Hydraulijärjestelmän komponenttien vaikutus sylinteridynamiikkaan matalilla taajuuksilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-24
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Hydraulijärjestelmissä esiintyy joko järjestelmän komponenttien tai ulkopuolisten kuormitusten aiheuttamaa painevärähtelyä. Järjestelmän värähtelyvasteeseen voidaan vaikuttaa järjestelmän keskeisimpien komponenttien lisäksi erilaisilla putkistoresonaattoreilla. Työssä tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia muokata hydraulisylinterin dynaamista jäykkyyttä hydraulijärjestelmään kytkettävillä passiivisilla resonaattoreilla ja vaihtoehtoisilla hydraulinesteillä. Myös putkiston ominaisuuksien vaikutusta selvitettiin. Tutkimus rajattiin käsittelemään järjestelmää, jossa toimilaitteena on hydraulisylinteri. Taajuusalue rajattiin alle 50 Hz taajuuksiin, koska aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet korkeampiin taajuuksiin. Tutkimusaineisto koostuu simulointimalleista ja koelaitteesta. Tutkimustulosten perusteella hydraulijärjestelmän dynaaminen jäykistäminen putkistoresonaattorin avulla on mahdollista kapealla taajuusalueella. Myös putkiston mekaanisella jäykkyydellä voidaan selvästi kasvattaa järjestelmän dynaamista jäykkyyttä. Jäykkyyden merkittävä alentaminen sen sijaan ei käytännössä saada aikaan tiivistekitkan takia.

Pressure vibration occurs in hydraulic systems introduced by either system components or external forces. Different types of resonators, in addition to the system components themselves, can be used to alter the frequency response of the system. Different methods were researched to affect on the dynamic stiffness of a hydraulic cylinder by passive resonators and alternative hydraulic fluids. Also the effect of pipeline was studied. The research focuses on hydraulic systems containing a hydraulic cylinder. Frequency band is limited to sub 50 Hz due to prior researches focusing on higher frequencies. Research material consists of a simulation model and a test apparatus. The results of this research indicate that the dynamic stiffening of a hydraulic system by pipeline resonator is possible at a narrow frequency band. Increasing the mechanical stiffness of the pipeline can also introduce a substantial rise in the dynamic stiffness of the hydraulic system. Significant lowering of the stiffness is practically precluded by seal friction.
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Kajaste, Jyrki
Keywords
hydraulisylinteri, dynaaminen jäykkyys, resonaattori, värähtelynvaimennus
Other note
Citation