Enhancing collaboration between participants in a research and development consortium

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-10-01
Department
Major/Subject
Product Development
Mcode
Kon-41
Degree programme
Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM)
Language
en
Pages
84+4
Series
Abstract
Due to an accelerated technology change and market globalization, various forms of strategic collaborations have become an increasingly important venue through which organizations strive to gain a competitive advantage. Despite their popularity, not all collaborations are successful and there is a lack of agreement on the factors regarding performance. Thus, the research focus has turned towards management factors and the knowledge gained over the course of a collaboration. As knowledge gain has become one of the most important motivations to enter strategic collaboration, this study examines the creation of knowledge and learning in a research and development project in Finnish health and wellbeing sector. In more detail, the purpose of the study is to understand the collaboration between individual project members coming from participating companies and research organizations and to form practical implications for the ongoing project and future collaborations alike. Approach to the research topic was explorative, and the study was executed as a single case study. To gain an in-depth understanding of the case, qualitative research methods were chosen to best suit the data gathering. A total of ten semistructured interviews were conducted and all premises of participating organizations were visited. In addition, participative observation was carried out in the project related activities. The data was analysed using a constant comparative method. Based on the results, participating organizations of the project worked mainly independently. The coordination of the project was slack partly due to leadership having changed from being the responsibility of research organizations to that of the companies. Moreover, intellectual property rules were considered to have decreased the openness of their communication. However, participants were motivated to conduct research, hoped it had relevance in the future and weighed the consortium as significant. To enhance the current state of collaboration, interaction between participants should be increased further and knowledge creation activities diversified. This study contributes to strategic collaboration literature by forming an in-depth understanding of the mechanics and the influencing factors of a collaborative project. As practical contributions, several activities were designed to enhance the collaboration of the on-going project and future collaborations. As the research concentrated on one single case, findings regarding the state of the collaboration cannot directly be generally applied to all collaborative projects and industry sectors. However, as several influencing factors form the base of any collaborative behaviour, the suggested activities might be applicable to a varying extent to diverse forms of collaborative projects.

Kiihtyneen teknologiakehityksen ja globalisoituneiden markkinoiden takia eri strategiset yhteistyön muodot ovat lisääntyneet kilpailuedun saamiseksi. Vaikka yhteistyö on lisääntynyt, projektien onnistumisesta on kuitenkin ristiriitaisia tuloksia. Onnistuneen projektin läpiviemiseksi on siirrytty tutkimaan tarkemmin projektin johtamis- ja oppimistekijöitä projektin aikana. Tiedon on koettu olevan yhä tärkeämpi resurssi organisaatioiden kilpailukyvyn säilyttämisessä. Tämä työ käsittelee tiedon tuottamista ja oppimista organisaatioiden välisessä yhteistyössä tapaustutkimuksena. Valittuna kohteena oli usean tutkimusorganisaation ja yrityksen välinen tutkimus- ja kehitysprojekti terveydenhuollon alalla. Tavoitteena oli tutkia yhteistyöprosessia yksittäisten osallistujien välillä ja luoda tulosten perusteella käytännön ehdotuksia nykyisen ja tulevan projektitoiminnan tueksi. Tutkimusaihetta lähestyttiin eksploratiivisesti tapaustutkimuksena. Laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen projektin toiminnasta pyrittiin saamaan laaja-alainen ymmärrys. Empiirinen osa koostui kymmenestä puoli-strukturoidusta haastattelusta sekä havainnoinnista osallistuvien organisaatioiden tiloissa. Lisäksi osallistuvaa havainnointia tehtiin projektiin liittyvissä tapahtumissa. Löydökset analysoitiin jatkuvalla vertailevalla metodilla. Tulosten perusteella projektin tutkimusta tehtiin itsenäisesti ja eristyksissä. Projektin löyhä koordinointi johtui mahdollisesti projektien vetovastuun siirtymisestä tutkimusorganisaatioilta yritysten vastuulle. Projektin osallistujat olivat kuitenkin motivoituneita ja kokivat projektin tärkeäksi mahdollistajaksi tutkimuksen tekemisessä. Osallistujien välistä vuorovaikutusta lisäämällä ja tiedon luontitapoja monipuolistamalla projektin toimintaa voitaisiin edelleen kehittää. Tutkimus edistää yhteistoimintakirjallisuutta antamalla paremman ymmärryksen yhteistoiminnallisten projektien toimintamekanismeista ja yhteistyötä parantavista tekijöistä. Löydösten perusteella käytännön kontribuutiona kehitettiin useita aktiviteettiehdotuksia sekä käynnissä olevan että tulevan projektitoiminnan edistämiseksi. Koska tutkimus kohdistui yksittäiseen tapaukseen, löydöksiä ei voida suoraan yleistää kaikkiin yhteistoiminnallisiin projekteihin tai eri toimialoihin. Ehdotetut aktiviteetit saattavat kuitenkin toimia laajemmassa projektitoimintakontekstissa, koska universaali yhteistoiminta perustuu monille tutkimuksesta löytyneille tekijöille.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Mäkinen, Samuli
Laakso, Miko
Keywords
R&D consortium, collaboration, knowledge management, learning, knowledge creation, strategic alliance, konsortio, yhteistoiminta, tietojohtaminen, tiedon luonti, oppiminen, tutkimus- ja kehitys, strateginen allianssi
Other note
Citation