate over language barriers is increasingly important. Learning languages is laborious, which is why there is a strong desire to develop automatic machine translation applications. Ericsson has developed a speech-to-speech translation prototype called the Real-Time Interpretation System (RTIS). The service runs in a mobile network and translates travel phrases between two languages in speech format. The state-of-the-art machine translation systems suffer from a relatively poor performance and therefore evaluation plays a big role in machine translation development. The purpose of evaluation is to ensure the system preserves the translational equivalence, and in case of a speech-to-speech system, the speech quality. The evaluation is most reliably done by human judges. However, human-conducted evaluation is costly and subjective. In this thesis, a test environment for Ericsson Real-Time Interpretation System prototype is designed and analyzed. The goals are to investigate if the RTIS verification can be conducted automatically, and if the test environment can truthfully measure the end-to-end performance of the system. The results conclude that methods used in end-to-end speech quality verification in mobile networks can not be optimally adapted for machine translation evaluation. With current knowledge, human-conducted evaluation is the only method that can truthfully measure translational equivalence and the speech intelligibility. Automating machine translation evaluation needs further research, until which human-conducted evaluation should remain the preferred method in RTIS verification.
Description
Supervisor
Alku, Paavo
Thesis advisor
Jungner, Peter
Keywords
natural language processing, automatic speech recognition, speech synthesis, machine translation, translational equivalence, user-plane verification, speech quality, luonnollisten kielten prosessointi, automaattinen puheentunnistus, puhesynteesi, konekäännös, käännösekvivalenssi, käyttäjätason testaus, puheenlaatu
Other note
Citation