Determinants of goodwill impairments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen liikearvon alaskirjausten todennäköisyyteen. Tutkielman taustalla on muuttunut liikearvon alaskirjauskäytäntö sekä sen myötä yritysjohdolle avautunut mahdollisuus vaikuttaa alaskirjausten suuruuteen ja ajoitukseen. Tutkielman teoriaosassa käydään läpi liikearvon käsitettä sekä Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 142-standardin mukaisia vaatimuksia liikearvon arvonalentumisten toteuttamisesta. Lisäksi käsitellään aiempia tutkimuksia aihepiiriin liittyen. Empiirisen osan tutkimusaineisto koostuu suurista listatuista pohjoisamerikkalaisista yhtiöistä, joista on kerätty tietoja vuosilta 2001-2010. Aineisto on kerätty Wharton Research Data Servises (WRDS) - tietokannasta ja lopullinen aineisto sisältää havaintoja 603 yrityksestä. Aineistoa analysoidaan kuvailevan analyysin lisäksi myös neljällä todennäköisyysregressio-mallilla. Tutkimustuloksissa saadaan tukea sille, että yrityksen toimitusjohtajan vaihtuminen lisää liikearvon alaskirjauksen todennäköisyyttä. Lisäksi tulokset indikoivat, että yhteys toimitusjohtajan vaihtumisen ja liikearvon alaskirjauksen todennäköisyyden välillä on suurempi, mikäli yrityksen entinen toimitusjohtaja on ollut vanha. Tulokset viittaavat myös siihen, että yrityksen toimitusjohtajan ikä, erityisesti lähtevän toimitusjohtajan tapauksessa, sekä tulospalkkaus, toimitusjohtajan pitkä toimikausi sekä yrityksen korkea velkaantuneisuusaste pienentävät yrityksen liikearvon alaskirjauksen todennäköisyyttä. Sen sijaan tutkimustuloksista havaitaan, että liikearvon alaskirjauksen todennäköisyys lisääntyy, mikäli yrityksen tulos ennen arvonalennusta on negatiivinen. Näin ollen tulokset antavat tukea myös big bath -teorialle.
Description
Keywords
liikearvo, arvonalentuminen, SFAS 142, raportoinnin laatu, toimitusjohtajan vaihtuminen, kannustin
Other note
Citation