Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
Rak-50
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Jet grouting is a method that is used in situ to create soilcrete columns consisting of soil and cement. A negative aspect of the method is backflow slurry that is created in the process. In this study, new ways of reducing and treating the backflow were examined. The goal of the study was to find out new options for placement and utilization of the slurry and to examine and compare the possibilities to apply them in practice. This study explored the jet grouting method as well as the laws, ruling and current practice concerning the backflow treatment. Three new possible treatment options were being examined. Firstly, the study investigated the process of using the hardened backflow as a material for crushed concrete. Secondly, the equipment used in treating the slurry wall material was examined to find out if it is applicable in jet grouting method. Thirdly, the properties of the grout and the backflow were being measured to study the use of backflow as a material for waterproof underground walls. The study explained the requirements for the process of manufacturing and using of crushed concrete in terms of legislation. In addition, the study indicated that it may be possible to use the slurry wall equipment for recycling the material used in jet grouting. The empiric tests indicated that the jet grouting backflow can be applied as a material for waterproof underground walls when the ground properties are of certain type.

Suihkuinjektointi on injektointimenetelmä, jolla voidaan valmistaa työmaaolosuhteissa maa-aineksesta ja sementistä koostuvia matalalujuuksisia betonipilareita. Suihkuinjektoinnin ohessa syntyvä paluuvirtausliete on yksi menetelmän haittapuolista. Tässä tutkimuksessa etsittiin uusia keinoja paluulietteen määrän vähentämiselle sekä sen jatkokäsittelylle. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää lietteelle vaihtoehtoisia loppusijoituspaikkoja ja hyödyntämismenetelmiä sekä tutkia ja vertailla vaihtoehtojen soveltamismahdol1isuuksia. Tutkimuksessa perehdyttiin suihkuinjektointimenetelmään sekä paluuvirtauslietteen käsittelyyn liittyviin saannoksiin, ohjeisiin ja nykyisiin toimintatapoihin. Esiin nousseiden kehittämisvaihtoehtojen pohjalta tarkasteltiin kolmea mahdollista käsittelymenetelmää. Kirjallisuusosiossa tutkittiin sitoutuneen betonijätteen murskaamista ja jatkokäyttöä betonimurskeen materiaalina sekä bentoniittilietteen kierrättämiseen suunniteltujen laitteistojen soveltuvuutta suihkuinjektoinnissa syntyvän paluulietteen käsittelyyn. Empiirisessä osiossa tutkittiin sementtimassalle ja paluulietteelle suoritettavien mittausten avulla lietteen soveltumista vedenpitävän patoseinän materiaaliksi. Tutkimus selvitti, millä edellytyksillä injektointilietteen sitouttaminen ja murskaaminen sekä lopputuotteena saatavan betonimurskeen tuotteistaminen ja käyttö on lainsäädännön puitteissa mahdollista. Lisaksi tutkimus osoitti, että bentoniittilietteen kierrätyslaitteistot soveltuvat tietyin varauksin myös suihkuinjektointilietteen käsittelyyn. Suihkuinjektointi- ja injektointistandardeihin perustuvat empiiriset kokeet osoittivat, että paluuliete soveltuu patoseinämateriaaliksi tietyissä maaperäolosuhteissa.
Description
Supervisor
Korkiala-Tanttu, Leena
Thesis advisor
Vunneli, Juha
Keywords
betonijäte, betonimurske, injektointi, jalostus, jätteenkäsittely, kehittäminen, laadunvarmistus, laitteisto, liete, maabetoni, patoseinä, suihkupaalutus, uusiomateriaali, vedenerotus, equipment, grout, HDI, improvement, processing, reclaimed concrete, slurry, soilcrete, waste treatment, water removal, water separation
Other note
Citation