Analysis of the need for facility services as a part of developing services - Case Merikortteli and Spektri Business Park

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
83 s. + liitt.
Series
Abstract
Traditionally the planning of facility services has been focused on the needs of the real estate owner. As the owner does not always use the premises himself, it is appropriate to concentrate on the needs of the daily users of the premises. In this study the need for facility services of employees was the cause of research in two different premises. The challenges and requirements of the successful implementation of services were also studied. The target was to collect information about the need for facility services in different kinds of office buildings and also compare those needs to each other. This information of needs could be used in different premises in the future. The survey of the facility service needs was implemented as an enquiry. The answers were the basis of the study in which the staff of the facility management company that gave this assignment was interviewed. With those interviews it was possible to estimate the feasibility of the service needs. According to the results of the enquiry, the facility services that the personnel appreciate the most are mainly traditional facility services. Also some new service needs were found in addition to the above-mentioned. This research also showed that the respondents with different backgrounds had different service needs. The enquiry produced results which can also be used generally, when the facility management company is planning their service concepts. In the questionnaire the services were divided into two groups: "the services that improve the work performance" and "the services that make work more pleasant". The most important of "the services that improve the work performance" were: guarding services," the office janitor", wireless Internet, the map of the premises and access control services. The most important of "the services that make work more pleasant" were: a parking space, restaurant services, cleaning services, cafe services, catering for meetings, a dressing and shower room and a gym. According to the results of the interview study the biggest problem in providing the services is that though the companies would like to have a lot of services, they are not always ready to pay for them. Besides, the technical restrictions of real estates and the lack of professionals in facility service sector cause problems. Even the long response times of the service providers are problematic.

Perinteisesti kiinteistössä järjestettävien käyttäjäpalvelujen keskiössä on ollut ennen kaikkea kiinteistön omistajan tarpeet. Koska omistaja ei kuitenkaan välttämättä käytä kiinteistöä itse, on huomiota syytä siirtää kiinteistön omistajien tarpeista sen päivittäisten käyttäjien tarpeisiin. Tässä työssä tutkittiin yritysten työntekijöiden tilapalvelutarpeita kahdessa erilaisessa kohteessa. Lisäksi tutkittiin palvelujen onnistuneen toteuttamisen haasteita sekä edellytyksiä. Tarkoituksena oli saada tietoa erilaisissa kiinteistöissä toimivien yritysten työntekijöiden palvelutarpeista ja vertailla tarpeita keskenään. Näitä tietoja pyritään jatkossa hyödyntämään eri kiinteistöjen palveluja suunniteltaessa. Palvelutarveselvitys toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyn tulosten pohjalta toteutettiin lisäksi haastattelututkimus, jossa haastateltiin tutkimuksen tilanneen manageriyrityksen työntekijöitä. Haastattelujen pohjalta arvioitiin pääasiassa ilmenneiden palvelutarpeiden toteutettavuutta. Tutkimustulosten perusteella työntekijöiden arvostamat palvelut ovat pääasiassa perinteisiä toimitilapalveluja. Näiden lisäksi tutkimuksen avulla tunnistettiin myös uusia palvelutarpeita. Lisäksi tutkimuksesta selvisi, että taustoiltaan erilaisten vastaajien palvelutarpeet erosivat toisistaan. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tutkittujen pilottikohteiden lisäksi yleisemmin myös muiden manageriyrityksen hallinnoimien kiinteistöjen palveluja suunniteltaessa. Palvelut jaettiin kyselytutkimuslomakkeessa kahteen ryhmään: työn suorittamista helpottaviin ja työssä viihtymistä lisääviin palveluihin. Työn suorittamista helpottavista palveluista tärkeimpinä pidettiin vartiointipalveluja, "Toimitilatalkkaria", langatonta verkkoa, kiinteistön opaskarttaa sekä kulunvalvontapalveluja. Työssä viihtymistä lisäävistä palveluista pidettiin tärkeimpinä puolestaan parkkipaikkoja, ravintolapalveluja, siivouspalveluja, kahvilapalveluja, kokouscateringia, pukeutumis- ja peseytymistiloja sekä kuntosalia. Haastattelujen perusteella suurin ongelma palvelujen tarjoamisessa on se, että vaikka yritykset haluavat lisäpalveluja, eivät ne usein ole valmiita maksamaan niistä. Lisäksi ongelmia palvelujen onnistuneelle toteuttamiselle aiheuttavat kiinteistöjen tekniset rajoitukset sekä kiinteistöpalvelualan ammattitaitoisen työvoiman henkilöstövaje. Palveluntarjoajien ongelmaksi koettiin myös palvelupyyntöjen pitkät vasteajat.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Rantanen, Hannu
Keywords
user-related services, käyttäjäpalvelut, facility services, tilapalvelut, service needs survey, palvelutarvetutkimus, service concept, palvelukonsepti, enquiry, kyselytutkimus
Citation