Virtual Operations Center for Smart Maintenance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät
Mcode
ETA3005
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
en
Pages
71+8
Series
Abstract
The concept of Virtual Operation Center (VOC) for smart maintenance is studied in this research. The goal is to find out applications and structure for VOC in the maintenance of paper, board and pulp manufacturing and the potential benefits it can bring. Research structure is exploratory multiple case study with five interviews from other industries using VOC applications and six interviews conducted with the main case Efora Ltd's key personnel. Literature review is done on service innovations, operational excellence, Industrial Internet and service operations. The research shows that several VOC applications have potential to improve maintenance operations making them smarter, leaner and more effective. Applications can also improve network collaboration between maintenance company, its clients and key partners in cooperation profiting all parties. Conclusions are valid in restricted framework of this case study.

Diplomityössä tutkitaan Virtuaalisen operointikeskuksen konseptia paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden huoltotoiminnassa. Tavoitteena on kartoittaa operointikeskuksen rakennetta ja mahdollisia sovelluksia sekä niiden tuomia potentiaalisia hyötyjä. Tutkimusmenetelmä on kartoittava monitapaustutkimus, johon kerättiin tutkimusdataa haastatteluilla. Tutkimuksen päätapaus on Efora Oy, josta haastaltiin kuusi avainhenkilöä. Lisäksi haastateltiin muilta toimialoilta viisi yritystä, jotka käyttävät Virtuaalista operointikeskusta vastaavia sovelluksia. Kirjallisuuskatsaus käsittelee palveluinnovaatioita, operational excellenceä, teollista internetiä sekä palveluoperaatioita. Tutkimus osoittaa että usealla Virtuaalisen operointikeskuksen sovelluksella on potentiaalia parantaa huoltotoimintoja tehden niistä älykkäämpiä, leanimpia sekä tehokkaampia. Sovellukset voivat parantaa myös verkostoyhteistyötä huoltoyhtiön, asiakkaan ja laitetoimittajien kesken hyödyttäen kaikki osapuolia. Tulokset pätevät rajatussa tapaustutkimuksen viitekehyksessä.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Collin, Jari
Keywords
smart maintenance, virtual operations center, industrial internet, operational excellence, service innovations
Other note
Citation