Sustainable Business Innovations - Ympäristöinnovaatioiden jalkautuminen liiketoimintaan rakennetussa ympäristössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
32
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 8/2013
Abstract
Euroopan unioni on asettanut tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna, sekä nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuutta kokonaisenergiantuotannosta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Rakennetun ympäristön osuus yhteiskunnan kuluttamasta energiasta ja sen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä on Suomessa ja useissa kehittyneissä maissa noin 40 prosenttia. Kestävän kehityksen kannalta rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen sekä ympäristöä vähemmän kuormittavien liiketoimintamallien ja tuotantomenetelmien kehittäminen ja käyttöön ottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tässä raportissa syvennytään innovaatioihin kestävän kehityksen edistämisen keinona kiinteistö- ja rakennussektorilla. Toimenpiteiden kiireellisyyden lisäksi aiheesta tekee ajankohtaisen se, että ilmastonmuutoksen liennyttämiseen käytettävien teknologioiden ja palvelujen ympärille on 2000-luvulla syntynyt nopeasti kasvavat investointimarkkinat, mutta rakennetun ympäristön sovellukset puuttuvat. Uusista liiketoimintamahdollisuuksista on yritysten ohella kiinnostunut etenevissä määrin myös julkinen sektori, koska ekoinnovaatioiden ajatellaan sisältävän lupauksen ympäristöongelmien ratkaisemisesta uhraamatta talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämistä. Raportissa esitetyt tulokset perustuvat Characteristics of Sustainable Business Innovations in Built Environment -tutkimusprojektiin, josta vastasi professori Seppo Junnilan johtama Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksen kiinteistöliiketoiminnan tutkimusryhmä. Tutkimus on Tekesin ja Aalto-yliopiston rahoittama, ja se toteutettiin 1/2010–3/2013 välisenä aikana. Tämä julkaisu on hankkeen tuloksia yhteen keräävä ja esittelevä loppuraportti. Tuloksiin ja niiden pohjalta käytyihin sidosryhmäkeskusteluihin pohjautuen projektin tärkein sisältö kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille on tiivistetty viiteen innovaatioteesiksi kutsumaamme periaatteeseen, jotka on esitelty raportin lopussa. 
Description
Keywords
kiinteistö- ja rakennussektori, innovaatiot, ympäristöinnovaatiot, kestävä kehitys, KIRA-sektori
Other note
Citation