Palvelupisteverkoston optimointi kuluttajaliiketoiminnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Automaatio- ja systeemitekniikka
Mcode
AS3001
Degree programme
Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Tämä diplomityö keskittyy taloudellisesti kannattavimman palvelupisteverkoston löytämiseen kuluttajaliiketoiminnassa. Työ on tehty pakettiliiketoimintaa harjoittavalle logistiikkayritykselle ja sen fokus on verkkokauppojen kuluttajille lähettämissä paketeissa. Menetelmänä työssä käytetään systeemidynamiikkaa. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan systeemidynamiikan eroja muihin mallinnus- ja analyysimenetelmiin. Menetelmän avulla rakennettiin matemaattinen, pakettimarkkinaa kuvaava simulaatiomalli. Tutkittava ongelma voidaan jakaa kolmeen osaan: 1. Pakettimarkkinan käytöstä ohjaavien päätössääntöjen löytäminen ja todentaminen, 2. matemaattisen mallin rakentaminen löydettyjen päätössääntöjen pohjalta ja 3. mallin hyödyntäminen palvelupisteverkoston optimointiongelman ratkaisemiseksi. Mallia hyödynnettiin taloudellisesti optimaalisen palvelupisteverkoston tiheyden ja laadun etsimisessä. Menetelmän voidaan katsoa soveltuneen hyvin haasteen ratkaisemiseen. Lopputuloksena asiakkaalle toimitettiin uusi työkalu, jolla pystyttiin arvioimaan palvelupisteverkoston muutosten vaikutuksia taloudelliseen tulokseen, pakettivolyymeihin ja markkinaosuuteen. Työkalua hyödyntämällä löydetty optimaalinen palvelupisteverkosto vaikutti parhaimmillaan tuottavan noin 10% taloudellisen parannuksen alkuperäiseen verkostoon nähden.

This thesis focuses on finding the economically most viable service point network in consumer business. The work has been done to a logistics company, and its focus is on the parcel market generated by online shopping. The method used in the research and modelling is system dynamics. The literature study examines the differences of system dynamics and other analytical methods. In order to solve the research problem, a mathematical simulation model that describes the parcel market was built. The research problem could be divided into three parts: 1. Finding and validating the decision making rules that produce the observed behavior in the market, 2. building a mathematical model based on the decision making rules and 3. utilizing the model to solve the service point network optimization problem. The model was then utilized in the search for economically optimal service point network density and quality. The system dynamics method could be considered well suited for this challenge. As a final result, a new tool was presented to the client with which it was possible to assess the impact of changes in service point network to the company’s financial performance, package volumes and market share. According to the model, the found optimal service point network produced a 10% increase in company’s economical result in comparison with the original network.
Description
Supervisor
Zenger, Kai
Thesis advisor
Aarnisalo, Pekka
Keywords
optimointi, pakettiliiketoiminta, mallinnus, kuluttajaliiketoiminta
Other note
Citation