Rakennetun ympäristön nykytila ja merkityskanavat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Kiinteistöalaa koskevia selvityksiä on tehty laajalti niin ympäristölliseltä, taloudelliselta kuin sosi-aaliseltakin kannalta. Osa selvityksistä on jo tiedoiltaan vanhentuneita. Diplomityö kokoaa rakennetun ympäristömme nykytilan ja sen eri merkityskanavien kannalta keskeiset tiedot yksiin kansiin helposti ymmärrettävässä muodossa. Työ rajataan koskemaan Suomen rakennetun ympäristön tilaa 2010-luvulla. Nykytilaa peilataan aikaisemmin dokumentoituun tilaan ja havaitaan mah-dollisia tulevia kehityssuuntia. Pyrkimys on tarjota kokonaisvaltainen tietopaketti kaikille kiinteistöalan ammattilaisille sekä kiinteistöalan tilasta kiinnostuneille. Diplomityössä tarkastellaan rakennettua ympäristöä rakennusten näkökulmasta. Työ pohjautuu kirjallisuustutkimukseen. Työssä esitetään jo olemassa oleva tutkimustieto mahdollisimman kattavasti. Työssä hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa kiinteistöalan eri merkityksistä taloudelli-sesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Työn tavoite on vastata usei-siin rakennetun ympäristön tilaan ja merkittävyyteen koskeviin kysymyksiin. Mikä on rakennetun ympäristön taloudellinen merkitys Suomessa? Mikä on kiinteistöjen ympäristövaikutus kokonaisuudessaan? Millä tavoin sosiaalinen hyvinvointi ilmenee rakennettua ympäristöä tarkastellessa? Entä mitä kestävä kehitys tarkoittaa rakentamisessa? Suomi on myöhäiskaupungistunut maa. Rakennuskanta on verrattain nuorta ja pääosin hyvässä kunnossa. Korjausrakentamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Suomen pinta-alasta 90 % on poismuuttoaluetta, mikä tarkoittaa alueellisten erojen kasvua tulevaisuudessa. 70 % suomalaisista asuu kaupungeissa osuuden kasvaessa jatkuvasti. Yksin tai kahdestaan asuminen on yleistynyt voimakkaasti. Ihminen on vuorovaikutuksessa rakennettuun ympäristöönsä, sillä hän on samalla sen käyttäjä että luoja. Kiinteistöjen ympäristövaikutuksiin on herätty vasta hiljattain, ja raha on edelleen tehokkain päätöksenteon ajuri.

Real estate sector has been researched widely by both environmental, economic and social perspective. Some of the studies are already outdated. This master thesis compiles the essential data and information considered to current state of our built environment into the one clearly under-standable package. The master thesis will be defined to examine the current state of Finnish built environment in 2010’s. Current state will be compared to previously documented state and pos-sible future trends will be observed. This paper attempts to offer comprehensive information package to all real estate professionals and to all those interested in the state of built environment. In this master thesis the built environment will be explored by real properties. The examination is based on literary research. The research will present already existent research results as inclusively as necessary. Existent data will be used for describing relevance connections explored by economic, environmental and social aspects. The aim is to answer numerous questions relative to the current state and significance of built environment. What is the economic importance of built environment in Finland? What is environmental impact in its entirety? How social welfare reveals in this analyze? And how sustainability reveals in real estate sector? Finland has been late urbanized. Buildings are relatively young and mainly in good condition. The significance of renovation will increase in the future. 90 percent of Finland is removal area which indicates increasing local distinctions in the future. 70 percent of Finnish lives in cities and the proportion rise constantly. Single and couple living has become more and more common. People are in relation with built environment, yet they are both the user and the creator. The environ-mental impacts caused by real properties have come up not until recently and money is still the most efficient decision maker.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Sarasoja, Anna-Liisa
Falkenbach, Heidi
Keywords
asuinolot, asumismenot, asumistottumukset, asuntokunnat, asuntomarkkinat, energiankulutus, kaupungistuminen, kestävä kehitys, korjausrakentaminen, lähiöityminen, päästöt, rakennemuutos, rakennettu ympäristö, rakennuskanta, rakentamisen määrä, segregaatio, toimitilamarkkinat, velkaantuneisuus, vihreät arvot, vuokrat, ympäristövaikutukset, housing conditions, housing costs, living habits, dwelling units, housing market, energy consumption, urbanization, sustainability, renovation, suburbanization, emissions, restructuring, built environment, building, extent of building, segregation, commercial market, indebtedness, green values, rents, environmental effects
Other note
Citation