Efficiency evaluation in a retail bank

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-04-04
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
204
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 27/2014
Abstract
This dissertation brings new insights to productive efficiency with an application-oriented approach. It evaluates the performance of bank branches during the turbulent times of 2007-2010. The evaluation uses multiple perspectives to view sales productivity and efficiency. The research project was conducted in collaboration with Helsinki OP Bank, which is a retail bank providing financial services to households and small and medium sized businesses in the Helsinki region. As 98 % of the transactional volumes are based upon customer self-services, the primary role of the bank branches is sales. Therefore, it is necessary to evaluate the sales performance of the branches. The research uses concepts of production theory and efficiency evaluation framework. It contributes to the eighty published studies of bank branch efficiency. It is one of the few studies that consider bank branches as sales units. The dissertation comprises four essays that take different perspectives on efficiency. Essay I compares the use of three variable reduction techniques to distinguish efficient units from inefficient ones. It brings insights into potential issues related to the use of these techniques. Essay II and Essay III are based upon value efficiency analysis which takes into account the preferences of the decision maker by using feasible benchmarks for the units under assessment. Essay II extends this approach to the evaluation of profit and return efficiency and in addition to that introduces and implements the use of high performing benchmarks that may not be in the feasible set. Essay III takes into account that the decision makers tend to choose existing units as benchmarks rather than for example their convex combinations. For this purpose the value efficiency analysis is extended to non-convex production possibility sets. Essay IV introduces an approach for intertemporal sales efficiency analysis that considers changing conditions and random disturbance. The use of multiple evaluations brings complementary insights to the development of the bank branch network. Results that are in line with other information sources strengthen the foundations for decisions and contradictions prompt caution in decision making. The bank has utilized the findings from the research collaboration, along with other sources of information, to improve the existing branch network and new branch establishment. The results have been also used to facilitate organizational learning. Even though the research has been conducted in a single case bank the insights regarding the efficiency evaluation and methodological contributions may be applied to banks and other sales-oriented organizations.

Tässä sovelluspainotteisessa väitöskirjassa arvioidaan pankkikonttoreiden toimintaa vuosien 2007–2010 muuttuvissa tilanteissa. Arvioinnissa käytetään erilaisia näkökulmia myynnin tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Helsingin OP Pankin kanssa. Helsingin OP tarjoaa finanssipalveluja kotitalouksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille Helsingin alueella. Pankin tapahtumista 98 % on asiakkaiden verkkopalvelua. Konttoreiden ensisijaiseksi rooliksi on muodostunut pankkipalveluiden myynti. Siksi on tarpeen arvioida konttorien myyntisuoritusta. Tämä tutkimus käyttää tuotantoteorian käsitteistöä ja perustuu tehokkuuden arvioinnin viitekehykseen. Sen edeltäjiä ovat 80 pankkikonttorien tehokkuutta käsittelevää tutkimusta. Tämä on kuitenkin yksi niistä harvoista tutkimuksista, jotka tarkastelevat konttoreita myyntiyksikköinä. Väitöskirja muodostuu neljästä esseestä. Essee I vertailee kolmea tekniikkaa, joilla arvioinnissa käytettävien muuttujien määrää voidaan vähentää aidosti tehokkaiden yksiköiden erottelemiseksi tehottomista. Se tuo lisätietoa tekniikoiden käyttöön liittyvistä haasteista. Essee II ja essee III perustuvat arvotehokkuuden analyysiin, joka ottaa päätöksentekijän arvostukset huomioon hänen valitsemiensa käypien benchmark-yksiöiden avulla. Essee II laajentaa tätä lähestymistapaa voittoon ja tuottoon liittyvään tehokkuuteen. Lisäksi se esittelee ja implementoi ajatuksen käyttää benchmark-yksiköitä, jotka eivät ole välttämättä käypiä, mutta jotka suoriutuvat olemassa olevia yksiköitä paremmin. Essee III ottaa huomioon sen, että päätöksentekijät suosivat vertailukohteina todellisia yksiköitä eivätkä niiden laskennallisia konvekseja yhdistelmiä. Tätä varten essee laajentaa arvotehokkuuden analyysin ei-konveksien tuotantomahdollisuuksien joukkoihin. Essee IV esittelee lähestymistavan myynnin tehokkuuden tarkasteluun ajan kuluessa. Lähestymistavassa otetaan huomioon muuttuvat olosuhteet ja myyntiin liittyvä satunnaisuus. Monipuolinen arviointimenetelmien käyttö tuo konttoriverkoston kehittämiseen toisiaan täydentäviä näkemyksiä. Kun tulokset eri tietolähteistä ovat samansuuntaisia, ne vahvistavat päätöksentekoa, ja ristiriitaiset tulokset kehottavat varovaisuuteen. Pankki on hyödyntänyt tutkimusyhteistyön löydöksiä muiden tietolähteiden rinnalla kehittäessään konttori-verkostoaan ja suunnitellessaan uusien konttorien perustamista. Tuloksia on käytetty myös tukemaan oppimista organisaatiossa. Vaikka tutkimus käsittelee tiettyä yksittäistä pankkia, sen tuottama tieto tehokkuusarvioinnista ja metodologiset aikaansaannokset ovat sovellettavissa pankeissa ja muissa myyntisuuntautuneissa organisaatioissa.
Description
Supervising professor
Kallio, Markku, Professor, Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
Thesis advisor
Halme, Merja, Professor, Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
Korhonen, Pekka, Professor Emeritus
Kuosmanen, Timo, Professor, Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
Keywords
banking, bank branches, sales performance, productive efficiency analysis, data envelopment analysis, value efficiency, pankkitoiminta, pankkikonttorit, myyntisuoritus, tuottavuus- ja tehokkuusanalyysi, tietoaineiston peittämisanalyysi, arvotehokkuus
Other note
Parts
  • Eskelinen, Juha. Implications of variable reduction for data envelopment analysis: an empirical case from a retail bank. Unpublished.
  • Eskelinen, Juha; Halme, Merja; Kallio, Markku. 2014. Bank branch sales evaluation using extended value efficiency analysis. Elsevier. European Journal of Operational Research, volume 232, issue 3, pages 654-663. ISSN 0377-2217.
    DOI: 10.1016/j.ejor.2013.08.005 View at publisher
  • Halme, Merja; Korhonen, Pekka; Eskelinen, Juha. Non-convex value efficiency analysis with an application to bank branch sales evaluation. Unpublished.
  • Eskelinen, Juha; Kuosmanen, Timo. 2013. Intertemporal efficiency analysis of sales teams of a bank: Stochastic semi-nonparametric approach. Elsevier. Journal of Banking and Finance, volume 37, issue 12, pages 5163-5175. ISSN 0378-4266.
    DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.03.010 View at publisher
Citation