JYY -palveluhankinnan sidosryhmien tavoitteista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Author
Härmä, Aki
Date
2004
Department
Maanmittausosasto
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
66 + [6]
Series
Abstract
Jo pidemmän aikaa jatkunut tehtävien lisääntyminen ja joissain tapauksissa valtionosuuksien väheneminen ovat aiheuttaneet kunnille paineita hakea uusia rahoitusratkaisuja julkisten palveluidensa turvaamiseksi. Yhtenä tällaisena vaihtoehtona on nähty julkis-yksityisen yhteistyön (JYY) mukainen yksityisrahoitus- eli elinkaarihanke. Tässä diplomityössä selvitetään Kaivomestari -elinkaarihankkeen sidosryhmien odotuksia ja tavoitteita tarjottavalle palvelulle. Työn tärkeimmät osatavoitteet ovat Espoon sekä eri julkisyhteisöjen roolimuutosten arvioiminen elinkaarimallien yleistymisen seurauksena, keskeisimpien rahoitusmallien esitteleminen sekä mallin/mallien julkiselle palvelutuotannolle aiheuttamien haasteiden selvittäminen. Työ on rajattu koskemaan tarkastelun kohteena olevaa esimerkkikohdetta. Ajallisesti rajaus koskee rakentamis- sekä käyttöönottovaiheen väliä. Tehty tutkimus perustuu eri yksityisrahoitusmallien osalta kirjallisuustutkimukseen. Sidosryhmien tavoitteita ja odotuksia sekä mahdollisia roolimuutoksia on arvioitu suoritetun laadullisen haastattelututkimuksen avulla, mikä muodostaa samalla tutkimuksen empiirisen osion. Merkittävimmiksi tavoitteiksi tilaajan puolelta nostettiin toive aidosta kumppanuushankkeesta kaikkien osapuolten kesken sekä opin saaminen myös omaa toimintaa varten. Asiakaspuolelta nousivat esille palvelun toteutuminen sovitusti sekä kohteen tuleminen osaksi kaupungin omaa palvelutarjontaa. Käyttäjäpuolelta korostettiin palvelutason olemista vähintään kaupungin tasoa vastaavana sekä palvelun laadukkuutta myös sisäisesti, ei pelkästään ulkoisesti. Tuottajapuolelta nousivat esille toimivan vuorovaikutuksen ja oman muutosjoustavuuden ylläpito sekä markkinoiden avautuminen tämän tyyppiselle liiketoiminnalle mallin käyttöönoton myötä. Lopputulos roolimuutoksen osalta kaupungille oli muuttuminen palvelun tuottajasta sen aidoksi tilaajaksi. Kiinteistöjen omistamisen ja ylläpidon näkökulmasta itse omistamisen sijaan korostettiin yksimielisesti tuotettavan palvelun tasa-arvoisuutta sekä samanhintaisuutta kaupungin omien kohteiden kanssa kuntalaisten suuntaan. Suurimpina haasteina kunnille sekä julkisyhteisöille nähtiin monimuotoisten palvelujen tuleminen pysyväksi osaksi julkisia palveluita, oman osto-osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen eri palveluiden hankkimisessa sekä toimivan vuorovaikutuksen tuleminen sekä kaupungin ja käyttäjien, että kaupungin ja palveluntuottajan välille.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Keywords
Public-Private-Partnership (PPP), julkis-yksityinen yhteistyö (JYY), Private Finance Initiative (PFI) model, yksityisrahoitusmalli (PFI), lifecycle project, elinkaarihanke, interest group, sidosryhmät,
Other note
Citation