A method for reviewing structural systems relevant to nuclear safety

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
69 + 5
Series
Abstract
The purpose of this thesis to develop a method for focusing the inspection process of design plans of nuclear facilities submitted by nuclear facility license applicants and hold-ers on the most relevant structures and phenomena. The method consists of a process for creating mathematical models and a spreadsheet tool for running Monte Carlo simulations on the models. The output data is analysed to recognise the most significant parameters affecting the ability of the structure to perform as intended. After the most significant sources of uncertainty have been identified, com-missioning of further studies from technical support organisations can be guided using more foreknowledge than was previously possible. Two case studies were done with goals equivalent to the goals in different phases of the design and inspection process. The first case study is a preliminary investigation of the modellability of a steel-concrete composite structure, which is regarded as an unfamiliar type of structure not covered by the local building codes. The structure, known as an SC-structure, is created on-site by pouring concrete into steel moulds, which remain as part of the composite structure. In accordance with the goals of the inspection process, a rela-tively detailed mathematical model was created for further study. The second case study focuses on the parameters affecting prestressing losses in post-tensioned tendons. The methodology was found to be effective in recognising significant parameters and expressing their significance with a concise metric.

Työn tavoitteena on kehittää toimintatapa tarkastusresurssien tehokkaaseen kohdenta-miseen olennaisimpiin ilmiöihin ja rakenteisiin ydinlaitosten luvanhaltijoiden rakennesuunnitelmien tarkastuksissa. Toimintatapaan kuuluu matemaattisten mallien luomista ohjaava prosessi, sekä taulukko-laskentaohjelmassa toimiva Monte Carlo-simulointityökalu luotujen mallien tarkastelua varten. Tulosdataa analysoimalla voidaan tunnistaa merkittävimmät rakenteen toiminta-kykyyn vaikuttavat parametrit. Kun merkittävimmät parametrit ja ilmiöt tunnetaan, esimer-kiksi mahdolliset jatkotutkimukset voidaan tilata teknisiltä tukiorganisaatioilta tarkemmilla lähtötiedoilla. Tässä työssä on käsitelty kaksi esimerkkitapausta, jotka vastaavat tarkastuksia ydinlaitoksen suunnittelu- ja tarkastusprosessin eri vaiheissa. Ensimmäinen esimerkkitapaus on periaatepäätökseen liittyvän uudentyyppisen, rakennusnormien ulkopuolelle jäävän, teräs-betoni-teräs liittorakenteen tarkastelu. SC-rakenteena tunnettu rakennetyyppi valetaan rakennuspaikalla käyttäen rakenteeseen kuuluvia teräslevyjä valumuotteina. Suun-nitteluvaiheen mukainen tavoite on varmistaa rakennetyypin mallinnettavuus tarkempia jatkotutkimuksia varten, mikä myös saavutettiin. Toinen esimerkkitapaus keskittyy mallinnusparametreihin, jotka vaikuttavat jälkijännite-tyissä esijännityskaapeleissa jännityshäviöihin. Menetelmän todettiin soveltuvan hyvin epävarmuuksien löytämiseen ja niiden merkityksen esittämiseen selkeällä mittarilla.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Välikangas, Pekka
Keywords
Monte Carlo simulation, SC-structures, review process, prestressed tendons, Monte Carlo simulointi, SC-rakenteet, arviointiprosessi, esijännitetyt kaapelit
Other note
Citation