Action! -hanke Kyselyraportti täydennyskoulutustarpeista ja tasa-arvon toteutumisesta av-alalla

Loading...
Thumbnail Image
Access rights
© 2020 Action-project; School of Arts, Design and Architecture; ELO Film School Finland.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
30
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 4/2020
Abstract
The report summarises experiences of equality in the work-life in the Finnish audiovisual sector and maps the professionals' needs for further training. The objectives of the report firstly ascertain the experiences of equality and discrimination at work and map the ways to promote equality in employment and in public funding. Secondly, it takes alook at the need for further training among professionals in the audiovisual sector in Finland. The background to the study is in the EU-funded project Action! (2019-2022). It aims to promote female professionals' employment, to develop measures to remove obstacles, and to support employment in the audiovisual sector. The data was collected with an electric inquiry on Dec 2019-Jan 2020. Among the 80 respondents,four out of five were women. The data consists of background information and of open-ended,written answers to which the content was analyzed. The results show persistent experiences of discrimination in pay, gender, and age. The dominantwork culture in the audiovisual sector was described as segregating, which was accounted for poorskills in management and opacity in public funding. Together with the inequalities in pay, age, and gender, the patronizing network was mentionedas a determining factor in finding employment or funding. The respondents would solve theproblem by commitments to the openness in the recruitment and funding processes which promoteequality. They were affirmative in their profession, and improving skills. However, short periods of workcumulated in the answers when they evaluated their job satisfaction or career change as a resultof the attitudes against women professionals, overwork without pay, and discrimination in general.The gender pay gap has a societal, cultural, and economic impact. Moreover, inequality slows downthe development and international competitiveness in the national audiovisual sector. The lack ofconsistent data on the wages among men and women is a concern when assessing public fundingand its impacts on the matter. The commitments to equality policies and programs with follow-upand assessment of the outcomes are dependent on the decision-makers in the audiovisual sector. In return, it is reasonable to assume that the commitment to national legislation and internationalconventions on gender equality may improve the diversity of the professionals which strengthensthe Finnish audiovisual sector at large to meet the national and international challenges in the nearfuture.

Raportti käsittelee av-alalla työskentelevien täydennyskoulutustarpeita ja tasa-arvon toteutumista työssä. Selvitystehtävän taustalla on EU-rahoitteinen Action! -hanke (2019-2022), jonka tavoite on edistää naispuolisten ammattilaisten työllistymistä audiovisuaalisella alalla, kehittää toimenpiteitä työllistymisen esteiden poistamiseksi ja tukea työllistämistoimia. Tavoitteena olisi selvittää vastaajien kokemuksia tasa-arvosta ja syrjinnästä työelämässä ja koota ehdotuksia toimenpiteiksi tasa-arvon edistämiseksi. Toiseksi kartoitettiin ammatissa toimivien täydennyskoulutustarpeita. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä joukuussa 2019-tammikuussa 2020. Vastaajista (n=80)neljä viidestä oli naisia. Aineisto koostuu vastaajien taustatiedoista sekä kirjallisista avovastauksista, joita on analysoitu sisällöllisesti. Ammattiuran eri vaiheissa olleiden vastaajien kokemuksista hahmottui kokemukset syrjinnästä, jotka olivat pitkäaikaisia ja kohdistuivat palkkaan, ikään ja sukupuoleen. Merkittävät työllistymisen esteet av-alalla ovat vallitseva työkulttuuri, heikot johtamistaidot ja rahoituksen niukkuus. Julkisen rahoituksen jako koettiin yhtä lailla syrjiväksi sukupuolen ja iän perusteella, ja ratkaisuiksi esitettiin avoimuus palkkauksessa ja rahoituksen jakautumisessa. Vastaajilla oli myönteinen suhde ammatin kehittämiseen, mutta pätkätyö ja työelämän epävarmuus verottavat alano saamispääomaa alaltapakona, mikä hidastaa alan kehitystä ja kilpailukykyä. Rahoituksenjakamisperusteiden läpinäkymätön käytäntö ja av-alan syrjivä työkulttuuri ovat tulleet esiin aiemmassa tutkimuksessa. Palkkatasa-arvolla on yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja taloudellisia seurauksia ja epätasa-arvo hidastaa kehitystä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Tasa-arvotilannetta ei voi luotettavasti arvioida julkisen rahoituksen osalta, koska palkkatilastoja ei kerätä systemaattisesti. Tasa-arvo-ohjelmat ovat riippuvaisia päätöksentekijöiden sitoumuksesta,arvioinnista ja seurannasta. Rahoituksesta ja palkkauksesta vastaavia päätöksentekijöitä tulisikin sitouttaa toimimaan kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti tasa-arvon edistämiseksi. Av-alalla sitoutuminen toimenpiteisiin ja niiden seuranta ja arvointi syrjinnän poistamiseksi voi arvioida tarkoittavan välitöntä diversiteetin kasvua ammattilaisten keskuudessa mikä puolestaan lisää osaamispääomaa ja siten suomalaisen av-tuotannon laatua ja kansainvälistä kilpailukykyä.
Description
Keywords
elokuva, av-ala, tasa-arvo, työllistyminen
Other note
Citation