Nykytaidekäsityön ja uniikin designin arvo; Tekstiiliobjektit ja niiden arvo eri konteksteissa

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorSalo, Aamu
dc.contributor.advisorNiinimäki, Kirsi
dc.contributor.authorAhonen, Natalie
dc.contributor.departmentmuofi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorNiinimäki, Kirsi
dc.date.accessioned2021-01-11T17:19:58Z
dc.date.available2021-01-11T17:19:58Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractTaiteen Maisterin opinnäytteeni muodostuu kahdesta osasta. Kvalitatiivisesta kirjallisesta tutkimuksesta, joka sisältää puolistrukturoidun haastattelututkimuksen, sekä taiteellisesta produktiosta. Kirjallinen tutkimusosuus käsittelee nykytaidekäsityön ja uniikin designin asemaa ja arvoa Suomessa tänä päivänä. Opinnäytetutkimukseni pyrkii löytämään vastauksia kysymyksiin; mikä on nykytaidekäsityön ja uniikin designin arvo ja asema Suomessa tänä päivänä? Miten arvo muodostuu tekstiiliobjekteissa muotoilun ja taiteen rajapinnassa, ja mitkä seikat tähän vaikuttavat? Kirjallisessa osuudessa käsittelen aihetta viiden arvokysymyksien pohjalta yhteiskunnan ja instituutioiden, sekä niiden rakenteiden kautta. Arvokysymykset ovat; taiteellinen arvo, rahallinen arvo, kulttuurihistoriallinen arvo, sukupuolittunut arvo sekä kestävä kehitys ja arvo, joista jokaisesta on oma tutkimuslukunsa. Taiteellisen arvon tutkimusosuudessa, käsittelen institutionaalisia seikkoja ja vaikutteita arvoasetelmiin, jotka yhä vaikuttavat tänä päivänä koulutuksellisissa sisällöissä sekä puhtaan taiteen instituutioissa ja ammattikunnissa. Pohdin käsityön asemaa taiteessa ja muotoilussa erillisenä prosessina ja toiminnan välineenä, verbinä, enkä substantiivina, joka määrittäisi lopputuloksen. Paradigma tekstiilipohjaisen taiteen ja yleisesti käsityön sijoittaminen käyttötuotteen kontekstiin, vaikuttaa oleellisesti sen määritelmään puhtaan taiteen kentällä, jäämällä yhä osittain sen ulkopuolelle. Tarkastelen aihetta myös Suomen lähihistoriassa ja pohdin sen mahdollisia vaikutteita tähän päivään. Luvussa, jossa käsittelen rahallista arvoa, ilmenee edelleen nykytaidekäsityön ja uniikin designin vähäiset mahdollisuudet gallerioihin ja taidemuseoihin, sekä yleisesti esille pääsemiseen. Kulttuurihistoriallista arvoa pohtiessani, käsittelen kulttuurihistoriaamme ja sen vaikutteita kansantaiteen malleista tekstiilipohjaisen taiteen mahdolliseen, hitaaseen muuntautumiseen. Tutkimuksessani nostin omaksi luvuksi sukupuolittuneen arvon, jossa tutkin historiassamme ilmentynyttä sukupuoleen liittyvää epätasa-arvoa ja puhtaan taiteen ja käsityön paradigmaa, sekä edelleen tänä päivänä esiintyvää tekstiilipohjaisen ammattikunnan voimakasta sukupuolipohjaista segregoitumista. Viimeisessä luvussa tutkin kestävän kehityksen näkökulmasta, tekstiilipohjaisten käsityötuotteiden alhaisia hintoja, sekä tuotteiden ylikulutusta, joka kertoo yleisesti tekstiilimateriaalin, käsityön ja tekstiilipohjaisen muotoilun asemasta ja sen yleisestä arvostuksesta yhteiskunnassamme. Opinnäytetyön taiteellinen, produktiivinen osuus tutkii havainnollistamisen kautta samoja tutkimuskysymyksiä ja konkretisoi tekstiilipohjaisilla teoksilla käyttömuotoilun ja taiteen rajapintaa, sekä pohtii niiden arvoa ja asemaa. Pyrkimykseni oli ilmaista yleisesti käyttötuotteina nähtyjä tekstiiliobjekteja taiteen rajapinnassa, inspiroituen perinteisistä, suomalaisista tekstiilitekniikoista, käytettävyyden ja visuaalisen objektin konteksteissa, jossa ne sekoittuvat, muodostaen tilan uudelleen analysoinnille.fi
dc.description.abstractThis Master's Thesis consists of two parts: a qualitative, written part, which includes a semi-structured interview research and an artistic productive part. Written part discusses the value and state of the contemporary craft and unique design in Finland today. The aim of the thesis is to find answers to the following questions: what is the value and state of the contemporary craft and unique design in Finland today? How is the value formed in textile objects, in the line between design and art, and what facts may influence this? The written part considers the topic based on five value-related questions examining them from society, institutions, and their structures perspective. The value-related questions are artistic value, monetary value, cultural history value, gender related value and sustainable development and value, all of which have their own chapters. In the artistic value part, I cover institutional matters and influences that affect value positions, which still today affect educational contents as well as fine arts institutions and professional fields. I reflect on the state of handcraft in art and design as a separate process and as an action tool, verb, and not as a noun, which would define the end result. The paradigm of placing textile-based art and generally handcrafted objects into the context of utility items, affects essentially its definition in the field of fine arts, keeping it partially outside of it. I also examine the subject in Finnish recent history and ponder its possible influences till today. In the chapter where I discuss the monetary value, it appears that there still is a lack of possibilities to present contemporary craft and unique design in galleries and art museums, and in general to be displayed at all. When going through the cultural history value part, I studied Finnish cultural history and its influences from folk art designs evolving into the possible, slowly transforming textile-based art. In the thesis, I raised the gender related value to its own chapter, where I studied the gender inequality in our history, the paradigm between the fine arts and handcrafts, and the strongly present gender based segregation in the textile related professions still today in Finland. The final chapter reflects on the topic from a sustainable development and value perspective. I discuss the low prices of the textile-based handcrafted products and over consumption, which in general, show the low valuation and the state of the textile material, handcrafting and textile-based design in our society today. The artistic, productive section of the thesis examines the same content and value questions as the written studies part, but through observation. It concretizes the interface between utility item design and art by textile-based objects and questions their value and state. Inspired by traditional Finnish textile techniques, my aim was to express objects which generally are seen as utility items, in the context of fine arts, and bring them into the context where they blend together, utility items and visual objects, and create a space for possible reanalysis.en
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101782
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202101111093
dc.language.isofien
dc.programmeMaster’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Designfi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordnykytaidekäsityöfi
dc.subject.keywordtaidefi
dc.subject.keywordkäyttötuotefi
dc.subject.keyworduniikki designfi
dc.subject.keywordtekstiilifi
dc.subject.keywordtekstiilipohjainen taidefi
dc.subject.keywordkäsityöfi
dc.titleNykytaidekäsityön ja uniikin designin arvo; Tekstiiliobjektit ja niiden arvo eri konteksteissafi
dc.titleThe value of contemporary craft and unique design; Textile objects, and its value in different contextsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files