Studying voltage sags and the mitigation devices in a distribution network by means of network information systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Sähkölaitos- ja valaistustekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 2
Series
Abstract
Jakeluverkon sähkönlaatukysymyksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Myös verkoston suunnitteluun ja laskentaan käytettävien ohjelmien, verkkotietojärjestelmien, tulee kyetä käsittelemään laatutekijöitä sekä laadun parantamiseen käytettäviä laitteita. Perinteiset Suomessa käytettävät verkkotietojärjestelmät eivät jännitteenalenemia ja keskeytyskustannuksia lukuun ottamatta tarjoa mahdollisuuksia laatuongelmien analysointiin ja ratkaisuun. Tehonjako- ja vikavirtalaskennan kaavoja ei voida suoraan soveltaa esimerkiksi jännitekuoppien laskentaan. Esitystapa on yleensä yksivaiheinen ja laskentamalleissa on yksinkertaistuksia, jotka eivät anna riittävän tarkkoja tuloksia vikatilanteiden laskennasta. Tässä työssä on kehitetty laskentamalli, jolla voidaan simuloida jännitekuoppien kannalta pahimpia vika- ja häiriötilanteita jakeluverkossa. Mallissa on pyritty hyödyntämään perinteisten verkkotietojärjestelmien tietokannoista saatavia tietoja mahdollisimman paljon. Tässä työssä käsiteltyjä vikoja ovat kaksi- ja kolmivaiheiset oikosulut, joissa ei ole maakosketusta. Vikaimpedanssi on käyttäjän vapaasti valittavissa. Myös jännitekuoppia rajoittavalle laitteelle, DVR:lle (dynamic voltage restorer), on muodostettu malli, joka voidaan liittää verkkotietojärjestelmään. Mallinnettu laite korjaa vian seurauksena pudonneet tai kohonneet kolmivaiheisen järjestelmän jännitteet sekä poistaa mahdollisen jännitteen nollakohdan siirtymän. Laitteessa on energiavarasto, josta saadaan pätötehoa vian aikana. Energiavarastoa ladataan verkosta normaalitilassa sekä jälleenkytkentöjen virrattomina väliaikoina, mikäli DVR sijaitsee terveellä lähdöllä. Jälleenkytkentöjen viive- ja toiminta-ajat saadaan verkkotietojärjestelmän tietokannasta. Työn lopussa on pohdittu verkkotietojärjestelmien kehitysnäkymiä ja -tarpeita.
Description
Supervisor
Lakervi, Erkki
Thesis advisor
Heine, Pirjo
Keywords
power quality, sähkön laatu, voltage sags, jännitekuopat, voltage dips, verkkotietojärjestelmät, AM/FM-GIS, DVR, DVR
Other note
Citation