Vastikkeellista toimintaa – osakkeenomistajan velvollisuus maksaa yhtiövastiketta asunto-osakeyhtiössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
M3008
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
87 + 8
Series
Abstract
Asunto-osakeyhtiöt ovat monella tapaa merkittävässä asemassa yhteiskunnassamme. Osakeyhtiöoikeudellisesta pääsäännöstä poiketen asunto-osakeyhtiössä osakkaat ovat velvollisia maksamaan vastiketta yhtiön kustannusten kattamiseksi. Hyvin harva asunto-osakeyhtiö kykenee suoriutumaan maksusitoumuksistaan muilla tavoin, kuten vuokratuloilla. Yhtiön viestinnän ja päätöksenteon toimivuuden sekä osakkeenomistajan oikeusturvan näkökulmasta on syytä tuntea yhtiövastikkeita koskeva lainsäädäntö. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen on asunto-osakeyhtiön osakkaan vastikkeenmaksuvelvollisuus ja -peruste poikkeustapauksineen. Tutkimuskysymykset käsittelevät muun muassa yhtiövastikkeen tarkoitusta ja asemaa muihin maksuihin nähden, vastikevelvollisuuksien jakautumista, yhtiöjärjestyksen merkitystä, maksulaiminlyöntejä ja uuden osakkeenomistajan vastuuta edeltäjänsä vastikeveloista. Diplomityössä yksilöidään lisäksi päätöksentekoa yhtiövastikkeesta ja siihen välillisesti vaikuttavista seikoista, kuten uudistus- ja kunnossapitohankkeista. Käytetty tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Siten tässä diplomityössä tarkastellaan ja jäsennellään ajantasaisen lainsäädännön sisältöä, problematiikkaa ja tulkintaa. Tutkimusmateriaali koostuu relevanttien säännösten ohella pääasiassa lainvalmisteluaineistosta sekä oikeuskirjallisuudesta ja -tapauksista. Lisätuntumaa empiriaan on hankittu oikeusministeriön selvityksiä hyödyntämällä. Tutkimustulosten perusteella on todettavissa, että enemmistövallan ja yhtiöjärjestysmääräysten lisäksi yhdenvertaisuusperiaate ohjaa voimakkaasti yhtiövastikkeita koskevaa päätöksentekoa. Toisaalta osakkeenomistajien on hyväksyttävä, että kunkin saama etu eli osakkeiden arvonnousu ei välttämättä ole täysin yhdenmukainen osakkaiden keskinäisen vastikerasituksen jakautumisen kanssa. Nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa on aikaisempaa paremmin otettu huomioon eräät uudistus- ja kunnossapitohankkeet, joiden rahoittamisessa yhtiövastikkeen maksuvelvollisuudesta ja -perusteesta on lähtökohtaisesti velvoittavaa poiketa osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Kuitenkin asunto-osakeyhtiö voi tietyin edellytyksin pätevästi jättää noudattamatta myös näennäisesti pakottavia säännöksiä, mikä ilmentää sopimusvapauden merkitystä.

In many ways, limited liability housing companies play a significant role in our society. By derogating from the general legislative rules on limited companies, the shareholders of a housing company are liable to pay a charge for covering the common expenses of the housing company. Very few housing companies are capable of covering their commitments through other means, such as rental income. From the point of view of the company's communication and decision-making as well as the legal security of the shareholder, it is important to know the legislation on the charges for common expenses. This study aims to determine both the shareholder's obligation to pay charges and the payment criterion for the charge for common expenses as well as related exceptions. The research questions are also concerned with numerous related practices including the purpose of the charge for common expenses and its position in relation to other charges, the significance of the Articles of Association, the division of obligations to pay the charge, default of payments and the responsibility of a new shareholder for the previous holder's debt. This Master's thesis also specifies decision-making related to the charge and the factors that affect it indirectly, such as modernisation and maintenance projects. The legal dogmatic research method is applied. This thesis thus examines and analyzes the content, problems and interpretation of current legislation. In addition to the relevant provisions, the research material consists of legislative drafting, legal literature and cases. The study has been enhanced empirically by making use of reports by the Ministry of Justice. The results show that decision-making on the charge for common expenses not only follows the principle of majority rule and the provisions of the Articles of Association, but is also strongly guided by the principle of equal treatment. Despite this, shareholders must accept that the advantage enjoyed by the holders, i.e. an increase in stock value, may not be fully consistent with the burden of charges divided between the shareholders. The currently valid Limited Liability Housing Companies Act fares well at taking into account certain modernisation and maintenance projects whose funding primarily requires a derogation from the obligation to pay charge and payment criterion to ensure the equal treatment of shareholders. Nevertheless, under certain conditions, the housing company may also validly opt not to comply with apparently compelling provisions, which demonstrates the significance of the freedom of contract.
Description
Supervisor
Ekroos, Ari
Thesis advisor
Malk, Markus
Keywords
asunto-osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiö, yhtiövastike, vastikkeenmaksuvelvollisuus, vastikeperuste, hissin jälkiasennus
Other note
Citation